Referens > Funktioner > Get-funktioner
 

Get-funktioner

Get-funktioner övervakar fel i scripts eller samlar in information om filstatus eller åtgärder som utförs.

Många Get-funktioner returnerar information som ändras regelbundet. Till exempel, när funktionen Get ( AktuellTid ) placeras i ett lagrat beräkningsfält kommer tiden endast att uppdateras när en ny post skapas. Om beräkningsfältet har andra fält i sig, men beräkningsresultatet fortfarande returnerar den aktuella tiden, kommer det lagrade beräkningsresultatet endast att uppdateras när de andra fälten har ändrats i den aktuella posten. Om värdet för någon av dessa beräkningar inte lagras kommer tiden att uppdateras efter behov. Av prestandaskäl är det inte alltid bäst att skapa beräkningsfält där värdet inte lagras. Hämtningsfunktioner används bäst i ett script där statusinformationen från en Get-funktion är uppdaterad när beräkningen körs.

Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.

 

Denna funktion

...returnerar följande

Get ( KontoUtökadBehörighet )

En lista över nyckelord, utifrån kontot som används till att öppna filen, för de utökade behörigheterna som är aktiverade.

Get ( Kontogruppnamn )

Det aktuella kontots gruppnamn när kontot autentiseras via en extern server eller en OAuth-identitetsleverantör.

Get ( Kontonamn )

Det verifierade kontonamnet som används av filens aktuella användare.

Get ( KontoBehörighetsuppsättning )

Namnet på den behörighetsuppsättning som används av kontot som användes för att öppna filen.

Get ( AktivtFältinnehåll )

Innehållet i fältet som har fokus.

Get ( AktivtFältnamn )

Namnet på fältet som har fokus.

Get ( AktivtFältTabellnamn )

Namnet på tabellförekomsten som innehåller fältet som har fokus.

Get ( AktivtLayoutobjektnamn )

Namnet på layoutobjektet som har fokus i beräkningens aktuella fönster.

Get ( AktivModifieringstangent )

Ett nummer för modifieringstangenterna som trycks ner.

Get ( AktivtPortalradnummer )

Ett tal som motsvarar portalraden som har fokus.

Get ( AktivtPostnummer )

Ett tal som motsvarar den post som har fokus i aktuellt sökresultat.

Get ( AktivtRepetitionsnummer )

Ett tal som motsvarar repetitionen som har fokus i ett repeterat fält.

Get ( AktivMarkeringStorlek )

Ett tal som motsvarar antalet markerade tecken.

Get ( AktivMarkeringStart )

Ett tal som motsvarar starttecknet i den markerade texten.

Get ( TillåtAvbrottStatus )

1 (sant) om scriptsteget Tillåt användaren att avbryta är aktiverat. Annars returneras 0 (falskt).

Get ( LägeFörTillåtFormateringslist )

1 (sant) om formateringslisten tillåts visas. Annars returneras 0 (falskt).

Get ( Programarkitektur )

Aktuell programarkitektur.

Get ( Språkinställning )

Text som motsvarar det aktuella programspråket.

Get ( Programversion )

FileMaker-klientens produktnamn och version.

Get ( BeräknatRepetitionsnummer )

Ett tal som motsvarar repetitionen för beräkningsfältet som beräknas.

Get ( AnslutningsAttribut )

Namnet på den aktuella filens värd och certifikatorganisationen som utfärdade SSL-certifikatet som används för att säkra anslutningen.

Get ( AnslutningsStatus )

Ett tal som anger säkerhetsstatus för den aktuella filens nätverksanslutning.

Get ( AktuelltDatum )

Aktuellt datum enligt systemets kalender.

Get ( AktuellUtökadBehörighet )

En lista över nyckelord, utifrån kontot som används till att utföra beräkningen, för de utökade behörigheterna som är aktiverade.

Get ( TidsstämpelAktuellVärd )

Värdens aktuella datum och klockslag (till närmaste sekunden) enligt systemklockan.

Get ( AktuellBehörighetsuppsättning )

Namnet på behörighetsuppsättningen som används för att utföra beräkningen i filen.

Get ( AktuellTid )

Aktuellt klockslag (till närmaste sekunden) enligt systemklockan.

Get ( AktuellTidsstämpel )

Aktuellt datum och klockslag (till närmaste sekunden) enligt systemklockan.

Get ( AktuellTidUTCMillisekunder )

Den aktuella tiden i Coordinated Universal Time (UTC) till närmaste millisekund.

Get ( EgenMenyuppsättningsnamn )

Namnet på den aktiva kundmenyuppsättningen.

Get ( Skrivbordssökväg )

Sökvägen till skrivbordsmappen för den aktuella användaren.

Get ( Enhet )

Ett nummer som motsvarar den typ av dator eller mobil enhet som kör FileMaker-produkten.

Get ( Dokumentsökväg )

Sökvägen till dokumentmappen för den aktuella användaren.

Get ( Dokumentsökvägslista )

En lista över alla filer och mappar i dokumentmappen vilka returneras av funktionen Get ( Dokumentsökväg ).

Get ( KrypteringsLäge )

Ett värde som motsvarar filens aktuella krypteringsläge.

Get ( Felhanteringsläge )

1 (sant) om scriptsteget Manuell felhantering är aktiverat. Annars returneras 0 (falskt).

Get ( FileMakersökväg )

Returnerar sökvägen till mappen för den aktuella kopian av en FileMaker-produkt.

Get ( Filnamn )

Namnet på den aktiva filen, utan filnamnstillägg.

Get ( Databassökväg )

Den fullständiga sökvägen till den aktiva filen.

Get ( Filstorlek )

Storleken, i byte, för den aktiva filen.

Get ( HittadePoster )

Antalet poster i aktuella hittade poster.

Get ( Högkontrastfärg )

Namnet på det aktuella färgschemat för högkontrast.

Get ( Högkontrastläge )

1 (sant) om högkontrast är tillgängligt och aktivt. Annars returneras 0 (falskt).

Get ( Värdprogramversion )

FileMaker-värdens produktnamn och version.

Get ( VärdIPadress )

IP-adressen för värddatorn för den aktuella filen.

Get ( Värdnamn )

Det registrerade namnet för datorn som är värd för filen.

Get ( InstalleradeFMPlugin )

Installerade plugin-programs namn, versionsnummer och aktiveringsstatus.

Get ( SenasteFel )

Ett nummer returneras för fel som har uppstått under utförandet av det senaste scriptsteget.

Get ( SenasteExternaFelDetalj )

Text om fel som är externa för FileMaker och som returneras av Get ( SenasteFel ).

Get ( SenasteMeddelandeval )

Ett tal som motsvarar den knapp du har klickat på i ett varningsmeddelande som visas av scriptsteget Visa anpassad dialogruta.

Get ( Layoutbehörighet )

Ett tal som bygger på behörigheten för poster i den aktuella layouten.

Get ( Layoutantal )

Det totala antalet layouter i filen.

Get ( Layoutnamn )

Namnet på layouten som visas.

Get ( Layoutnummer )

Numret för den layout (som anges i dialogrutan Hantera layouter) som visas för närvarande.

Get ( LayoutTabellnamn )

Namnet på den tabellförekomst som visar poster i den aktuella layouten.

Get ( Layoutvisningsläge )

Ett tal som motsvarar visningsläget för den aktiva filen.

Get ( MenyradLäge )

Ett tal som representerar menyradens aktuella läge.

Get ( ÄndradeFält )

En lista med fält som har ändrats i den aktuella posten i den aktuella tabellen.

Get ( Fleranvändarstatus )

Ett tal som motsvarar delningsnivån för filen i FileMaker-nätverket.

Get ( Nätverksprotokoll )

Namnet på nätverksprotokollet (TCP/IP) som FileMaker använder på den här datorn.

Get ( NätverksTyp )

Ett nummer som motsvarar den typ av nätverk som används för att komma åt den aktuella filen.

Get ( Sidnummer )

Ett tal som motsvarar den sida som skrivs ut eller granskas.

Get ( BeständigtID )

Text som motsvarar en unik identifierare för datorn eller enheten som kör FileMaker.

Get ( Inställningssökväg )

Sökvägen till mappen för inställningar och standardalternativ för den aktuella användaren.

Get ( Skrivarnamn )

Text som identifierar namnet på standardskrivaren.

Get ( Snabbsökningstext )

Texten som lagras i snabbsökningsrutan.

Get ( Postbehörighet )

Ett tal som motsvarar den aktuella postens behörighet, som tilldelats i dialogrutan Anpassad postbehörighet.

Get ( PostID )

Det unika ID-numret för den aktuella posten.

Get ( AntalPoständringar )

Det totala antalet gånger som den aktuella posten har ändrats.

Get ( Postnummer )

Ett tal som motsvarar en posts position i aktuellt sökresultat.

Get ( AntalÖppnaPoster )

Det totala antalet öppna poster i den aktuella uppsättningen som inte har sparats.

Get ( ÖppenPoststatus )

Ett tal som anger status för den aktuella posten.

Get ( Zonövervakningshändelser )

Händelser som fick scriptet som angetts i scriptsteget Konfigurera script för zonövervakning att köras.

Get ( AntalSökningar )

Det totala antalet sökposter som är definierade för den aktuella tabellen.

Get ( SökpostUteslutstatus )

1 (sant) om Uteslut är valt i den aktuella sökposten. Annars returneras 0 (falskt).

Get ( Skärmbitdjup )

Antalet bitar som krävs för att återge färgen eller gråtonen för en bildpunkt på huvudskärmen.

Get ( Skärmhöjd )

Höjden, i punkter, på skärmen där fönstret för den aktuella filen är öppet.

Get ( Skärmskalningsfaktor )

Skalningsfaktorn på skärmen där den aktuella filen är öppen.

Get ( Skärmbredd )

Bredden, i punkter, på skärmen där fönstret för den aktuella filen är öppet.

Get ( ScriptAnimeringsLäge )

1 (sant) om animeringar är aktiverade i det aktuella scriptet. Annars returneras 0 (falskt).

Get ( Scriptnamn )

Namnet på det script som körs eller är i pausläge.

Get ( Scriptparameter )

Scriptparametern som överförs till det aktuella scriptet.

Get ( Scriptresultat )

Scriptresultatet från ett utfört delscript.

Get ( Sorteringsläge )

Ett värde som motsvarar det aktuella sorteringsläget.

Get ( Statusområdesläge )

Ett tal som representerar det aktuella läget för statusområdet.

Get ( Systemenhet )

Enhetsbokstaven (Windows) eller volymnamnet (macOS) där det operativsystem som körs är lokaliserat.

Get ( SystemIPadress )

En lista över IP-adresserna för alla datorer som är anslutna till ett NIC-kort (Network Interface Controller).

Get ( Systemspråk )

Det språk som används i det aktuella systemet.

Get ( SystemNICadress )

Maskinvaruadresserna för alla NIC-kort (Network Interface Controller) som är anslutna till datorn.

Get ( Systemplattform )

Ett tal som representerar den aktuella plattformen.

Get ( Systemversion )

Versionen för det aktuella operativsystemet.

Get ( TemporärSökväg )

Returnerar sökvägen till den aktuella tillfälliga FileMaker-mappen.

Get ( Textlinjalvisning )

1 (sant) om textlinjalen visas, annars returneras 0 (falskt).

Get ( TotaltAntalPoster )

Det totala antalet poster i den aktuella tabellen.

Get ( PektangentbordLäge )

1 (sant) om pektangentbordet är inställt på att visas automatiskt vid behov. Annars returneras 0 (falskt).

Get ( TriggerAktuellPanel )

Index och objektnamn på panelen som ska växlas från när scripttriggern VidPanelVäxla aktiveras.

Get ( TriggerExternHändelse )

Ett tal som representerar den händelse som aktiverade scripttriggern VidExterntKommandoMottaget.

Get ( TriggerGesterInfo )

Information om den gest som aktiverade scripttriggern VidGestTryck.

Get ( TriggerTangenttryckning )

De tecken som aktiverade scripttriggern VidObjektTangenttryckning eller scripttriggern VidLayoutTangenttryckning.

Get ( TriggerModifieringsTangent )

Modifieringstangenternas läge när scripttriggern VidObjektTangenttryckning eller scripttriggern VidLayoutTangenttryckning aktiverades.

Get ( TriggerMålPanel )

Index och objektnamn på panelen som ska växlas till när scripttriggern VidPanelVäxla aktiveras.

Get ( AntalAnvändare )

Antalet klienter som använder filen för närvarande.

Get ( Användarnamn )

Namnet på FileMaker-användaren enligt vad som har angetts på fliken Allmänt i dialogrutan Inställningar.

Get ( AnvändSysteminställningarStatus )

1 (sant) om Använd systemets format i menyn Format är aktiverat. Annars returneras 0 (falskt).

Get ( UUID )

Text som motsvarar en unik identitetsbeteckning (Universal Unique Identifier, UUID).

Get ( UUIDNummer )

Ett tal som motsvarar en unik identitetsbeteckning (UUID).

Get ( FönsterinnehållHöjd )

Höjden, i punkter, för fönstrets innehållsområde.

Get ( FönsterinnehållBredd )

Bredden, i punkter, för fönstrets innehållsområde.

Get ( FönsterSkrivbordshöjd )

Höjden, i punkter, för skrivbordsytan.

Get ( FönsterSkrivbordsbredd )

Bredden, i punkter, för skrivbordsytan.

Get ( Fönsterhöjd )

Höjden, i punkter, för fönstret där scriptet körs.

Get ( FönsterVänsterkant )

Det vågräta avståndet i punkter från ytterkanten på fönstret som scriptet körs i, i relation till skärmens vänsterkant.

Get ( Fönsterläge )

Ett tal som motsvarar FileMaker-produktens läget när funktionen utvärderas.

Get ( Fönsternamn )

Namnet på fönstret där scriptet körs.

Get ( FönsterOrientering )

Ett värde som motsvarar läget för fönstret där scriptet körs.

Get ( Fönsterstil )

Formatet på fönstret där scriptet körs.

Get ( FönsterÖverkant )

Det lodräta avståndet i punkter från ytterkanten på fönstret som scriptet körs i, i relation till den övre skärmkanten i Windows eller den nedre menyraden i macOS.

Get ( FönsterSynlighet )

1 (sant) om fönstret är synligt. Returnerar 0 (falskt) om fönstret är dolt med hjälp av Dölj fönster.

Get ( Fönsterbredd )

Bredden, i punkter, för fönstret där scriptet körs.

Get ( Fönsterzoomnivå )

Inzoomningsnivån för det aktuella fönstret.

Exempel 1 

Det här scriptet använder funktionen Get ( AktuelltDatum ) för att gå igenom varje hittad post och kontrollera om ett konto har passerat förfallodatum. Om ett konto har passerat förfallodatum visar scriptet ett meddelande och uppmanar användaren att klicka på knappen Ignorera, Skicka brev eller Skicka e-post (som konfigureras med scriptsteget Visa anpassad dialogruta). Scriptet registrerar användarens svar med hjälp av Get ( SenasteMeddelandeval ). Baserat på användarens svar utför sedan scriptet en åtgärd: det avbryter resten av scriptet, skriver ut ett brev om "förfallen" betalning eller skickar e-post till det associerade kontot.

Gå till layout ["Layoutnamn"]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
  If [Databasnamn::Datum < Get ( AktuelltDatum ) -30]
    Visa anpassad dialogruta ["Minst 30 dagar försenad"]
    If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
      Avbryt script
    Else If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 2]
      Gå till layout ["Påminnelse"]
      Skriv ut []
    Else
      Skicka e-post [Skicka via e-postklient; Med dialogruta: Av; Till: Databasnamn::Kund; Ämne: "Påminnelse"; Meddelande: "Ditt konto har förfallit."]
    End If
  End If
  Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På]
End Loop
Gå till layout [ursprunglig layout]

Relaterade avsnitt 

Om funktioner

Om formler

Sätta in datum, sidnummer eller andra variabler i en layout