Referens > Funktioner > Textfunktioner > TrimAll
 

TrimAll

Returnerar en kopia av text med angivna blanksteg borttagna eller infogade.

Format 

TrimAll (text ; trimläge ; trimtyp)

Parametrar 

text – ett textuttryck eller textfält.

trimläge – 0 eller False, 1 eller True.

trimtyp – 0 till 3 beroende på vilken trimtyp du vill använda.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd TrimAll till att arbeta med blanksteg i text eller vid icke-latinska blanksteg, exempelvis helbredds- eller halvbreddsblanksteg. Annars använder du funktionen Trim.

Ange trimläge till sant (1) om du vill ta bort helbreddsblanksteg. Ange trimläge till falskt (0) om du vill ta behålla helbreddsblanksteg.

Ett tecken betraktas som latinskt om det har ett lägre Unicode-värde än U+2F00. Tecken med unicode-värden som är högre än eller lika med U+2F00 betraktas som icke-latinska.

Tecknen inom det latinska intervallet tillhör följande teckenblock: Latin, Latin-1-tillägg, Latin utökad-A och utökad-B, IPA-utökningar, Avståndsförändrande bokstäver, Kombinerade diakritiska tecken, Grekiska, Kyrilliska, Armeniska, Hebreiska, Arabiska, Devanagari, Bengali, Gurmukhi, Gujarati, Oriya, Tamilska, Telugu, Kannada, Malayalam, Thailändska, Laotiska, Tibetanska, Georgiska, Hangul Jamo och ytterligare utökade latinska och grekiska block.

Symbolerna inom det latinska intervallet omfattar skiljetecken, upphöjda och nedsänkta tecken, valutasymboler, kombinationstecken för symboler, bokstavsliknande symboler, sifferformer, pilar, matematiska operatorer, styrbilder, geometriska former, hänvisningstecken (dingbats) osv.

Tecknen inom det icke-latinska intervallet är sådana som hör till området CJK – symboler och skiljetecken, Hiragana, Katakana, Bopomofo, Hangul-kompatibel Jamo, Kanbun, CJK – enhetliga ideogram osv.

Blanksteg tas bort eller läggs till beroende på värdet för trimtyp enligt följande tabeller:

 

Det här värdet för trimtyp...

... ger följande resultat

0

Tar bort alla blanksteg mellan icke-latinska och latinska tecken (lämnar alltid ett blanksteg mellan latinska ord).

1

Lägger alltid till ett halvbreddsblanksteg mellan icke-latinska och latinska tecken (lämnar alltid ett blanksteg mellan latinska ord).

2

Tar bort blanksteg mellan icke-latinska tecken (minskar antalet blanksteg mellan icke-latinska och latinska ord till ett; lägger inte till blanksteg om det inte finns något, lämnar alltid ett blanksteg mellan latinska ord).

3

Tar bort alla blanksteg överallt.

I samtliga fall tas alla förekomster av blanksteg mellan icke-latinska tecken bort.

 

Typ

Icke-latinskt – icke-latinskt

Icke-latinskt – latinskt

Latinskt – latinskt

0

Ta bort

Ta bort

1 blanksteg

1

Ta bort

1 blanksteg*

1 blanksteg

2

Ta bort

1 blanksteg

1 blanksteg

3

Ta bort

Ta bort

Ta bort

* = infogar blanksteg mellan icke-latinsk och latinsk text om det saknas ett sådant.

Kommentarer 

Helbreddsblanksteg finns enbart i vissa icke-latinska språk, som japanska. Ange trimläge till falskt (0) om du enbart använder latinska språk.

Exempel 1 

TrimAll ("Julian       Scott Dunn ";0;0) returnerar Julian Scott Dunn.

Exempel 2 

TrimAll (Japanskt tecken för en miljon) returnerar Japanskt tal med kanji-tecken om värdet för fältet Japanskt tal med traditionellt kanji-tecken är Arabiskt tal, "123456789", med halvbredds (1 byte) hankaku-avgränsare mellan tusental och tiotusental samt mellan tio miljoner och hundra miljoner.

Exempel 3 

TrimAll (Japansk text för det arabiska talet "123456789", med kanji-avgränsare mellan tio, hundra, tusen, tiotusen och miljoner) returnerar Japansk textsträng för fältnamn, med trimläge angivet till 1 (sant) och trimtyp till 0.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler