Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Scriptresultat )
 

Get ( Scriptresultat )

Returnerar scriptresultatet från ett utfört delscript.

Format 

Get ( Scriptresultat )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

Använd den här funktionen som en del av en beskrivning som utvärderas i ett script. Om ett delscript inte returnerar ett resultat kommer innehållet i scriptresultatet att vara tomt eller värdet för ett tidigare delscriptresultat. För att styra värdet för ett delscriptresultat använder du scriptsteget Avsluta script i delscriptresultatet och anger ett resultat.

Exempel 1 

I följande exempel returnerar scriptet Sök kunder resultaten från en sökförfrågan när det anropas från scriptet Gör rapporter. Scriptet Sök kunder använder valfritt scriptresultat på scriptsteget Avsluta script. Scriptet Gör rapporter använder sedan Get ( Scriptresultat ) för att avgöra vilka andra scriptsteg som ska utföras baserat på det returnerade resultatet som lagras i Get ( Scriptresultat ).

Sök kunder

Manuell felhantering [På]
Utför sökning [Återställ]
Ny post/sökpost
Avsluta script [Textresultat: Get ( HittadePoster ) < 10]

Gör rapporter

Utför script [ Angivet: Från lista ; "Sök kunder" ;
Parametrar: ]
If [Get ( Scriptresultat ) = 0]
Visa anpassad dialogruta ["Du har redan skapat 10 poster."]
End If

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler