Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Scriptparameter )
 

Get ( Scriptparameter )

Returnerar scriptparametern som överförs till det aktuella scriptet.

Format 

Get ( Scriptparameter )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Använd den här funktionen som en del av en beskrivning som utvärderas i ett script.

Scriptparametrar kan skickas till ett script via en knapp, en scripttrigger eller ett annat script. Se scriptsteget Utför script.

Exempel 1 

Rensar innehållet i fältet som anges i scriptparametern och navigerar till fältet, om du gör så att fältobjektets namn överensstämmer med fältnamnet (se Namnge objekt). Det här scriptet kan kopplas till flera knappar som refererar till olika fält, för att rensa innehållet i flera fält.

Tilldela fält efter namn [Get ( Scriptparameter ) ; ""]
Gå till objekt [Objektnamn: Get ( Scriptparameter ) ]

Exempel 2 

Använder fältet Fakturor::Kundnamn som parameter. Fakturor för den aktuella kunden returneras i ett nytt fönster med layouten Fakturarapport.

Huvudscript: Aktuella kundfakturor

Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kund-ID]
#Anropar delscriptet Visa kundfakturor som anges nedan
Utför script [ Angivet: Från lista ; "Visa kundfakturor"; Parameter: Fakturor::Kundnamn]

Delscript: Visa kundfakturor

Nytt fönster [Namn: "Kund: " & Get ( ScriptParameter ) ; Stil: Dokument]
Gå till layout ["Fakturarapport"]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Exempel på Utför script och scriptparametrar