CryptAuthCode

Returnerar en binär HMAC (autentiseringskod med låst hashmeddelande) via den angivna kryptografiska hashalgoritmen.

Format 

CryptAuthCode ( data ; algoritm ; nyckel )

Parametrar 

data - textuttryck eller -fält från vilket HMAC ska genereras.

algoritm - namnet på den kryptografiska algoritm som ska användas (se nedan).

nyckel - ett uttryck eller fält som nyckel för att koda hashmeddelandet.

Returnerad datatyp 

container

Ursprungsversion 

16.0

Beskrivning 

Använd funktionerna Base64EncodeRFC och Base64Decode eller HexEncode och HexDecode för att bestämma kodningen för nyckeln och den HMAC som returneras.

För parametern algoritm används ett av följande namn för att ange krypteringsalgoritmen:

  • MD5

  • SHA1

  • SHA224

  • SHA256

  • SHA384

  • SHA512

Om algoritm är tomt (""), används algoritmen SHA512; för ett okänt namn returnerar funktionen "?".

Exempel 1 

I containerfältet Resultat. Sparar en fil med ett HMAC av texten i fältet Meddelande. HMAC kodas med värdet i Nyckel-fältet med standardalgoritmen.

Kopiera
Tilldela fält [ Tabell::Resultat ; CryptAuthCode ( Tabell::Meddelande ; "" ; Tabell::Nyckel ) ]

Exempel 2 

Returnerar ett HMAC av innehållet i $JSON-variabeln med SHA512-algoritmen och en hexadecimalt kodad nyckel $Key. Det containerdata som returneras av CryptAuthCode returneras som Base64-kodad text.

Kopiera
Base64EncodeRFC ( 4648; CryptAuthCode ( $JSON ; "SHA512" ; HexDecode ( $Key ; "nyckel.data" ) ) )