Referens > Funktioner > Textfunktioner
 

Textfunktioner

Du kan använda textfunktioner för att analysera, ordna, hämta och skapa textsträngar. Du kan t.ex. använda funktionen MiddleWords om du vill hämta vissa ord från en angiven text.

Textfunktioner använder följande parametrar:

Fält av typen Text.

Textkonstanter (inom citattecken).

Uttryck som ger textresultat.

Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.

 

Denna funktion

... ger följande resultat

Char

Returnerar tecknen för Unicode-kodpunkter i talet.

Code

Returnerar tecknen för Unicode-kodpunkter för tecknen i texten.

Exact

Returnerar 1 (sant) om innehållet i två olika fält matchar, annars returneras 0 (falskt).

Filter

Returnerar från textTillFilter endast de tecken som anges i filterText, i den ordning som de ursprungligen lades till i textTillFilter.

FilterValues

Returnerar ett textresultat som bara innehåller de värden som anges i filtervärden, i den ordning som de ursprungligen lades till i text.

Furigana

Konverterar japansk text till hiragana, katakana eller latinsk text.

GetAsCSS

Returnerar text konverterad till formatet CSS (Cascading Style Sheets).

GetAsDate

Returnerar datum i text som fälttypen datum.

GetAsNumber

Returnerar endast talen i text, som fälttypen tal.

GetAsSVG

Returnerar text konverterad till SVG-format (Scalable Vector Graphics).

GetAsText

Returnerar data som fälttypen text.

GetAsTime

Returnerar tid eller tidsstämplar i text som fälttypen tid.

GetAsTimestamp

Returnerar data som fälttypen tidsstämpel.

GetAsURLEncoded

Returnerar text som URL-kodning (Uniform Resource Locator) för att användas som en URL.

GetValue

Returnerar det efterfrågade värdet som ges av värdenummer från värdelista.

Hiragana

Konverterar katakana (hankaku och zenkaku) i text till hiragana.

JSONDeleteElement

Raderar ett JSON-dataelement som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

JSONFormatElements

Formaterar element i JSON-data så att de blir lättare att läsa.

JSONGetElement

Frågar JSON-data om ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

JSONListKeys

Listar objektnamnen (nycklar) eller matrisindex i JSON-data för ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

JSONListValues

Listar värden i JSON-data för ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

JSONSetElement

Lägger till eller ändrar ett element i JSON-data som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

KanaHankaku

Konverterar zenkaku katakana till hankaku katakana.

KanaZenkaku

Konverterar hankaku katakana till zenkaku katakana.

KanjiNumeral

Konverterar arabiska siffror till kanjisiffror.

Katakana

Konverterar hiragana till zenkaku katakana.

Left

Returnerar antal tecken som anges av antal tecken i text räknat från vänster.

LeftValues

Returnerar värden i text, enligt angivet antal, räknat från vänster.

LeftWords

Returnerar text som innehåller antalet ord i text räknat från vänster.

Length

Returnerar antalet tecken i ett fält, inklusive alla blanksteg, tal och specialtecken.

Lower

Returnerar alla bokstäver i angiven text som gemener.

Middle

Extraherar angivet antal tecken från text, med start från den angivna teckenpositionen.

MiddleValues

Returnerar text som innehåller det antal värden som anges av antal i text från och med startvärde.

MiddleWords

Returnerar text som innehåller det antal ord i angiven text från och med startord.

NumToJText

Konverterar arabiska siffror till japansk text.

PatternCount

Returnerar antalet förekomster av söktext i text.

Position

Returnerar startpositionen för den angivna förekomsten av söktext i text.

Proper

Returnerar den första bokstaven i varje ord i text som versaler och alla andra bokstäver som gemener.

Quote

Returnerar text i textformat inom citattecken.

Replace

Ersätter en serie tecken i angiven text med ersättningstext.

Right

Returnerar angivet antal tecken i text räknat från höger.

RightValues

Returnerar värden i text, enligt angivet antal, räknat från höger.

RightWords

Returnerar text som innehåller antal ord i text räknat från höger.

RomanHankaku

Konverterar zenkaku alfanumeriska tecken och symboler till hankaku alfanumeriska tecken och symboler.

RomanZenkaku

Konverterar hankaku alfanumeriska tecken och symboler till zenkaku alfanumeriska tecken och symboler.

SerialIncrement

Returnerar angiven text och tal där talen ökas med angiven mängd.

SortValues

Sorterar en lista med värden baserat på angiven datatyp och språk.

Substitute

Returnerar en textsträng med alla förekomster av searchString i angiven text ersatta med replaceString.

Trim

Returnerar text utan inledande eller efterföljande blanksteg.

TrimAll

Returnerar en kopia av text med angivna blanksteg borttagna eller infogade.

UniqueValues

Returnerar unika värden som finns i en lista baserat på angiven datatyp och språk.

Upper

Returnerar alla bokstäver i angiven text som versaler.

ValueCount

Returnerar det totala antalet värden i angiven text.

WordCount

Returnerar det totala antalet ord i angiven text.

Relaterade avsnitt 

Om funktioner

Om formler

Arbeta med JSON-funktionerna