CryptDigest

Returnerar ett binärt hashvärde som genererats av den angivna kryptografiska hashalgoritmen.

Format 

CryptDigest ( data ; algoritm )

Parametrar 

data - textuttryck eller -fält från vilket hashvärdet ska genereras.

algoritm - namnet på den kryptografiska algoritm som ska användas (mer information finns i Funktionen CryptAuthCode).

Returnerad datatyp 

container

Ursprungsversion 

16.0

Beskrivning 

Använd funktionerna Base64EncodeRFC och Base64Decode eller HexEncode och HexDecode för att bestämma kodningen för det returnerade hashvärdet.

Exempel 1 

I containerfältet Resultat. Sparar en fil med ett digest-värde för texten i fältet Meddelande med standardalgoritmen.

Kopiera
Tilldela fält [ Tabell::Resultat ; CryptDigest ( Tabell::Meddelande ; "" ) ]

Exempel 2 

Returnerar ett digest-värde för innehållet i $JSON-variabeln med SHA512-algoritmen. Det containerdata som returneras av CryptDigest returneras som Base64-kodad text.

Kopiera
Base64EncodeRFC ( 4648; CryptDigest ( $JSON ; "SHA512" ) )