FileMaker-felkoder

I den här tabellen beskrivs de numrerade felkoder som returneras av funktionen Get ( SenasteFel ), av Scriptdebuggern eller av annan teknik som används för FileMaker-plattformen.

Felkoder markerade med en asterisk (*) returneras av Web Publishing Engine eller ett FileMaker REST API.

Felnummer

Beskrivning

-1

Okänt fel

0

Inget fel

1

Användaren avbröt åtgärden

2

Minnesfel

3

Kommandot är inte tillgängligt (exempelvis fel operativsystem eller läge)

4

Okänt kommando

5

Ogiltigt kommando (ett Tilldela fält-steg har exempelvis ingen beräkning angiven)

6

Filen är skrivskyddad

7

Minnet räcker inte

9

Otillräcklig behörighet

10

Begärda data saknas

11

Namnet är ogiltigt

12

Namnet finns redan

13

Filen eller objektet används

14

Utanför det tillåtna intervallet

15

Kan inte dela med noll

16

Åtgärden misslyckades, begär nytt försök (t.ex. en användarfråga)

17

Försök att konvertera främmande teckenuppsättning till UTF-16 misslyckades

18

Klienten måste ange kontoinformation för att fortsätta

19

Strängen innehåller andra tecken än A-Z, a-z, 0-9 (Ascii)

20

Kommando eller åtgärd avbröts av utlöst script

21

Begäran stöds inte (t.ex. när man skapar en hård länk på ett filsystem som inte stöder hårda länkar)

100

Fil saknas

101

Post saknas

102

Fält saknas

103

Relation saknas

104

Script saknas

105

Layout saknas

106

Tabell saknas

107

Index saknas

108

Värdelista saknas

109

Behörighetsuppsättning saknas

110

Relaterade tabeller saknas

111

Fältrepetitionen är ogiltig

112

Fönstret saknas

113

Funktionen saknas

114

Filreferensen saknas

115

Menyuppsättningen saknas

116

Layoutobjektet saknas

117

Datakällan saknas

118

Tema saknas

130

Filerna är skadade eller saknas och måste installeras om

131

Språkpaketfilerna saknas

200

Tillgång till posten nekad

201

Fältet går inte att ändra

202

Tillgång till fältet nekad

203

Det finns inga poster i filen att skriva ut eller så saknar lösenordet behörighet för utskrift

204

Ingen tillgång till fält i sorteringsordning

205

Användaren har inte behörighet att skapa nya poster; importen kommer att skriva över befintliga data

206

Användaren har inte behörighet att ändra lösenord eller så kan filen inte ändras

207

Användaren har inte behörighet att ändra databasschemat eller så kan filen inte ändras

208

Lösenordet innehåller inte tillräckligt många tecken

209

Det nya lösenordet måste skilja sig från det befintliga

210

Användarkontot är inte aktivt

211

Lösenordet har upphört att gälla

212

Ogiltigt användarkonto eller lösenord

214

För många inloggningsförsök

215

Administratörsbehörighet kan inte dupliceras

216

Gästkontot kan inte dupliceras

217

Användaren har inte tillräcklig behörighet för att ändra administratörskontot

218

Lösenordet och bekräftelsen av lösenordet stämmer inte överens

219

Filen kan inte öppnas; måste vara licensierad användare; kontakta teamledare

300

Filen är låst eller används

301

Posten används av en annan användare

302

Tabellen används av en annan användare

303

Databasschemat används av en annan användare

304

Layouten används av en annan användare

306

Postens ändrings-ID matchar inte

307

Transaktionen gick inte att låsa på grund av ett kommunikationsfel med värden

308

Temat är låst och används av en annan användare

400

Sökvillkoren är tomma

401

Inga poster matchar sökposten

402

Det valda fältet är inte ett matchande fält för en länk

404

Sorteringsordningen är ogiltig

405

Det angivna antalet poster överskrider antalet poster som kan utelämnas

406

Ogiltiga villkor för ersättning/ändring av löpnummer

407

Ett av eller båda de matchande fälten saknas (ogiltig relation)

408

Det angivna fältet har fel datatyp för den här åtgärden

409

Importordningen är ogiltig

410

Exportordningen är ogiltig

412

Fel version av FileMaker Pro används för att reparera filen

413

Det angivna fältet är av fel typ

414

Resultatet kan inte visas i layouten

415

En eller flera nödvändiga relaterade poster är inte tillgängliga

416

En primär nyckel krävs från datakällstabellen

417

Filen är inte en datakälla som stöds

418

Internt fel vid INSERT-operation i ett fält

500

Datumvärdet stämmer inte med kontrolltillvalen

501

Tidsvärdet stämmer inte med kontrolltillvalen

502

Det numeriska värdet stämmer inte med kontrolltillvalen

503

Värdet i fältet stämmer inte med intervallet som angetts i kontrolltillvalen

504

Värdet i fältet är inte unikt, vilket angetts som ett krav i kontrolltillvalen

505

Värdet i fältet är inte ett befintligt värde i filen, vilket angetts som ett krav i kontrolltillvalen

506

Värdet i fältet finns inte med i värdelistan som angetts i kontrolltillvalet

507

Värdet i fältet klarade inte beräkningstestet för kontrolltillvalet

508

Ett ogiltigt värde har angetts i sökläget

509

Fältet kräver ett giltigt värde

510

Det relaterade värdet är tomt eller inte tillgängligt

511

Värdet i fältet överskrider maximal fältstorlek

512

Posten har redan ändrats av en annan användare

513

Ingen verifiering angavs, men data får inte plats i fältet

600

Utskriftsfel

601

Sidhuvudet och sidfoten ryms inte tillsammans på en sida

602

Huvuddelen ryms inte på en sida med den aktuella kolumninställningen

603

Ingen skrivaranslutning

700

Fel filformat för import

706

EPS-filen saknar granskningsbild

707

Det går inte att hitta grafikkonverteraren

708

Filen går inte att importera eller kräver stöd för färgskärm för att importeras

711

Importkonverteraren går inte att hitta

714

Lösenordet saknar behörighet för den här åtgärden

715

Det angivna Excel-kalkylbladet eller intervallet saknas

716

En SQL-fråga med DELETE, INSERT eller UPDATE är inte tillåten vid ODBC-import

717

XML/XSL-informationen är inte tillräcklig för att fortsätta importen eller exporten

718

Fel vid tolkning av XML-filen (från Xerces)

719

Fel vid konvertering av XML med XSL (från Xalan)

720

Ett fel inträffade vid exporten, det angivna formatet har inte stöd för repeterade fält

721

Ett okänt fel inträffade vid tolkningen eller konverteringen

722

Det går inte att importera data till en fil utan fält

723

Du har inte behörighet att lägga till eller ändra poster i måltabellen

724

Du har inte behörighet att lägga till poster i måltabellen

725

Du har inte behörighet att ändra poster i måltabellen

726

Källfilen har fler poster än måltabellen; alla poster importerades inte

727

Måltabellen har fler poster än källfilen; alla poster uppdaterades inte

729

Fel inträffade under importen. Poster kunde inte importeras

730

Excel-versionen stöds inte; konvertera filen till aktuellt Excel-format och försök igen

731

Filen som du importerar från innehåller inga data

732

Den här filen kan inte infogas eftersom den innehåller andra filer

733

En tabell kan inte importeras till sig själv

734

Den här filtypen kan inte visas som en bild

735

Den här filtypen kan inte visas som en bild. Den kommer att sättas in och visas som en fil

736

För mycket data att exportera till detta format. Data kommer att kortas ned

738

Temat du importerar finns redan

800

Kan inte skapa filen på disken

801

Kan inte skapa tillfällig fil på systemdisken

802

Kan inte att öppna filen

803

Filen är exklusiv eller värden går inte att hittas

804

Filen går inte att öppna som skrivskyddad i aktuellt tillstånd

805

Filen är skadad; använd kommandot Reparera

806

Filen går inte att öppna i den här versionen av en FileMaker-klient

807

Filen är inte en FileMaker Pro-fil eller är allvarligt skadad

808

Det går inte att öppna filen, åtkomstbehörigheten är skadad

809

Disken/volymen är full

810

Disken/volymen är låst

811

Den tillfälliga filen går inte att öppna som en FileMaker Pro-fil

812

Värdens kapacitet överskreds

813

Postsynkroniseringsfel i nätverket

814

Filen kan inte öppnas, det maximala antalet tillåtna filer är öppna

815

Kan inte öppna den länkade filen

816

Kan inte konvertera filen

817

Det går inte att öppna filen eftersom den inte hör till denna lösning

819

Kan inte spara en lokal kopia av en fjärrfil

820

Filen stängs

821

Frånkoppling framtvingad av värden

822

FileMaker Pro-filer hittades inte; installera om saknade filer

823

Det går inte att göra filen exklusiv, gäster är anslutna

824

Filen är skadad eller inte en FileMaker Pro-fil

825

Filen har inte behörighet att referera till den skyddade filen

826

Den angivna sökvägen är ingen giltig sökväg

827

Filen skapades inte eftersom källan inte innehöll data eller är en referens

850

Sökvägen är inte giltig i detta operativsystem

851

Det gick inte att radera en extern fil från disken

852

Kan inte skriva till den externa lagringsresursen

853

En eller flera containrar överfördes inte

870

Filen kan inte ändras eftersom den ändras av en annan användare

871

Fel uppstod när Core ML-modell skulle läsas in

872

Core ML-modellen lästes inte in eftersom den innehöll en indata- eller utdataparameter som inte stöds

900

Allmänt fel i stavningsmotorn

901

Standardordlistan är inte installerad

903

Kommandot kan inte användas i en delad fil

905

Kommandot kräver att ett fält är aktivt

906

Den aktuella filen är inte delad. Kommandot kan endast användas för delade filer

920

Det går inte att initiera stavningsmotorn

921

Kan inte öppna den egna ordlistan för redigering

922

Kan inte hitta den egna ordlistan

923

Den egna ordlistan är skrivskyddad

951

Ett oväntat fel har inträffat (*)

952

Ogiltig FileMaker Data API-token (*)

953

Gränsen för hur mycket data FileMaker Data API och OData kan överföra har överskridits (*)

954

XML-grammatik stöds inte (*)

955

Inget databasnamn (*)

956

Det maximala antalet databas- eller Admin API-sessioner har överskridits (*)

957

Motstridiga kommandon (*)

958

En parameter saknas (*)

959

Tekniken för anpassad webbpublicering är inaktiverad

960

Parametern är ogiltig

1200

Allmänt beräkningsfel

1201

För få parametrar i funktionen

1202

För många parametrar i funktionen

1203

Oväntat slut på beräkningen

1204

Numeriskt värde, textkonstant, ett fältnamn eller ”(” krävs

1205

Kommentaren avslutas inte med "*/"

1206

Textkonstanten måste avslutas med citationstecken

1207

Udda parentes

1208

Operator saknas, funktionen hittades inte eller ”(” förväntades inte

1209

Namn (t.ex. fältnamn eller layoutnamn) saknas

1210

Plugin-funktion eller scriptsteg har redan registrerats

1211

Listor går inte att använda i den här funktionen

1212

En operator (t.ex. +, -, *) behövs här

1213

Den här variabeln har redan definierats i Let-funktionen

1214

En funktionsparameter innehåller ett uttryck där ett fält krävs

1215

Den här parametern är en ogiltig Get-funktionsparameter

1216

Första argumentet i en GetSummary måste vara ett statistikfält

1217

Brytfältet är ogiltigt

1218

Kan inte utvärdera talet

1219

Ett fält kan inte användas i sin egen formel

1220

Fälttypen måste vara Normal eller Beräkning

1221

Datatypen måste vara numerisk, datum, tid eller tidsstämpel

1222

Beräkningen får inte vara lagrad

1223

Funktionen som det hänvisas till har inte implementerats än

1224

Den refererade funktionen finns inte

1225

Funktionen som det hänvisas till stöds inte i denna kontext

1300

Det angivna namnet kan inte användas

1301

En parameter i den importerade eller inklistrade funktionen har samma namn som en funktion i filen

1400

Det gick inte att initiera ODBC-klientdrivrutinen. Kontrollera att ODBC-klientdrivrutinerna är korrekt installerade

1401

Det gick inte att ställa in miljön (ODBC)

1402

Det gick inte att frigöra miljön (ODBC)

1403

Det gick inte att koppla från (ODBC)

1404

Det gick inte att tilldela en anslutning (ODBC)

1405

Det gick inte att frigöra en anslutning (ODBC)

1406

Kontroll av SQL-API misslyckades (ODBC)

1407

Det gick inte att tilldela en instruktion (ODBC)

1408

Utökat fel (ODBC)

1409

Fel (ODBC)

1413

Fel på kommunikationslänk (ODBC)

1414

SQL-uttrycket är för långt

1415

Anslutningen kopplas bort (ODBC)

1450

Åtgärden kräver PHP-behörighetstillägg (*)

1451

Åtgärden kräver att aktuell fil är en fjärrfil

1501

SMTP-verifieringen misslyckades

1502

Anslutningen avvisades av SMTP-servern

1503

Fel med SSL

1504

SMTP-servern kräver att anslutningen är krypterad

1505

Angiven verifiering stöds inte av SMTP-servern

1506

E-post kunde inte skickas

1507

Det går inte att logga in på SMTP-servern

1550

Kan inte ladda plugin-programmet, eller så är det inte ett giltigt plugin-program

1551

Kan inte installera plugin-programmet. Det gick inte att radera ett befintligt plugin-program eller spara i mappen eller på disken

1552-1559

Returneras av plugin-program. Mer information finns i dokumentationen till plugin-programmet.

1626

Protokollet stöds inte

1627

Autentiseringen misslyckades

1628

Ett fel uppstod med SSL

1629

Ingen anslutning (timeout). Tidsgränsen är 60 sekunder

1630

Felaktigt URL-format

1631

Anslutningen misslyckades

1632

Certifikatet har upphört att gälla

1633

Certifikatet är självsignerat

1634

Ett fel inträffade med verifieringen av certifikatet

1635

Anslutningen är okrypterad

1700

Resursen finns inte (*)

1701

Värden kan för närvarande inte ta emot sökposter (*)

1702

Autentiseringsinformation har inte angetts i rätt format; kontrollera värdet i headern Authorization (*)

1703

Ogiltigt användarnamn eller lösenord, eller JSON-webbtoken (*)

1704

Resursen har inte stöd för det angivna HTTP-verbet (*)

1705

Begärd HTTP-header har inte angetts (*)

1706

Parametern stöds inte (*)

1707

Begärd parameter har inte angetts i sökposten (*)

1708

Parametervärdet är ogiltigt (*)

1709

Åtgärden är ogiltig för resursens aktuella status (*)

1710

JSON-indata är syntaktiskt ogiltiga (*)

1711

Värdens licens har upphört att gälla (*)

1712 Fältet Privat nyckel finns redan, ta bort det och kör kommandot igen (*)
1713 API-begäran stöds inte för det här operativsystemet (*)
1714 Externt gruppnamn är ogiltigt (*)
1715 Inloggning på externt serverkonto är inte aktiverat (*)
5000–5499 Anpassade fel som returneras av Scriptsteget Återställ transaktion