Referens > Ordlista
 

Ordlista

A

ActiveX Automation

Ett Windows-protokoll för programmering och scripts som ger extern kontroll av vissa kommandon och åtgärder i FileMaker Pro Advanced, t.ex. öppna och stänga FileMaker Pro Advanced-filer, växla mellan program och köra FileMaker Pro Advanced-scripts.

Aktiv flik

I scriptfönstret den flik i scriptredigeringsfönstret som är aktivt.

Aktiv sektion

Den sektion i scriptfönstret (scriptfönster, scriptredigeringsfönster eller scriptstegsfönster) som är aktivt.

Alfakanal

En bilds alfakanal lagrar information om transparens och styr de röda, blå och gröna färgkanalernas transparens.

Animering

En visuell effekt som tillhandahåller feedback medan du utför åtgärder i FileMaker Pro Advanced och FileMaker Go, exempelvis växlar mellan olika glidpaneler.

Anpassad app

En fil eller en uppsättning filer som innehåller databastabeller, layouter, scripts och tillhörande data. En anpassad app utför en eller flera specifika uppgifter, som att spåra kunder eller fakturor. Kallas ibland för en lösning.

Anpassad meny

En meny som inte är någon av standardmenyerna i FileMaker Pro Advanced. Du kan skapa anpassade menyer, menyalternativ och menyuppsättningar.

API (Application Programming Interface)

En uppsättning programbyggstenar, t.ex. datastrukturer, variabler, procedurer och funktioner, som används av programmerare.

Apple events

En macOS-teknik som gör att program kan kommunicera med varandra. FileMaker Pro Advanced kan skicka och ta emot Apple Events till och från program som kan hantera dem.

AppleScript

Ett scriptspråk som du kan använda för att styra funktioner i macOS och andra program som stödjer AppleScript (kalllas ofta scriptbara program).

ASCII-teckenuppsättning

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) är en standardteckenuppsättning som används av datorsystem världen över (teckenuppsättningarna kan vara utökade för vissa alfabet).

Autentisering

Ge en fil åtkomst till en skyddad fils schema (inklusive filens tabeller, layouter, scripts och värdelistor). En sådan fil är en behörig fil.

Avancerade verktyg

Utvecklings- och driftsättningsfunktioner i FileMaker Pro Advanced (t.ex. Scriptdebugger, anpassade menyer och databaskryptering) som är tillgängliga när alternativet Använd avancerade verktyg är valt.

Avgränsare

En rad i en meny som avskiljer eller gruppera gruppmenyobjekt. En avgränsare kan också vara det tecken som används för att avgränsa delar av ett datum, en tid eller ett tal, eller semikolon (;) som används för att avgränsa parametrar i en funktionsdefinition.

B

Baskatalog

Katalogen där refererade data lagras för containerfält som lagrar extern referens. Du kan även ange en systemsökväg eller beräkning för respektive containerfält för öppen lagring.

Baslinje för text

Den linje som visas under texten i ett fält eller textblock i layoutläget. Baslinjer för text kan vara enhetliga, prickade eller streckade. Om du vill visa baslinjer även i bearbetningsläget och sökläget markerar du Baslinjer för text på fliken Utseende Flikkontroll som visar en flikpanel i Bearbetningsläge i Granskaren.

Bearbetningsläge

Ett FileMaker Pro Advanced-läge där du anger och redigerar information i fält. Grupper av fält utgör posterna i en fil. Du kan visa en post i taget (klicka på Formulärvisning i layoutlisten) eller visa dina poster i en lista (klicka på Listvy) eller visa poster ordnade i ett kalkylblad som en tabell (klicka på Tabellvisning).

Använd bearbetningsläge när du vill skriva in och redigera information. Om du vill utforma hur informationen visas använder du layoutläge. När du vill söka efter poster som matchar vissa sökvillkor använder du sökläge. För att visa hur posterna kommer att skrivas ut använder du granskningsläge.

Behörighet

Behörighet att visa och arbeta med vissa poster, fält, layouter, värdelistor och scripts samt utföra valda aktiviteter i en fil.

Behörighetsuppsättning

En definierad uppsättning behörighetsinställningar som bestämmer åtkomstnivå för en fil. Du kan definiera så många behörighetsuppsättningar du vill för en fil. Det finns tre fördefinierade behörighetsuppsättningar: Full åtkomst, Endast datainmatning och Skrivskyddad åtkomst.

Behörighetsuppsättningen Endast läsbehörighet

En av de tre fördefinierade behörighetsuppsättningarna som finns i alla filer. Skrivskyddad åtkomst innebär läsåtkomst till posterna i en fil, men inte skriv- eller utformningsåtkomst.

Beräkningsfält

Ett fält som ger resultatet av en beräkning av värden. Du kan skapa en formel för beräkningen med hjälp av funktioner, konstanter, operatorer och information från andra fält i samma post.

Beräkningsfält vars värde inte lagras

Ett beräkningsfält som bara beräknas när värdet behövs, exempelvis för att bearbeta eller skriva ut. I de flesta fall lagras ett fält när du definierar det i FileMaker Pro Advanced, men du kan ändra lagringstypen så att värdet inte lagras.

Brandvägg

Ett säkerhetssystem som används för att undvika att obehöriga användare får åtkomst till ett lokalt nätverk (LAN). En brandvägg är vanligtvis en Internet-ansluten dator som hanterar all Internet-trafik.

Brytfält

I delar med delsummor grupperas (sorteras) poster efter värden i ett annat fält som kallas för brytfält. När värdet i brytfältet ändras "bryts" rapporten och delsummadelen infogas.

C

Cache

Ett RAM-minnesområde (Random Access Memory) som är reserverat av ett program och som används för att lagra data som används ofta, vilket ger snabbare tillgång till informationen än om den skulle ha lästs från hårddisken. En större cache-storlek ger bättre prestanda för FileMaker Pro Advanced. Med en mindre cachestorlek sparas data på hårddisken oftare, vilket ger större skydd vid systemavbrott.

Containerdata

Bilder, filmer och dokument som Microsoft Word-filer eller PDF-filer kan sättas in i ett containerfält. Data i containerfält kan bäddas in i fältet, lagras med filreferens eller lagras externt.

D

Databas

Organisationen av tabeller och fält och relationerna mellan dem i en fil.

Databasdesignrapport

Ett avancerat verktyg som du använder för att skapa rapporter över databasscheman.

Databasfil

En komponent i en anpassad app för FileMaker Pro Advanced.

Databaskryptering

En form av kryptering som skyddar "vilande data". Vilande data i FileMaker innebär en FileMaker Pro Advanced-fil, tillsammans med dess temporära filer, som lagras på en disk (ej öppet). En krypterad fil skyddas från obehörig åtkomst med ett krypteringslösenord. FileMaker Pro Advanced krävs för att kryptera filer. Krypterade filer kan dekrypteras och krypteras på nytt när som helst.

Datakälla

En namngiven referens som ger tillgång till en annan FileMaker Pro Advanced-fil eller till en ODBC-databas. ODBC-datakällor kallas också för externa SQL-källor (ESS).

Källan till de data som ska kartläggas i ett diagram – aktuella hittade poster, aktuell post (avgränsade data) eller relaterade poster.

Datapunkt

I ett diagram visas det kartlagda värdet av data på x- och y-axeln som stående eller liggande staplar, punkter, bubblor eller sektioner.

Dataserie

Datapunkter i ett diagram. När flera dataserier förekommer i ett diagram visas varje dataserie i en unik färg och definieras i diagramförklaringen om sådan finns.

Datavisare

Ett avancerat verktyg för att övervaka uttryck som fältvärden, lokala och globala variabler och beräkningar. Du kan övervaka uttryck medan scripts körs eller när du testar dem i Scriptdebuggern. Du kan också övervaka fältvärden och variabler i filen.

DBMS-system (Database Management System)

Ett program som gör att användare kan lagra, hantera och hämta information i en databas.

Del med totalsumma

Använd delar med totalsummor när du vill visa statistik (summor, medelvärden, osv) för alla hittade poster. Du kan lägga till en del med totalsumma högst upp (inledande statistik) och en del längst ner (avslutande statistik) i en layout.

Delad fil

En fil för vilken delning har aktiverats, och som tillåter användare att få åtkomst till filen över ett nätverk. FileMaker Server, FileMaker Cloud och FileMaker Pro Advanced stöder ett eller flera av följande sätt att dela filer: Delning i FileMaker Network, vilket innebär att flera FileMaker Pro Advanced- eller FileMaker Go-användare kan använda samma fil samtidigt, publicering av filer för webbanvändare via FileMaker WebDirect, anpassad webbpublicering eller FileMaker Data API och delning av data med andra program via ODBC/JDBC.

Delar med delsummor

Använd delar med delsummor när du vill visa information från en eller flera poster. Du placerar ett statistikfält i en statistikdel om du vill visa information för varje grupp med poster sorterad i brytfältet. Du kan lägga till en eller flera delsummor ovanför (inledande statistik) eller under (avslutande statistik) huvuddelen.

Delat ID

Ett skiftlägeskänsligt ID i som är mellan 1 och 32 tecken långt, och som länkar krypterade filer i en lösning som består av flera filer.

Delmarkör

I layoutläge är detta markören som visas till vänster på den nedre skiljelinjen i varje layoutdel. Genom att dra i delmarkören uppåt eller nedåt förstorar eller förminskar du delen. Du kan också öppna dialogrutan Definiera del genom att dubbelklicka på markören.

Delscript

Ett script som anropas av ett annat script.

Delsumma

Statistikvärden för olika kategorier av data inom ett fält. En delsumma kan exempelvis vara antalet anställda på en avdelning.

Destination för länk

Det fält du vill att data ska kopieras till.

Developer-verktyg

Ett avancerat verktyg med vars hjälp du kan skapa körningslösningar av filer, visa filer i läget utan menyer, förhindra användare från att ändra databasens design eller struktur samt automatiskt döpa om och uppdatera länkar i relaterade filer.

Diagram

En grafisk avbildning om gör det enkelt att jämföra data och visa mönster och trender.

Diagramförklaring

En nyckel som identifierar färgerna som är kopplade till en dataserie i ett diagram.

Dialogfönster

Ett dokumentfönster i modalt läge. Det fungerar på ungefär samma sätt som ett fönster när ett script som körs plötsligt pausas. Du kan skapa och anpassa dialogfönster med hjälp av scriptsteget Nytt fönster.

Dokumentfönster

Ett lägeslöst standardfönster i FileMaker Pro Advanced. Du kan skapa och anpassa dokumentfönster med hjälp av scriptsteget Nytt fönster.

Dold redigeringsruta

Ett fält som konfigurerats för att dölja konfidentiell information genom att visa punkter i stället för data.

Domännamn

Ett namn som identifierar en dator på Internet.

Domännamnsserver (DNS)

En server som matchar en Internet-adress för en webbplats (t.ex. https://www.filemaker.com/se) med dess korrekta numeriska IP-adress (t.ex. 12.34.56.78).

Drivrutin

ODBC- eller JDBC-drivrutinen tolkar SQL-frågor till kommandon som ett DBMS-system kan hantera. Drivrutinen hanterar ODBC/JDBC-anrop, skickar SQL-begäran till datakällan och skickar tillbaka data till drivrutinshanteraren som sedan vidarebefordrar informationen till programmet som begärde den (t.ex. FileMaker Pro Advanced).

Drivrutinshanterare

Kontrollpanelen som hanterar kommunikation mellan program som begär information och datakällor. När ett program gör en begäran via ODBC/JDBC vidarebefordrar drivrutinshanteraren begäran via tillämplig drivrutin till rätt datakälla och skickar sedan tillbaka data till programmet. Alla ODBC/JDBC-drivrutiner och datakällor som ska användas på aktuell dator registreras av drivrutinshanteraren.

DTD (dokumenttypsdefinition)

En formell beskrivning av ett särskilt slags xml-format. Den definierar en dokumentstruktur, inklusive namnen på dataelement och information om var i strukturen de finns. Giltiga xml-data följer de regler som fastställs i definitionen.

Dynamiska guider

När du flyttar, storleksändrar eller justerar objekt i layoutläget kan du få hjälp av linjer som löper horisontellt och vertikalt. Dynamiska guider fäster även vid objektens över- och underkanter samt mittpunkter när du flyttar, storleksändrar eller justerar objekten.

E

Egenskaper för menyalternativ

Alla inställningar för ett menyalternativ, inklusive plattform, visar titel, kortkommando och åtgärd.

Egna funktioner

En funktion som inte är någon av standardfunktionerna i FileMaker Pro Advanced. Du kan skapa funktioner som kan återanvändas var som helst i filen.

Endast datainmatning, behörighetsuppsättning

En av de tre fördefinierade behörighetsuppsättningarna som finns i alla filer. Endast datainmatning innebär läs- och skrivåtkomst till poster i en fil, men inte designåtkomst (t.ex. möjlighet att skapa layouter och värdelistor).

Ethernet

Ett snabbt, lokalt nätverk som används för att ansluta datorer och kringutrustning som finns i samma byggnad eller komplex.

Etikett

En ikon som markerar när villkorlig formatering, scripttriggers, platshållartext eller verktygstips har implementerats för fält, objekt eller layouter, eller om ett fält är tillgängligt för sökning, eller om ett objekt är en knapp, en flytande fönster-knapp eller en knapprad, eller om en lösning är en favorit.

Etikettlayout

En fördefinierad layout som ordnats för horisontell eller vertikal utskrift på etikettpapper.

Exempel-app

En kategori av professionellt utformade FileMaker Pro Advanced-filer som anpassats för att hantera vanliga affärsuppgifter på iPad, iPhone, desktop eller webben.

Exportera

Du exporterar information från en fil när du vill använda den i en annan fil eller med ett annat program.

Externt script

Ett script som används av en fil, men som är definierat i en annan fil. Använd scriptsteget Utför script för att välja ett definierat script från en relaterad fil eller en filreferens till en fil på hårddisken eller i nätverket.

Extra fält

Ett beräknings- eller statistikfält i FileMaker Pro Advanced som du kan bifoga en ODBC-tabell för att göra beräkningar för externa data medan du arbetar i FileMaker Pro Advanced. Beräkningarna lagras inte och du ändrar inte ODBC-tabellens schema.

F

Fallande sorteringsordning

Omvänd alfabetisk ordning (Ö till A) för ord, högsta till lägsta för tal och senaste till tidigaste datum och tider.

FileMaker Go

Ett program som hjälper dig arbeta med FileMaker Pro Advanced-lösningar (utvecklade i FileMaker Pro Advanced) på iPhone, iPod touch eller iPad.

FileMaker WebDirect

Ett webbprogram som används för att komma åt layouter från filer i en webbläsare. Webbklienter använder FileMaker WebDirect för att öppna layouter från filer som FileMaker Server eller FileMaker Cloud är värd för.

FileMaker-nätverk

En kommunikationsmetod som gör att du kan dela filer i FileMaker Server, FileMaker Cloud eller FileMaker Pro Advanced med andra över ett nätverk om de använder FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Go. De inställningar och behörigheter du ställer in för FileMaker-nätverk avgör hur andra användare (klienter) kan öppna och använda den delade filen.

Flernyckelfält

Ett matchande fält som innehåller flera värden på separata rader. Ett fält med flera nycklar kan användas i en tabell som är del av en relation för att matcha olika värden i matchande fält i en annan tabell. Kallas ibland komplext nyckelfält.

Fliken Fält

En flik i objektpanelen där du skapar fält och drar dem till layouten, visas i layoutläge. Öppna fliken Fält genom att klicka på Objektpanel-knapp i statusverktygsfältet och sedan klicka på Fält. Du kan även välja Visa > Objekt > Fältflik.

Fliken Objekt

En flik i objektpanelen i layoutläget där en hierarkisk lista med alla objekt som finns i layouten visas; välj, dölj och namnge objekt; och ändra staplingsordningen. Öppna fliken Objekt genom att klicka på Objektpanel-knapp i statusverktygsfältet och sedan klicka på Objekt. Du kan även välja Visa > Objekt > Objektflik.

Flikkontroll

Ett layoutobjekt som består av en eller flera flikpaneler med vilka du kan ordna fält och andra objekt inom respektive flikpanels kanter.

 

Flikkontroller och flikpaneler i Bearbetningsläge

Layoutlisten i Layoutläge i macOS

Flikpanel

En komponent i en flikkontroll. Flikpanelen är det området som visas när en flik i en flikkontroll är markerad. Du kan placera objekt som linjer, fält, knappar, portaler, importerad grafik, textblock, flikkontroller, glidkontroller och webbvisare på flikpaneler.

Flytande dokumentfönster

Ett lägeslöst standardfönster i FileMaker Pro Advanced som visas över andra fönster medan användare arbetar i FileMaker Pro Advanced. Du kan skapa och anpassa flytande fönster med hjälp av scriptsteget Nytt fönster.

Flytande fönster

Ett layoutobjekt som kan innehålla andra layoutobjekt. Flytande fönster har ett innehållsområde (där objekten placeras) och kan innefatta en rubrik. Du öppnar ett flytande fönster genom att klicka på flytande fönster-knappen. Flytande fönster flyttar sig på skärmen efter behov för att det ska fortsätta synas.

Flytande fönster-knapp

Ett layoutobjekt som öppnar ett flytande fönster.

Format

En samling attribut, exempelvis typsnitt, färg, linjeformat och textjustering som bestämmer utseendet på en layout.

Formateringslisten

I Layoutläge och Bearbetningsläge är det området som visar alternativ för att formatera text och objekt. Om du vill visa eller dölja formateringslisten klickar du på Formatering Knappen Formateringslist i layoutlisten.

 

Formateringslisten i Layoutläge

Position

Formel

En uppsättning med instruktioner som används i FileMaker Pro Advanced vid beräkning av fältvärden eller som sökvillkor för att hitta matchande databasposter.

Formulärvy

Visar en post åt gången. Som standard visas fälten på separata rader. Om du vill markera den här vyn klickar du på Formulärvisning i layoutlisten.

Fråga

Hämta, manipulera eller ändra data från en datakälla genom att skicka SQL-uttryck. Du använder även frågor när du begär och tar emot data från ett DBMS-system. Du kan också lägga till, redigera, formatera, sortera och göra beräkningar för data med hjälp av frågor.

Främmande nyckel

I relationsdatabaser ett fält i en tabell som identifierar en post i en annan tabell. Värden i främmande nycklar behöver inte vara unika i tabellen, och de kan vara tomma (null). Det kan finnas flera främmande nycklar i en tabell.

Full åtkomst, behörighetsuppsättning

En av de tre fördefinierade behörighetsuppsättningarna som finns i alla filer. Full åtkomst ger fullständig läs- och skrivåtkomst för en fil, inklusive möjlighet att ändra behörigheten för filen.

Fullständigt namn

Det fullständiga namnet på ett fält eller en layout enligt formen tabellnamn::[fält- eller layoutnamn], där tabellnamn är namnet på den underliggande tabellen i det relationsdiagram som fältet eller layouten baserats på. Ett fullständigt namn identifierar en exakt förekomst av ett fält eller en layout. Eftersom fält och layouter med samma namn kan vara baserade på olika tabeller använder FileMaker Pro Advanced fullständiga namn för att undvika fel i beräkningar och scripts.

Funktion

En fördefinierad, namngiven formel som utför en viss beräkning och ger ett resultat som består av ett enskilt, specifikt värde.

Fält

Grundenheten för en datapost i en post. Du definierar ett fält så att det innehåller en viss diskret datakategori, t.ex. Efternamn eller Anställds foto, eller visar resultatet av en beräkning. Du kan definiera fält för text, tal, datum, tid, tidsstämpel, containerobjekt, beräkning och statistik. Fält kan även referera till de objekt på layouten som visar data, t.ex. en redigeringsruta, en uppsättning kryssrutor eller en snabbmeny.

Fält som använder global lagring

Ett fält som definierats med global lagring kan innehålla ett värde som används för alla poster i en fil. Använd värdet i ett fält med global lagring som ett fast värde i beräkningar, för att ange variabler i If- eller Loop-scriptsteg eller för fält som inte behöver uppdateras så ofta (t.ex. en företagslogotyp i ett containerfält). Ett fält som använder global lagring kan vara av vilken typ som helst utom statistik. Ett fält som använder global lagring kan inte indexeras.

Fältetikett

Text i en layout eller inuti ett fält som identifierar ett fält. En fältetikett kan vara fältnamnet, annan text (t.ex. anvisningar) eller resultatet av en beräkning. Fältetiketter kan visas på olika platser utanför fältet eller som platshållartext inuti fältet. Du kan du ändra eller radera fältetiketter om du vill.

Fältnamn

Detta är namnet du anger när du definierar fältet. Du kan ställa in FileMaker Pro Advanced så att ett fältnamn läggs till automatiskt när du placerar ett fält i en layout. Sedan kan du ändra namnet om du vill. Du kan även använda fältnamnet som platshållartext. Fullständiga fält visas i formatet tabellnamn::fältnamn.

Fältramar

I layoutläge är detta en kontur som visar storleken på ett fält. Om du vill se fältramar väljer du Visa > Visa > Fältramar. Ramar visas bara i layoutläget. Du kan dock använda fliken Utseende Flikkontroll som visar en flikpanel i Bearbetningsläge i Granskaren för att placera ramar runt objekt som visas i bearbetningsläget och när du skriver ut layouten.

Fälttyp

Delen av en fältdefinition som avgör vilken typ av information du kan ange i fältet och vilka funktioner som kan användas för informationen i FileMaker Pro Advanced. I FileMaker Pro Advanced kan du skapa fält för text, tal, datum, tid, tidsstämpel, containerobjekt, beräkning och statistik. (Fält som använder global lagring innehåller samma värde för alla poster i filen och kan vara av vilken typ som helst utom statistik.)

G

Geostaket

En virtuell gräns runt en geografisk plats.

GIF (Graphics Interchange Format)

Ett plattformsoberoende filformat som används för att distribuera grafik på Internet.

Glidkontroll

Ett layoutobjekt som består av en eller flera glidpaneler med vilka du kan ordna fält och andra objekt inom respektive glidpanels kanter.

 

Glidkontroller i Bearbetningsläge

Statusverktygsfältet i bearbetningsläge

Glidpanel

En komponent i en glidkontroll. Glidpanelen är det området som visas när en punkt i en glidkontroll är markerad. Du kan placera objekt som linjer, fält, knappar, portaler, importerad grafik, textblock, flikkontroller, glidkontroller och webbvisare på glidpaneler.

Global variabel

En global variabel kan användas i en beräkning eller ett script var som helst i en fil, till exempel andra scripts eller sökvägar. Den globala variabelns värde raderas inte förrän filen är stängd.

Grammatik

En exakt beskrivning av ett formellt språk, tex. XML, som består av en uppsättning regler för hur strängar (ord) i språket kan genereras, och hur strängarna kan ordnas som delar av ett språk.

Granskare

Gör att du i layoutläge kan visa och redigera inställningar för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden. Klicka på Granskarpanel-knapp i statusverktygsfältet för att öppna Granskaren. Eller välj Visa-menyn > Granskare > Granskare.

Granskningsläge

Ett FileMaker Pro Advanced-läge där du kan se hur layouter kommer att visas när de skrivs ut.

Använd bearbetningsläge när du vill skriva in och redigera information. Om du vill utforma hur informationen visas använder du layoutläge. När du vill söka efter poster som matchar vissa sökvillkor använder du sökläge. För att visa hur posterna kommer att skrivas ut använder du granskningsläge.

Grupperat objekt

Flera objekt som i en grupp hanteras som ett enskilt objekt i layoutläge.

Gäst

En användare som öppnar en skyddad fil utan att ange kontonamn eller lösenord. Gästkontot tilldelas en behörighet som avgör vad gästerna kan göra med filen. Gäståtkomst kan inaktiveras för en fil.

H

Handtag

En av de små fyrkanterna vid ett markerat objekt som du använder när du vill ändra storlek eller form på objektet.

Hittade poster

Uppsättningen poster i en tabell som aktiveras när du söker efter data. När du söker efter alla poster är de hittade posterna hela tabellen.

HTML (Hypertext Markup Language)

Ett språk som används för att visa och få åtkomst till information på webben.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

Det Internet-protokoll som definierar hur en webbläsare svarar på begäran om filer.

Huvud/detalj-layout

En layout som visar en lista med objekt i ett område och detaljinformation om ett markerat objekt i ett annat område. I listan med e-postmeddelanden i din inkorg kan du t.ex. klicka på ett meddelande för att se detaljinformation som datum, avsändare och huvuddel.

Huvuddel

En layoutdel som innehåller individuella poster från en fil.

I

I fokus

Anger att en post, portalrad, flik, alternativ, fält, repeterat fält, layoutdel eller layoutobjekt som aktiverats av ett klick, tabbtangenten, en navigeringsknapp eller ett script kan användas på något sätt. Du kan exempelvis ändra värdet för ett fält som har fokus; du kan arbeta med de data som finns i en post som har fokus; en beräkningsfunktion kan returnera värdet för den portalrad som har fokus.

iBeacon

En enhet som sänder en Bluetooth-signal som iOS-enheter kan detektera för att bestämma plats och närhet till iBeacon.

Importera

Att hämta (kopiera) data från en tabell, en annan fil eller ett annat program till den aktuella tabellen. Du kan också importera scripts från en FileMaker Pro Advanced-fil till en annan.

Inbäddat

För containerfält syftas på en fil som är lagrad i containerfältet. Containerdata kan även lagras med filreferens eller lagras externt.

Indexering

Ett tillval som du kan aktivera när du vill definiera eller ändra en fältdefinition. När indexering är aktiverat skapas en lista av alla fältvärden i tabellen. Detta förbättrar prestanda för vissa funktioner, t.ex. när du söker efter data, men det ökar storleken på filen på hårddisken.

Interaktiv container

Ett containerfält med alternativet Interaktivt innehåll markerat i Granskare. Interaktiva containrar återges med den webbläsarteknik som används för webbvisare.

Internet

Ett internationellt nätverk av många andra nätverk som är länkade med TCP/IP-nätverksprotokoll.

Internet-leverantör

Det företag som tillhandahåller anslutningen till Internet.

Intranät

Ett privat TCP/IP-nätverk med länkade datorer inom ett företag eller en organisation.

IP-adress (Internet Protocol)

För IPv4, ett fyrdelat tal som normalt är formaterat som 12.34.56.78, som unikt identifierar en dator på Internet. För IPv6, ett åttadelat tal som normalt är formaterat som [2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334], som unikt identifierar en dator på Internet. När en referens till denna finns i ett program måste IPv6-adresser vara omgivna av hakparentes, t.ex. [2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334].

J

JDBC

Ett Java-programmeringsgränssnitt som använder SQL-uttryck för att komma åt data från, och utbyta data med, många databashanteringssystem. JDBC-drivrutinen kommunicerar mellan Java-tilläggsprogrammet och FileMaker Pro Advanced- eller FileMaker Server-datakällan.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Ett plattformsoberoende filformat som används för att distribuera grafik på Internet.

JSON (JavaScript Object Notation)

Ett lättviktigt format för datautbyte som används av många webbtjänster för att överföra dataobjekt som består av namn/värde-par.

K

Klient

En användare som ansluter till en databas på FileMaker Server, FileMaker Cloud eller FileMaker Pro Advanced med FileMaker Go, FileMaker Pro Advanced, ett ODBC/JDBC-klientprogram eller en webbläsare (endast på FileMaker Server eller FileMaker Cloud). En FileMaker-klient är en användare som använder FileMaker Go eller FileMaker Pro Advanced. En webbpubliceringsklient är en användare som använder FileMaker WebDirect, Anpassad webbpublicering eller FileMaker Data API.

Klient/server-arkitektur

Förhållandet mellan två nätverksanslutna datorer som har gemensamma resurser. Klienten begär tjänster från servern och servern erbjuder tjänster till klienten.

Klientprogram

Ett program som begär data (med användning av SQL) från en datakälla (med ODBC eller JDBC). FileMaker Pro Advanced är ett klientprogram när det öppnar en fil i FileMaker Server eller FileMaker Cloud.

Knapp

Ett layoutobjekt som utför ett angett script i bearbetningsläget eller sökläget.

Knapprad

Ett layoutobjekt som visar knappar eller knappar för flytande fönster i en horisontell eller vertikal list. Knapprader innehåller segment som representerar enskilda knappar och består av en kombination av knappikon och textetikett.

Kolumn

När en layout visas i tabellvy motsvarar en kolumn ett fält.

Kombinationsruta

En typ av lista som du kan skapa i Layoutläge. På fliken Data Objektpanel-knapp i Granskaren markerar du Ta med pil när du visar eller döljer lista. Listan öppnas bara när du som användare klickar på pilen, inte när du går till fältet.

Konstant

Ett värde som inte kan ändras i en formel. Detta kan exempelvis vara ett fältnamn, en text ("Totalsumma:") eller ett tal. Konstantens värde ändras inte mellan poster när formeln beräknas.

Kontext

Tabellförekomsterna varifrån beräkningar och scripts påbörjas och en relation utvärderas i relationsdiagrammet.

Konto

Ett användarnamn och (vanligtvis) ett lösenord som ger tillgång till en fil med definierad behörighetsnivå. Det finns två fördefinierade konton: Admin och Gäst. Admin är ett konto med fullständig behörighet som kan döpas om eller tas bort. För varje fil måste minst ett konto med full behörighet som är verifierat via FileMaker definieras. Gästkontot är ett specialkonto som inte kan döpas om eller tas bort, men det kan aktiveras eller inaktiveras.

Kontroll

En kontroll undersöker en fil som kan ha blivit skadad, t.ex. vid oväntad avslutning. FileMaker Pro Advanced läser alla block i filen och verifierar att den interna strukturen av blocket är giltig och att blocken är länkade på rätt sätt till andra block i filen. (Kontrollen läser inte alla data i varje block och kontrollerar inte scheman eller strukturer på högre nivåer i filen. Dessa uppgifter utförs av filreparation.)

Konvertering

Öppning av en datafil från ett annat program, vilket skapar en ny FileMaker Pro Advanced-fil med data från filen.

Kan också referera till öppning av en fil skapad i en tidigare version av FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Pro.

Koppla fält

En platshållare i en layout för innehållet i ett fält. Ett kopplat fält expanderas eller krymps i bearbetnings- och granskningsläge eller när det skrivs ut så att det passar mängden data i fältet för varje post.

Merge-fält är användbara när du skapar standardbrev eftersom de används i fördefinierade etikett- och kuvertlayouter i FileMaker Pro Advanced.

Koppla variabel

En variabel som läggs till i en layout som visar värden från en lokal eller global variabel i den aktuella postens layout. I bearbetnings-, sök- och granskningsläget samt vid utskrift visas den kopplade variabelns värde.

Kort

En typ av fönster som är modalt för sitt överordnade fönster men tillåter användaren att öppna andra fönster eller filer utan att först stänga kortet. Skapa och anpassa ett kort med hjälp av scriptsteget Nytt fönster.

Kortkommando

Kallas också tangentbordskommando. Ett eller flera tangentbordskommandon som användare kan trycka på för att genomföra uppgifter.

Krypteringslösenord

Lösenordet som krävs för att öppna en krypterad fil. I FileMaker Pro Advanced måste FileMaker Pro Advanced-användaren som öppnar filen ha krypteringslösenordet, men det behöver inte klienten som öppnar en fil som FileMaker Pro Advanced är värd för. FileMaker Pro Advanced krävs för att aktivera, inaktivera och byta krypteringslösenord.

Kuvertlayout

En fördefinierad layout med fält som ordnats för utskrift på standardkuvert.

Källa för länk

Fältet i den relaterade tabellen som innehåller data som du vill kopiera.

Källfil

Den fil från vilken du hämtar data vid import eller export, eller den fil från vilken du lägger till en tabell i relationsdiagrammet.

Källtabell

Den tabell som en eller flera tabellförekomster i relationsdiagrammet är baserade på. Källtabellen är den tabell som har definierats på fliken Tabeller i dialogrutan Hantera databas.

L

Layout

Fält, objekt, bilder och andra komponenter som är ordnade så att de visas på ett visst sätt när du bearbetar, granskar eller skriver ut poster. Du kan skapa olika layouter för datainmatning, rapportutskrifter, brevetiketter, visning av webbsidor, m.m.

Layout-menyn

I layoutlisten, en snabbmeny från vilken du kan välja Hantera layouter (Layoutläge) eller en definierad layout (alla lägen).

Layoutdel

En del i en layout som ordnar eller sammanfattar information. Layoutdelar kan vara huvuddel, sidhuvud, sidfot, titelsidhuvud, titelsidfot, övre navigeringsdel, nedre navigeringsdel, samt inledande och avslutande statistik och statistikdelar.

Layoutlisten

I statusverktygsfältet, det området som visar alternativ för att arbeta med layouter, t.ex. snabbmenyn Layout.

 

Layoutlisten i Bearbetningsläge

Formateringslisten i Layoutläge i macOS

 

Layoutlisten i Layoutläge

Glidkontroll som visar en glidpanel i bearbetningsläge

Layoutläge

Ett FileMaker Pro Advanced-läge där du anger hur information i fält visas på bildskärmen och i utskrivna rapporter.

Använd bearbetningsläge när du vill skriva in och redigera information. Om du vill utforma hur informationen visas använder du layoutläge. När du vill söka efter poster som matchar vissa sökvillkor använder du sökläge. För att visa hur posterna kommer att skrivas ut använder du granskningsläge.

Layouttema

En samling samordnade stilar som styr de färger, objekt-, del- och bakgrundsattribut och typsnitten som används i en layout. Teman förbättrar även utseendet på en layout eller rapport och om du vill ge alla dina layouter ett enhetligt utseende. Ett tema ändrar inte placeringen av eller innehållet i fält eller objekt i en layout. Ett tema tilldelas när du skapar en ny layout, men du kan byta tema i Layoutläget. Du kan även skapa ett tema genom att ändra formaten som används i layouten och sedan spara temat med ett nytt namn.

Layouttyp

FileMaker Pro Advanced innehåller flera fördefinierade layouttyper och rapporter som visa på olika typer av enheter (exempelvis skärmar på bärbara datorer eller skärmar på pekenheter), för olika syften (exempelvis att bearbeta poster, mata in data eller skriva ut rapporter, skicka etiketter och kuvert). När du har valt en layouttyp kan du göra ytterligare val.

När du vill använda en fördefinierad layouttyp väljer du i layoutläge Ny layout/rapport i statusverktygsfältet. Guiden leder dig igenom åtgärderna för att skapa den typ av layout eller rapport som du vill använda. När du har avslutat guiden kan du använda verktygen och kommandona i Layoutläget för att skräddarsy layouten efter dina behov.

Layoutverktyg

I statusverktygsfältet i Layoutläget, en samling verktyg som innehåller markeringsverktyg (pekare), textverktyg, linjeverktyg, rektangelverktyg, verktyg för rundade rektanglar, ovalverktyg, fält-/kontrollverktyg, knappverktyg, knappverktyg för flytande fönster, knappradsverktyg, flikkontrollverktyg, glidkontrollverktyg, portalverktyg, diagramverktyg, webbvisarverktyg, fältverktyg, delverktyg och formatpenselverktyg.

Listvisning, layout

En typ av rapportlayout där fält som du anger visas i kolumner över en rad på bildskärmen eller på en sida. I sidhuvudet finns fältnamn. Sidfoten är tom.

Listvy

Visar en post åt gången i listformat. Om du vill markera den här vyn klickar du på Listvisning i layoutlisten.

Logiskt värde

Ett logiskt (booleskt) värde är antingen sant eller falskt. Ett fält som innehåller en valfri siffra utom noll ger resultatet sant. Ett fält som innehåller noll, inga data eller innehåll som inte tolkas som ett tal utvärderas som falskt. Ett fält som t.ex. innehåller "ABC," "ABC0" eller ett tomt fält är falskt. Ett fält som innehåller "1" eller "ABC2" är sant.

Lokal notis

Ett meddelande som skickas och levereras på samma enhet. Lokala meddelanden visas även när FileMaker-klienten inte är i förgrunden.

Lokalt nätverk

Ett lokalt nätverk på en plats där datorerna är anslutna via kabel eller ett trådlöst system.

Låst objekt

Ett objekt i en layout som inte kan redigeras eller tas bort. Du låser eller låser upp ett objekt genom att markera det i layoutläget. I Granskaren klickar du på fliken Position Statusverktygsfältet i layoutläge och väljer Lås eller Lås upp i Ordna och Justera. Om ett objekt är låst nedtonas dess markeringshandtag.

Läge

Detta är fyra olika miljöer i FileMaker Pro Advanced (bearbetnings-, sök-, layout- och granskningsläge) som du kan använda när du arbetar med filer.

Läge utan meny

En FileMaker-lösning som körs på helskärm utan verktygsfält eller menyer. Användarna navigerar genom att klicka på knappar. Använd Developer-verktyg för att skapa kiosklösningar. Du kan binda lösningar utan menyer till en fristående runtime-lösning.

Länk till ögonblicksbild

Ett sökresultat som sparas i FileMaker Pro Snapshot Link-format (FMPSL) med filnamnstillägget .fmpsl. Länk till en sparad ögonblicksbild av sökresultatet som det såg ut när du gjorde sökningen. Du kan även skicka en FMPSL-fil via e-post.

Länkdata

Länkdata matchar poster och kopierar data från en relaterad tabell till ett fält i den aktuella tabellen. Kopierade data blir en del av den aktuella tabellen (och blir även kvar i den ursprungliga tabellen). Data som kopieras till en tabell ändras inte automatiskt när värdena i den relaterade tabellen ändras.

Löpnummer

Ett unikt nummer som anges för varje post i FileMaker Pro Advanced. Du kan ställa in FileMaker Pro Advanced så att löpnummer anges automatiskt för varje post genom att aktivera tillvalet under Automatiska data i dialogrutan Tillval för fält. Du kan också ge poster löpnummer genom att välja Poster > Ersätt fältinnehåll.

Lösning

Se anpassad app.

M

Mall

Det är en fördefinierad webbplats där du kan markera i dialogrutan Inställningar för webbvisare om du vill få hjälp med att snabbt skapa webbvisare.

Matchande fält

För relaterade databaser är detta ett fält i källtabellen och ett fält i den relaterade tabellen som innehåller värden som du använder när du vill söka efter matchande poster. (Ett matchande fält kallas ibland för nyckelfält eller startfält.) I relationsdiagrammet visas matchande fält i kursiv stil.

Vid import av poster avgör värdena i matchande fält vilka poster i måltabellen som uppdateras av värdena i källtabellen.

Meny

En lista med menyalternativ. Varje meny har en titel som visas på menyraden.

Menyalternativ

Ett alternativ som listas i en meny på menyraden. Ett menyalternativ motsvarar ett kommando, en undermeny eller en avgränsare.

Menyrad

Området längst upp i fönstret (Windows) eller skärmen (macOS) som visar installerad menyuppsättning.

Menyuppsättning

Den samling menyer som installeras på menyraden.

Modalt fönster

Ett fönster som kräver användaråtgärder innan användaren kan fortsätta med arbetet i FileMaker Pro Advanced. Använd ett modalt fönster till att visa varningsmeddelanden eller att samla in information från användare.

Målfil

Filen till vilken du hämtar data vid import eller export.

Måttenhet

I bearbetningsläget och layoutläget kan du ställa in måtttenheten för punkter, tum eller centimeter.

N

Namn på datakälla (DSN)

En datastruktur som innehåller den information om en specifik fil som en ODBC-drivrutin behöver för att kunna ansluta till den.

Navigeringsdel

En layoutdel som visas över ett titelsidhuvud (övre navigeringsdel) eller under en titelsidfot (nedre navigeringsdel) och kan innehålla fält, objekt och andra kontroller som hjälper användare att navigera i en layout eller lösning. Det går inte att skriva ut eller förhandsgranska navigeringsdelar.

Nedrullningsbar kalender

Ett fält som skapats för att visa en interaktiv månadskalender när användaren öppnar fältet i bearbetnings- eller sökläge.

Ny layout/rapport (guide)

Guiden Ny layout/rapport använder du när du vill skapa en layout eller rapport enligt de tillval du väljer. I Layoutläge klickar du på Ny layout/rapport i statusverktygsfältet eller också väljer du Layouter > Ny layout/rapport.

Nyckel

En kolumn (eller flera kolumner) som gör en viss rad unik (motsvarar ett matchande fält).

Nyckel

En skiftlägeskänslig nyckel som är mellan 1 och 24 tecken lång, och som länkar komponenterna i en runtime-lösning.

Nära relationer

Ett förhållande mellan databastabeller i vilket två tabeller är direkt relaterade till varandra, utan några mellanliggande tabeller.

O

OAuth-identitetsleverantör

En tjänst som använder OAuth för att autentisera en användare. OAuth är ett autentiseringsramverk som gör att program från tredje part kan autentisera användare utan att användarna delar med sig av sina identifieringsuppgifter till tredje part.

Objekt

I en FileMaker Pro Advanced-layout är ett objekt en enhet eller form som du kan markera, flytta, ändra, radera eller byta namn på. Linjer, fält, knappar, flytande fönster, panelkontroller, portaler, importerad grafik, textblock, flikkontroller och webbvisare är exempel på objekt. Vissa objekt, som portaler, har flera komponenter. En portalrad är till exempel en komponent i en portal.

Objektkomponent

Ett element i ett objekt, t.ex. en portalrad i en portal eller en glidpanel i en glidkontroll.

Objektpanel

En panel i layoutläget som inkluderar flikarna Fält och Objekt. Klicka på Objektpanel-knapp i statusverktygsfältet för att öppna objektpanelen. Du kan även välja Visa > Objekt > fliken Fält eller fliken Objekt.

ODBC

Ett programmeringsgränssnitt som använder SQL-uttryck för att komma åt data från, och utbyta data med, många databashanteringssystem. FileMaker Pro Advanced använder ODBC-drivrutiner för att dela data (som en datakälla) och få tillgång till data från andra program (som klientprogram).

Operander

Komponenter i en formel. Exempelvis i formeln Kvantitet*Pris är Kvantitet och Pris operander.

Operatorer

Symboler i beräkningar som anger hur två eller flera uttryck ska kombineras. Detta kan vara de aritmetiska standardoperatorerna (+, -, /, *), logiska operatorer som används till att ange vissa villkor som måste uppfyllas för att göra ett värde sant eller falskt (AND, OR, XOR och NOT) eller sökoperatorer (<, =, @) som du använder i en sökpost för att begränsa sökresultatet.

Symboler i relationsdiagrammet som definierar sökvillkoren mellan ett eller flera fältpar i två tabeller. Dessa innefattar: != (inte lika med), > (större än), < (mindre än), = (ekvivalent med), <= (mindre än eller lika med), >= (större än eller lika med) och x (alla rader, eller kartesisk produkt).

Ordningsföljd

Den ordning i vilken du går från fält till fält i en post. I layoutläge kan du definiera en egen ordningsföljd och inkludera knappar, panelkontroller och webbläsare.

P

Packa objekt

När du packar objekt kan du flytta dem tillsammans för att täcka luckor som lämnas av poster i angränsande fält.

I layoutläget ställer du in packning i området Packning och visning för fliken Position Statusverktygsfältet i layoutläge i Granskaren.

Panelkontroll

Panelkontroller innefattar flikkontroller och glidkontroller. Enskilda paneler i dessa kontroller är flikpaneler respektive glidpaneler.

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)

Ett open-source-programmeringsspråk som främst används i serverprogram för att skapa dynamiska webbsidor. Med FileMaker Server kan du publicera data från FileMaker Pro Advanced-filer eller anpassade webbsidor som skapats med PHP.

Platshållartext

En typ av fältetikett som visas inuti ett fält. Platshållartexten kan vara ett fältnamn, annan text (t.ex. anvisningar) eller resultatet av en beräkning. I layoutläget anges platshållartexten av en märkning för platshållartext på ett fält.

Plugin-program

En programvarukomponent från tredje part som utökar funktionaliteten för FileMaker Pro Advanced genom externa beräkningsfunktioner och externa scriptsteg för FileMaker Pro Advanced.

Portal

För relaterade databaser är detta ett layoutobjekt i en tabell där du placerar ett eller flera relaterade fält i rader som ska innehålla data från en eller flera relaterade poster. Du kan också använda en portal för att visa en lista med poster från den aktuella tabellen.

Post

En uppsättning med fält i en databastabell. Varje post innehåller data om en enskild aktivitet, ett ärende eller en transaktion.

Primär fil

Den fil i en runtime-lösning som innehåller samtliga tillläggsfiler och som öppnas när du startar runtime-programmet. I Developer-verktygen kan du välja en primär fil för lösningar som har mer än en fil.

Primärnyckel

I relationsdatabaser, ett fält som är i samma tabell som den post som det identifierar. Ett primärnyckelvärde måste vara unikt och får inte vara tomt (icke-null). Det finns bara en primär nyckel i en tabell.

Problem

I scriptfönstret, ett fel, utelämnande eller annan felaktighet i ett script.

R

Rad

När en layout visas i tabellvy motsvarar en rad en post.

Rapport med grupperade data

En rapport med grupperade data som du skapar med layouttypen Rapport som kan innehålla summor och delsummor.

Rapportlayout

En fördefinierad layouttyp för att konfigurera rapporter. Du kan skapa en layout med enkla datarader och kolumner (som i en lista) eller en avancerad rapport med grupperade data (rapporter med delsummor). Fälten som du anger visas i kolumner över en rad på bildskärmen eller på en sida. I sidhuvudet finns fältnamn. Sidfoten är tom.

Rekursivt script

Ett script som anropar sig självt.

Relaterad post

En post i en relaterad tabell vars matchande fält (enligt den aktuella relationen) innehåller ett värde som är lika med värdet i det matchande fältet i en annan tabell.

Relaterad tabell

I relaterade databaser den tabell som innehåller data som du vill få åtkomst till och arbeta med i den aktuella tabellen. För länkdata den tabell som innehåller data som ska kopieras.

Relaterade databaser

En grupp med en eller flera databaser som när de används tillsammans innehåller all information du behöver. Varje dataförekomst lagras bara i en tabell åt gången, men kan kommas åt i vilken tabell som helst, antingen i samma fil eller från en relaterad fil. Data från en annan tabell eller fil visas i den aktuella tabellen utan att kopieras och ändras om ett värde i den andra tabellen eller filen ändras.

Relaterat fält

Ett fält i en tabell i en relaterad databas som är relaterat till ett fält i en annan tabell (eller till ett annat fält inom samma tabell). Om en relation har definierats mellan två tabeller (eventuellt via en annan tabell) kan du komma åt data i fälten i den ena tabellen från den andra tabellen.

Relation

Relationer ger dig tillgång till data i en tabell från en annan tabell. Relationer kan koppla en post i en tabell till en annan post i en annan tabell, en post till flera poster eller alla poster i en tabell till alla poster i en annan tabell, beroende på vilka villkor du anger när du skapar relationen i relationsdiagrammet.

Relation av typen en-till-en

Ett förhållande mellan data i databastabeller där en post i den första tabellen är relaterad till en post i en annan tabell.

Relation av typen en-till-många

Ett förhållande mellan data i databastabeller där en post i den första tabellen är relaterad till flera poster i en annan tabell.

Relation av typen många-till-många

En relation mellan data i databastabeller där flera poster i den första tabellen är relaterade till flera poster i en annan tabell och flera poster i den tabellen är relaterade till flera poster i den första tabellen.

Relationsdiagram

På fliken Relationer i dialogrutan Hantera databas visas förekomster av tabeller både i den aktuella filen och externa, relaterade filer. I det här relationsdiagrammet kan du koppla samman tabeller och ändra relationer mellan fält i olika tabeller.

När du skapar en ny tabell visas en representation, eller förekomst, av tabellen i relationsdiagrammet. Du kan ange flera förekomster (med unika namn) av samma tabell om du vill arbeta med komplexa relationer i diagrammet.

Reparera

Om en fil är skadad (t.ex. från en oväntad avslutning under uppdatering av hårddisken) kan du försöka reparera filen. I FileMaker Pro Advanced bevaras så mycket data (filens schema och struktur och dess tabeller, poster, layouter, scripts och fältdefinitioner) som möjligt.

Repeterat fält

Ett fält som innehåller flera separata värden.

Runtime-lösning

En lösning som inte kräver FileMaker Pro Advanced för att kunna användas. Använd Developer-verktygen för att binda en primär fil och eventuella tilläggsfiler och ta fram en fristående runtime-lösning.

S

Schema

I databasterminologi är ett schema ordningen av tabeller, fält i varje tabell och relationerna mellan fält och tabeller.

Script

En eller flera instruktioner (scriptsteg) som du definierar för att utföra upprepade eller svåra åtgärder automatiskt. Du skapar och hanterar scripts med hjälp av Scriptfönster. Du kör ett script genom att klicka på dess knapp, välja dess menykommando, anropa det från ett annat script eller ett plugin-program eller låta det starta när en fil öppnas eller stängs.

Scriptdebuggern

Ett avancerat verktyg som du använder för debuggning av FileMaker Pro Advanced-scripts.

Scriptsteg

Ett kommando som du inkluderar i ett script.

Scripttrigger

En metod som gör att angivet script körs när en viss händelse inträffar.

Segment

En komponent i ett knappradsobjekt. Varje segment kan definieras som en knapp eller knapp för flytande fönster.

Separator

Tecknet ; (ett semikolon) som avgränsar parametrar i en funktionsdefinition. Om du skriver ett komma (,) ändras det till ett semikolon när du stänger dialogrutan Ange beräkning.

Sidfot

Använd sidfoten för sidnummer eller datum. Sidfoten finns på varje skärm eller sida (såvida du inte lägger till en titelfot). Du kan bara ha en sidfot i en layout. Ett fält i sidfoten visar data från den sista posten på den sidan.

Sidhuvud

Använd sidhuvudet för kolumnrubriker, titlar och annan information som ska visas högst upp på varje sida i en layout. Sidhuvudet visas i bearbetningsläge och skrivs ut på varje sida, förutom den första sidan om du lägger till ett titelsidhuvud. Fält som du lägger till i ett sidhuvud skrivs ut på varje sida med användning av data från den första posten på den sidan.

Självkopplande relation

En relation mellan fält i samma tabell. Detta skapar ytterligare en förekomst av tabellen i relationsdiagrammet.

Skjutreglage

I statusverktygsfältet är detta navigeringskontrollen för att snabbt gå till en post i filen baserat på dess placering i filen. Om du befinner dig i bearbetningsläge ändras den aktuella posten när reglaget skjuts. I sökläge ändras aktuell sökpost och i layoutläge ändras aktuell layout. I granskningsläge ändras aktuell sida.

Skärmupplösningsschabloner

I Layoutläge finns schabloner, som inte skrivs ut, till hjälp vid utformning av layouter för iPad, iPhone, iPod touch eller datorer med olika skärmupplösningar.

Snabbmeny

En snabbmeny, eller sammanhangsberoende meny, innehåller kommandon som du kan använda när du snabbt vill redigera objekt eller information. Kommandona varierar beroende på vilket läge du använder, vilket objekt markören befinner sig på och om något objekt är markerat eller inte.

När du vill visa en snabbmeny ska du högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (macOS).

Snabbsökning

Söker igenom flera fält i en layout efter poster i bearbetningsläget.

Sorteringsordning

Hur poster ordnas. Poster sorteras efter det första fältet i sorteringsordningen, sedan det andra o.s.v. Värden i varje fält sorteras efter angiven ordning (stigande, fallande eller anpassad).

SQL

Ett strukturerat frågeprogrammeringsspråk som styr och kommunicerar med ett DBMS-system.

Standardlayout

En standardlayout där alla fält ordnas på separata rader i den ordning de anges. Höjden på huvuddelen anpassas efter antalet fält i filen. Standardlayouten innehåller ett sidhuvud och en sidfot.

Staplingsordning

Den ordning i vilken objekt överlappas i en layout. I layoutläge kan du ändra denna ordning i Granskare eller fliken Objekt.

Start-app

En kategori av fördefinierade appar som följer flera relaterade objekt och är ett bra ställe att starta på när du skapar din första anpassade app. Du kan utöka Start-appar genom att kombinera dem med Tilläggstabeller.

Startscript

Ett script som körs automatiskt när en fil öppnas. Du kan skapa ett startscript för att exempelvis ställa in systeminställningar till användarinställningar eller ange att en fil ska delas.

Du anger startscript i scripttriggern VidFörstaFönsterÖppna i dialogrutan Filtillval.

Startsidan

Startsidan på en webbplats. Den innehåller vanligtvis någon form av tabell eller innehållsförteckning som gör att användaren kan gå till andra ställen på webbplatsen.

Statistikfält

Ett fält som innehåller resultatet av en statistikberäkning av värden över en grupp med poster.

Statusverktygsfältet

Området över den övre delen i dokumentfönstret vilken visar navigeringskontroller, anpassningsbara knappar och en layoutlist för att arbeta med layouter. I layoutläge inkluderar det layoutverktyg.

 

Statusverktygsfältet i bearbetningsläge

Granskarpanel-knapp

 

Statusverktygsfältet i layoutläge

Utseende

Om du inte ser statusverktygsfältet väljer du menyn Visa > Statusverktygsfält.

Stigande sorteringsordning

Sortering av ord (alfabetiskt), tal (lägsta till högsta), samt datum och tider (tidigast till senast).

Struktur

I FileMaker Pro Advanced är detta ordningen för filelement t.ex. scripts, layouter, värdelistor och behörigheter. Du interagerar med schemat för en fil via dess struktur.

Stödlinjer

Stödlinjer är vågräta och lodräta linjer som hjälper dig att placera och justera objekt i layoutläge. Ett objekts vänsterkant, högerkant, överdel, underdel eller mitt "fäster mot" en stödlinje när du drar det.

Stödraster

Ett flertal horisontella och vertikala linjer, i layoutläget, som korsar varandra och som inte skrivs ut. Med stödrastret justeras de objekt som du skapar, storleksändrar, flyttar eller placerar. Tack vare att objekt "fäster" på rastret kan du skapa och redigera objekt med större precision. Stödlinjer justeras när du byter måttenhet.

Systeminställningar

Inställningar som bestämmer hur operativsystemet visar och ordnar datum, tider, tal och valutor.

Om systeminställningarna på din dator skiljer sig från inställningarna på datorn där filen skapades visas ett FileMaker Pro Advanced-meddelande där du ombes ange om du vill använda systemets inställningar eller filens. När du formaterar fält kan du använda Granskare om du vill att data ska visas enligt de aktuella systeminställningarna.

Säkerhet

Skyddet för en fil. Säkerhet omfattar olika typer av konton för att verifiera användare, nivåer av behörighetsuppsättningar för att avgöra vad som kan göras med en fil, och behörighet för andra filer att skapa referenser till den aktuella filen (inklusive filens tabeller, layouter, scripts och värdelistor). Säkerhet omfattar även utökad behörighet som bestämmer vilka datadelningsalternativ som tillåts för en viss behörighet.

Säkerhetskopia

En kopia av en fil som kan användas om originalfilen går förlorad, skadas eller på något annat sätt blir otillgänglig.

Sökläge

Ett FileMaker Pro Advanced-läge där du kan ange sökvillkor och söka efter en delmängd av poster.

Använd bearbetningsläge när du vill skriva in och redigera information. Om du vill utforma hur informationen visas använder du layoutläge. När du vill söka efter poster som matchar vissa sökvillkor använder du sökläge. För att visa hur posterna kommer att skrivas ut använder du granskningsläge.

Sökpost

Används i sökläge och är ett tomt formulär baserat på aktuell layout. Ange sökvillkor i ett eller flera fält i formuläret.

Sökvillkor

De värden och operatorer du använder för att söka efter poster när du befinner dig i sökläge. Om du exempelvis skriver ABC Travel i fältet Leverantör söker FileMaker Pro Advanced efter alla poster där det namnet finns i fältet Leverantör.

Sökväg

Platsen för en fil i ett operativsystem, så som den identifieras av enhet, mapp, filnamn och filnamnstillägg.

T

Tabell

En samling data som hör till ett visst ämne, t.ex. kunder eller lagerpriser. En databas innehåller en eller flera tabeller som består av fält och poster. När du skapar en ny tabell visas en representation, eller förekomst, av tabellen i relationsdiagrammet. Du kan ange flera tabellförekomster (med unika namn) av samma tabell om du vill arbeta med komplexa relationer i diagrammet.

Tabellförekomst

I relationsdiagram, en separat vy för en enskild underliggande källtabell.

Tabellvy

Visning av flera poster i ett tabellformat som liknar ett kalkylblad. Varje post visas på en rad och varje fält visas i en kolumn. Om du vill markera den här vyn klickar du på Tabellvisning i layoutlisten.

I bearbetningsläge kan du använda Tabellvisning om du vill skapa, ändra och radera fält, välja fälttyper, lägga till, radera och sortera poster, eller skapa ett diagram eller en dynamisk rapport.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Det grundläggande kommunikationsprotokollet på Internet.

Teckenkodning

Teckenuppsättning eller kodsida för en fil. Om det behövs kan du ange vilken teckenuppsättning som ska användas vid import, export, indexering, sortering och stavningskontroll av an fil. FileMaker har stöd för ASCII, Windows ANSI, Macintosh, Japansk (Skift-JIS), Unicode UTF-8, Unicode UTF-16 och Unicode UTF-16 Windows.

Textuttryck

Ett uttryck som ger ett textresultat. Ett textuttryck kan exempelvis vara en konstant ("London"), en fältreferens (Status) eller ett beräknat värde (Rightwords(Efternamn;1)).

Tidsstämpel

En fälttyp som kombinerar datum och tid och som är kompatibel med ODBC-kravet för SQL-formatet [åååå.mm.dd hh:mm:ss.sss].

Tillfällig rullningslist

En rullningslist som endast visas vid rullning.

Tillåtna värdar

Servrar, värdar, webbplatser, tjänster och annat som det är tillåtet att ansluta till.

Tilläggsfiler

Filer som medföljer en primärfil i en runtime-lösning.

Tilläggstabell

En kategori av tabeller som innehåller en uppsättning fält som du kan lägga till i anpassade appar för att hålla koll på flera instanser av ett objekt för varje post. Till exempel kan en tilläggstabell för e-postadresser som läggs till i en kontaktapp hålla koll på flera e-postadresser för varje kontakt.

Tom kopia

En kopia av en FileMaker Pro Advanced-fil som innehåller fältdefinitioner, tabeller, layouter, scripts och utskriftsformat, men inte data.

Tom layout

En layout med tom huvuddel, sidhuvud och sidfot.

Totalsumma

Totalsumma eller andra statistikvärden för alla hittade poster.

U

Undermeny

En meny som finns i ett annat menyalternativ.

Unicode

En världsomfattande standard som, på en kodsida, ger ett unikt tal för varje tecken i de mänskliga språken, oavsett plattform, programvara eller operativsystem.

Urklipp

Ett tillfälligt lagringsområde i datorns minne där den senaste markeringen som kopierats eller klippts ut i FileMaker Pro Advanced placeras.

URL-adress (Uniform Resource Locator)

En webbadress som består av ett protokoll, ett värdnamn och vanligtvis även en port, en katalog och ett dokumentnamn. Till exempel https://www.filemaker.com/se/, ftp://12.34.56.78:80/minafiler/ eller fmp://minwebbplats.com/exempel.fmp12.

Utesluten post

En post som temporärt utselutits från hittade poster (men inte från filen). Du kan se uteslutna poster genom att välja menyn Poster  > Visa endast uteslutna eller lägga tillbaka uteslutna poster till hittade poster genom att välja menyn Poster > Visa alla.

Uttryck

Ett värde eller en beräkning vars resultat är ett annat värde. Uttryck kan innehålla funktioner, fältvärden och konstanter och kan kombineras för att skapa nya uttryck.

Utökad behörighet

Behörigheter som avgör vilken typ av datadelning och andra alternativ som är tillåten i en viss behörighetsuppsättning för en fil. Till exempel avgör den utökade behörigheten Åtkomst via FileMaker Network om behörighetsuppsättningen tillåter att filen öppnas i FileMaker Pro Advanced- och FileMaker Go-klienter.

V

Vald flik

I scriptfönstret, fliken som är i förgrunden, där du kan skapa eller ändra ett script.

Variabel

En symbol eller ett namn som representerar ett värde i en beräkning. Använd scriptsteget Ställ in variabel eller Let-funktionen för att ange namn, värde och upprepning av variabeln. Namn med prefixet $ är lokala variabler som endast är tillgängliga inom aktuellt script. Ange prefixet $$ före namnet om du vill att variabeln ska vara tillgänglig i hela den aktuella filen (globalt). Lokala och globala variabler kan ge samma resultat, men de behandlas som olika variabler.

Verifiering

En process som kontrollerar giltigheten för ett konto och ett lösenord (om sådant finns) innan behörighet tilldelas och tillgång till ett system eller en fil beviljas. Ett konto som autentiseras via ett kontonamn och lösenord som sparas i FileMaker Pro Advanced-filen kallas ett FileMaker-konto. FileMaker Server och FileMaker Cloud kan även autentisera ett konto via en OAuth-identitetsleverantör. FileMaker Server kan även autentisera ett konto via External Server – ett externt autentiseringssystem som Apple Open Directory eller en Windows-domän.

Verkställa

Sparar ändringar i en fil. Vissa åtgärder, t.ex. navigering mellan poster, sökning och sortering, ändrar inte filens ändringsdatum. Andra åtgärder, t.ex. ändring av data i en post eller layoutförändringar, ändrar filens ändringsdatum.

Verktygstips

En liten ruta som visar text när användaren pausar pekaren över ett layoutobjekt. Verktygstipsen visas i bearbetnings-, sök- och layoutläge.

Visningsläge

Data som är ordnade för att hanteras på bildskärmen. I bearbetnings-, sök-, gransknings- och formulärläge visas enstaka poster. I Listvisning visas poster i en lista och Tabellvisning visar posterna i en kalkylbladsliknande tabell.

Värd

FileMaker Server, FileMaker Cloud och FileMaker Pro Advanced kan öppna och dela en fil som andra användare (klienter) kan komma åt. Alla ändringar sparas på datorn där filen lagras. Inställningar och behörigheter för FileMaker-nätverk reglerar hur FileMaker-klienter interagerar med de värdbaserade filerna.

Värdelista

Om du vill spara tid och vara säker på att du skriver rätt när du anger data kan du definiera text, nummer-, datum- och tidsvärden som används ofta som en värdelista. När du sedan anger data kan du välja i listan med definierade värden.

Du kan utforma värdelistor så att de visas i en listruta, på en meny eller som kryssrutor och alternativknappar. Värdena i en värdelista kan vara användardefinierade eller baserade på värden i ett fält i samma fil eller i en annan fil. Du kan också definiera relationer som ska användas med värdelistor så att du får åtkomst till och kan visa särskilda relaterade värden. Du har även möjlighet att använda en värdelista från en annan fil.

W

Webbadress

Det beräknade uttryck som du anger i dialogrutan Inställningar för webbvisare. En webbadress är inte detsamma som en URL som en webbanvändare kan ange i en webbläsare.

Webbanvändare

Någon som använder en webbläsare till att få åtkomst till en FileMaker Pro Advanced-fil som har publicerats på webben eller i ett intranät.

Webbläsare

Ett program som används för att visa webbsidor och webbplatser på webben och i intranät. Webbsidorna läses in på webbläsaren som finns på användarens dator.

Webbplats

En eller flera webbsidor som är sammankopplade med länkar och som visas på Internet eller i ett intranät.

Webbserver

En dator som är ansluten till Internet eller till ett intranät och som har ett webbserverprogram installerat. Webbserverprogram levererar webbsidor och tillhörande dokument och objekt till webbläsare.

Webbsida

Ett HTML-dokument som visas på Internet eller i ett intranät.

Webbvisare

Ett layoutobjekt med vars hjälp du kan visa information från webbsidor baserat på data i din fil.

World Wide Web

En sammanlänkad samling webbsidor som finns på webbservrar och andra dokument, menyer och filer som är tillgängliga via URL-adresser.

X

X-axelns data

De data som du jämför i ett stående stapeldiagram, staplat stående stapeldiagram, linjediagram och ytdiagram (exempelvis namn på företag).

De data som du mäter i ett liggande stapeldiagram eller staplat liggande stapeldiagram (exempelvis årliga försäljningssiffror).

XML (Extensible Markup Language)

Istället för ett statiskt filformat är XML ett språk som kan användas för att definiera överenskomna format för datautbyte mellan grupper. Många organisationer och företag använder xml för överföring av produktinformation, transaktioner, inventariedata med mera.

FileMaker Pro Advanced kan exportera XML-data som sedan kan användas av t.ex. kalkylprogram, diagramprogram och SQL-databaser. FileMaker Pro Advanced kan även importera XML-data.

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations)

XSLT är en funktion som ingår i XSL och som används för att omvandla eller ändra ett XML-dokuments struktur till ett annat dokumentformat. Du kan till exempel använda xslt-formatmallar för att omvandla xml-dokument till html- eller txt-format.

Y

Y-axelns data

De data som du mäter i ett stående stapeldiagram, staplat stående stapeldiagram, linjediagram och ytdiagram (exempelvis årliga försäljningssiffror).

De data som du jämför i ett liggande stapeldiagram eller staplat liggande stapeldiagram (exempelvis namn på företag).

Å

Återkommande import

En metod för att konfigurera en fil till att automatisk importera skrivskyddade data från en annan fil. Med återkommande import uppdateras importerade data när du öppnar filen, visar layouten som innehåller den importerade informationen för första gången under en FileMaker Pro Advanced-session, eller kör ett datauppdateringsscript.

Åtkomstnyckel (Windows)

En nyckel som aktiverar en meny, ett menyalternativ eller en kontroll när den används med ALT-tangenten. I Windows motsvarar den här nyckeln den understrukna bokstaven i menyn, kommandot eller dialogrutealternativet.

Ö

Överlappande formatmallar

Ett system med koder som definierar hur information på en webbsida visas i webbläsaren. Överlappande formatmallar ger större kontroll över layout och visning av webbsidor än HTML-kod. Överlappande formatmallar fungerar som mallar för en webbsida. Om en webbsida innehåller formatmallar måste användarna visa sidan i en webbläsare som kan hantera formatmallar.

Överordnat script

Ett script som definierar scriptparametrar och som kan anropa andra scripts.