Skapa en anpassad app > Arbeta med formler och funktioner > Arbeta med JSON-funktionerna
 

Arbeta med JSON-funktionerna

FileMaker Pro Advanced erbjuder flera textfunktioner som gör att lösningen kan tolka och ändra JSON-data från andra källor, till exempel webbtjänster som överför data i JSON-format via en REST API.

Mer information om JSON-dataformatet finns i json.org.

Hämtar JSON-data från en webbtjänst

Använd scriptsteget Infoga från URL för att öppna en webbtjänst, ange parametrar för informationen som ska hämtas, skicka och ta emot HTTP-rubriker och lagra resultaten i en variabel eller ett fält.

Ett bageri gör exempelvis sin produktlista tillgänglig för klienter i JSON-format via en REST API. Följande returnerar listan över dagens specialerbjudanden som JSON-data i $$JSON-variabeln:

Ange variabel [ $url ; "https://<bakery_domain_name>/rest/api/products" ]Insert from URL [ Verify SSL Certificates ; With dialog: Av; $$JSON ;
$url ; "--data list=specials" ]

Information om data som returneras i $$JSON finns i Exempel på JSON-data.

FileMaker Pro Advanced erbjuder även flera programfunktioner som hanterar den teckentabell och kryptografiska signeringen som krävs av vissa REST API-er:

funktionen HexDecode

funktionen HexEncode

funktionen TextDecode

funktionen TextEncode

funktionen Base64Decode

funktionen Base64EncodeRFC

funktionen CryptAuthCode

funktionen CryptDigest

Formatera JSON-data

JSON-data kräver inte mellanslag eller radbrytningar mellan element. Du kan däremot göra det lättare att läsa data när du debuggar problem genom att använda funktionen JSONFormatElements, vilket lägger till tabbar och radslutstecken, som vi visar i Exempel på JSON-data.

Tolka JSON-data

Använd följande JSON-funktioner för att tolka JSON-data, dvs. för att hämta nycklar, värden eller hela JSON-objekt eller -matriser som du kan behandla vidare:

JSONGetElement – Frågar JSON-data om ett element (ett objekt, en matris eller ett värde.

JSONListKeys – Listar objektnamnen (nycklar) eller matrisindex i JSON-data

JSONListValues – Listar värden i JSON-data

Den första parametern för dessa funktioner, json, anger textfältet, variabeln eller textuttrycket som innehåller giltiga JSON-data att använda.

Den andra parametern, nyckelEllerIndexEllerSökväg, anger vilken del av JSON-data som ska användas:

nyckel – namnet på en nyckel i ett JSON-objekt

index – index för ett element i en JSON-matris (det första elementet har ett index på 0)

sökväg – en hierarkisk sträng av nyckelnamn, matrisindex eller både och

Följande syntax för nyckelEllerIndexEllerSökväg-parametern stöds.

 

nyckelEllerIndexEllerSökväg-parameter

Betydelse

"."

(valfritt) Roten, om det är det första tecknet

".[n]"

Element vid index n av en matris i roten

".namn"

Nyckeln till ett objekt med namnet namn i roten

".namnA.namnB.namnC"

Ett objekt med namnet namnC, som är underordnad namnB och namnA

".[3][2][1]namnA[0]"

Det första elementet för matrisen i objektet namnA, vilket är på den tredje nivån i en uppsättning av kapslade matriser

Följande exempelscript avgör antal produkter i Exempel på JSON-data (lagras i $$JSON-variabeln) med hjälp av JSONListKeys, skapar en post för varje produkt och anger sedan fält i varje post till de värden som inhämtas med JSONGetElement för varje produkt.

Ange variabel [ $ProduktAntal ; Värde:
   ValueCount (
      JSONListKeys ( $$JSON ; "bageri.produkt" )
   ) ]
Ange variabel [ $i; Värde: 0 ]
If [ $ProduktAntal > 0 ]
   Loop
      Ny post/sökpost
      Tilldela fält [ Produkter::ID ;
         JSONGetElement ( $$JSON ; "bageri.produkt[" & $i & "]id" ) ]
      Tilldela fält [ Produkter::Pris ;
         JSONGetElement ( $$JSON ; "bageri.produkt[" & $i & "]pris" ) ]
      Tilldela fält [ Produkter::Lager ;
         JSONGetElement ( $$JSON ; "bageri.produkt[" & $i & "]lager" ) ]
      Verkställ poster/sökposter [Med dialogruta: Av ]
      Ange variabel [ $i ; Värde: $i + 1 ]
      Exit Loop If $i $ProduktAntal ]
   End Loop
End If

Ändra och lägga till JSON-dataelement

Ändra värden och lägg till element i JSON-data med hjälp av funktionen JSONSetElement. Parametrarna json och nyckelEllerIndexEllerSökväg arbetar i den här funktionen enligt beskrivningen i Tolka JSON-data. Om nyckelEllerIndexEllerSökväg anger ett befintligt element ändras värdet för det elementet; om elementet inte finns läggs ett nytt element till.

JSONSetElement anger det specificerade elementet till värde-parametern. Du kan ange ett giltigt JSON-värde från en enkel sträng eller siffra för komplicerade objekt eller matriser.

Parametern typ anger typen av data i värde så att JSON-tolkaren följer strikta regler vid hantering av varje datatyp. Information om vilka datatyper som stöds finns i funktionen JSONSetElement. För att infoga data i json som redan är formaterad som ett giltigt JSON-element, anger du JSONRaw som typ.

Följande exempel lägger till nyckelvärdesparen för en ny produkt till ett tomt JSON-objekt. Det nya objektet läggs till i slutet av produktmatrisen i $$JSON-variabeln (se Exempel på JSON-data).

Ange variabel [ $NyProdukt ; Värde:
   JSONSetElement ( "{}" ;
      [ "id" ; "FB4" ; JSONString ] ;
      [ "namn" ; "Vaniljtårta" ; JSONString ] ;
      [ "pris" ; 17.5 ; JSONNumber ] ;
      [ "lager" ; 12 ; JSONNumber ] ;
      [ "kategori" ; "Tårtor" ; JSONString ] ;
      [ "special" ; sant ; JSONBoolean ]
   ) ]
Ange variabel [ $NästaIndex ; Värde:
   ValueCount (
      JSONListKeys ( $$JSON ; "bageri.produkt" )
   ) ]
Ange variabel [ $$JSON ; Värde:
   JSONSetElement (
      $$JSON ; "bageri.produkt[" & $NästaIndex & "]" ; $NyProdukt ;
      JSONObject
   ) ]

Ta bort JSON-dataelement

Radera ett element med hjälp av funktionen JSONDeleteElement. Parametrarna json och nyckelEllerIndexEllerSökväg arbetar i den här funktionen enligt beskrivningen i Tolka JSON-data. Parametern nyckelEllerIndexEllerSökväg måste ange ett befintligt element i json.

Följande exempel tar bort elementet i den produktmatris vars "id-nyckel" har värdet "FB3" i $$JSON-variabeln (se Exempel på JSON-data).

Ange variabel [ $ProduktAntal ; Värde:
   ValueCount (
      JSONListKeys ( $$JSON ; "bageri.produkt" )
   ) ]
Ange variabel [ $i ; Värde: 0 ]
If [ $ProduktAntal > 0 ]
   Loop
      Ange variabel [ $ID ; Värde:
         JSONGetElement ( $$JSON ; "bageri.produkt[" & $i & "]id" ) ]
      If [ $ID = "FB3" ]
         Ange variabel [ $$JSON ; Värde:
            JSONDeleteElement ( $$JSON ; "bageri.produkt[" & $i & "]" ) ]
         Exit Script [ TextResultat: 0 ]
      End If
      Ange variabel [ $i ; Värde: $i + 1 ]
      Exit Loop If $i $ProduktAntal ]
   End Loop
End If

Hantera fel i JSON-data

Om det uppstår ett fel när json-parametern tolkas returnerar JSON-funktionerna "?" följt av ett felmeddelande från JSON-tolken.

Till exempel, när ":" efter "bageri" saknas i Exempel på JSON-data, returnerar den här beräkningen

JSONGetElement ( $$JSON ; "bageri.produkt[0]id" )

följande felmeddelande:

? * Line 3, Column 2
  Missing ':' after object member name
* Line 13, Column 5
  Extra non-whitespace after JSON value.

Du kan bedöma om JSON-data är giltiga innan du använder dem genom att använda funktionen JSONFormatElements och testa om det första tecknet är "?". Till exempel:

Ange variabel [ $resultat ; Värde: JSONFormatElements ( $$JSON ) ]
If [ Left ( $result ; 1 ) = "?" ]
   # $$JSON innehåller ogiltiga JSON-data.
End If

Exempel på JSON-data

Följande exempel på JSON-data innehåller ett "bageriobjekt" som har en matris av tre produktobjekt, vart och ett med flera nyckelvärdespar.

{
"bageri" :
{
"produkt" :
[
{
"id" : "FB1",
"namn" : "Munkar",
"pris": 1,99,
"lager" : 43,
"kategori" : "Bröd",
"special" : true
},
{
"id" : "FB2",
"pris": 22,5,
"namn" : "Chokladtårta",
"lager" : 23,
"kategori" : "Tårtor",
"special" : true
},
{
"id" : "FB3",
"pris": 3,95,
"namn" : "Baguette",
"lager" : 34,
"kategori" : "Bröd",
"special" : true
}
]
}
}

Kommentarer 

JSON-tolkaren bevarar ordningen på elementen i en matris, men inte ordningen på elementen i ett objekt. JSON-funktioner kan därför returnera element i ett objekt i en annan ordning än den angivna.

Relaterade avsnitt 

Textfunktioner

Containerfunktioner