Definiera beräkningsfält

Använd beräkningsfält till att utföra beräkningar på följande typer av data: text, numeriskt, datum, tid eller container.

Informationen i ett beräkningsfält är resultatet av en formel som du anger. Resultatet kan vara en av dessa typer av data: text, numeriskt, datum, tid eller container.

Så här definierar du beräkningsfält:

 1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.
 2. Klicka på fliken Fält.
 3. Om filen innehåller mer än en tabell väljer du rätt tabell i listan Tabell.
 4. Ange ett namn för fältet i Fältnamn.

  Mer information finns i Om att namnge fält.

 5. Välj Beräkning vid Typ.
 6. Klicka på Skapa.

  Dialogrutan Beräkning visas.

 7. Välj en tabell i listan Utför den här beräkningen i kontext om det behövs.

  Du behöver bara ange en kontext för en beräkning om du skapar ett beräkningsfält i en källtabell med minst två förekomster i relationsdiagrammet. Det du väljer kan påverka beräkningens resultat, särskilt om beräkningen omfattar fält i relaterade tabeller. Mer information finns i Välja kontext för ett beräkningsfält.

 8. Skapa en formel för din beräkning med hjälp av fältreferenser, operatorer, konstanta värden och funktioner. I sektionen för beräkning klickar du där du vill visa informationen, och sedan:
 9. Om du vill lägga till ...

  Gör så här

  En referens till ett fält

  Gör något av följande:

  • Börja skriva fältets tabell, välj tabellen i listan, börja skriva fältnamnet och välj fältnamnet i listan som visas.
  • Dubbelklicka på ett fältnamn i sektionen för fält. Du kan visa fältnamn från en annan tabell genom att välja tabellen i tabellistan.

  En operator eller exponent

  Gör något av följande:

  • Skriv en operator.
  • Klicka på en operator i listan till höger om sektionen för beräkningar.

  Mer information finns i Jämförelseoperatorer, Logiska operatorer, Matematiska operatorer och Textoperatorer.

  Ett konstant värde

  Skriv värdet.

  En funktion

  Gör något av följande:

  • Börja skriva funktionnamnet och välj sedan funktionnamnet i listan som visas.
  • I sektionen för funktioner dubbelklickar du på en funktion.

  Ersätt platshållarparametern med ett värde eller uttryck i sektionen för beräkningar.

 10. Ange beräkningstillval för fältet.
 11. För att

  Gör så här

  Ange fälttyp för resultatet

  Välj en datatyp för Beräkningsresultatet är <värde>.

  Välj rätt typ för det resultat du vill få. Mer information finns i Om val av fälttyper.

  Göra ett beräknat fält till ett repeterat fält

  Ange antalet repetitioner vid Antal repetitioner. Mer information finns i Definiera repeterade fält.

  Förhindra beräkning om alla fält i formeln är tomma

  Markera Beräkna inte om alla fält i formeln är tomma.

 12. Välj tillval för indexering och lagring för fältet genom att klicka på Tillval för index. Sedan väljer du tillval i dialogrutan Indextillval och klickar på OK.

  Mer information finns i Definiera tillval för fältindex och Definiera fält som använder global lagring.

 13. Klicka på OK och sedan på OK.

Kommentarer 

 • Om du vill filtrera listan med fält eller funktioner i sektionen för fält eller sektionen för funktioner skriver du fältnamnet eller funktionsnamnet i sökrutan.
 • Om du vill ändra hur fält eller funktioner visas i sektionen för fält eller i sektionen för funktioner klickar du på Knappen Sortera.
 • Information om att producera ett beräknat resultat med hjälp av värden i fler än en post i databasen finns i Definiera statistikfält.
 • Beräkningsfälten uppdateras när ett värde i beräkningen ändras. Beräkningsfält vars värde inte lagras uppdateras även när posten uppdateras, när man klickar i eller använder tabbtangenten för att växla till eller från ett fält, samt när fältet uppdateras (av exempelvis ett script).
 • Värden, uttryck, funktioner och parametrar kan innehålla versaler eller gemener.
 • Du kan inkludera ordagranna citattecken i en beräkningstextsträng genom att använda ett omvänt snedstreck (\) före citattecknet. Till exempel "Hello" i en beräkning värderas till Hello medan "\"Hello\"" värderas till "Hello".
 • Beräkningar som innehåller ett relaterat fält, ett statistikfält, ett globalt lagrat värde eller en referens till en annan olagrad beräkning lagras inte.
 • Beräkningar som definieras med globala lagringstillval visar värden som beräknas med den senast ändrade posten.
 • I alla fält i en layout som innehåller olagrade beräkningar konfigureras med automatisk storleksändring uppdateras beräkningsresultaten när fönstret ändrar storlek.
 • Resultat i lagrade beräkningsfält beräknas igen när användarinmatning eller scriptåtgärder ändrar fälten som beräkningen hänvisar till. Resultaten uppdateras i den ordning beräkningsfälten skapades.

Exempel på beräkningar

Fältnamn

Fälttyp

Beräkning

Dagens datum

Datum

Get ( AktuelltDatum )

Fullständigt namn

Text

Förnamn & " " & Efternamn

Moms

Numeriskt

Delsumma * 0,08