SortValues

Sorteert een lijst met waarden volgens het opgegeven gegevenstype en de opgegeven landinstellingen.

Opmaak 

SortValues (waarden {;gegevenstype ; landinstellingen})

Parameters 

waarden - een tekstuitdrukking of een veld dat een lijst met waarden is die door teruglooptekens zijn gescheiden.

gegevenstype - een getal dat het te sorteren type gegevens opgeeft (zie hieronder). Een positieve waarde sorteert in oplopende volgorde, een negatieve waarde in aflopende volgorde.

landinstellingen - de naam van de taalinstellingen die de te volgende sorteerregels bevatten (zie hieronder).

Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

16.0

Beschrijving 

Raadpleeg ValueCount functie voor een beschrijving van een lijst met waarden.

Elke resultaatwaarde eindigt met een Return, zodat lijsten gemakkelijk kunnen worden samengevoegd.

Voor de parameter gegevenstype gebruikt u een van de volgende waarden zodat deze functie waarden naar behoren kan sorteren. Als u geen waarde of een niet-herkende waarde gebruikt, worden waarden gesorteerd als tekst in oplopende volgorde.

gegevenstype

Sorteert waarden als

1

Tekst

2

Getal

3

Datum

4

Tijd

5

Tijdstempel

Voor de parameter landinstellingen gebruikt u een van de volgende namen om de taalinstellingen op te geven die u wilt gebruiken voor de sorteerregels. De sorteervolgorde wordt door de taalinstellingen bepaald op dezelfde manier als het sorteren van records (raadpleeg Een taal voor het indexeren of sorteren kiezen). Als u een lege waarde of geen waarde opgeeft, wordt er gesorteerd volgens de taalinstellingen van het bestand dat de relatiegrafiek van de berekening bevat. Een niet-herkende waarde zorgt ervoor dat deze functie "?" als resultaat geeft.

Ondersteunde namen voor de parameter landinstellingen

Arabic

English

Hindi

Norwegian

Spanish_Traditional

Bengali

Estonian

Hungarian

Panjabi

Swedish

Bulgarian

Finnish

Icelandic

Persian

Swedish_Custom

Catalan

Finnish_Custom

Italian

Polish

Tamil

Catalog

French

Japanese

Portuguese

Telugu

Chinese

German

Kannada

Romanian

Thai

Chinese_Stroke

German_Dictionary

Korean

Russian

Turkish

Croatian

Greek

Latvian

Serbian

Ukrainian

Czech

Greek_Mixed

Lithuanian

Slovak

Unicode_Raw

Danish

Gujarati

Malayalam

Slovenian

Unicode_Standard

Dutch

Hebrew

Marathi

Spanish

Vietnamese

Voorbeeld 1 

SortValues ("34¶600¶18¶29" ; -2) geeft als resultaat 600¶34¶29¶18¶.

Voorbeeld 2 

SortValues (Product::Colors) geeft als resultaat waarden gesorteerd in de standaardvolgorde (zoals tekst in oplopende alfabetische volgorde) in een bestand waarin de landinstellingen Engels zijn:

blue¶green¶GREEN¶red¶yellow¶

wanneer het veld Product::Colors red¶green¶blue¶GREEN¶yellow¶ bevat.