Container-funktioner

Med containerfunktioner beräknas, bearbetas och rapporteras data i containerfält.

Funktion

Ändamål

Base64Decode

Returnerar antingen containerinnehåll eller textinnehåll från text som kodats i Base64-formatet.

Base64Encode

Returnerar data som text i Base64-formatet.

Base64EncodeRFC

Returnerar data som text i det angivna Base64-formatet.

CryptAuthCode

Returnerar en binär HMAC (autentiseringskod med låst hashmeddelande) via den angivna kryptografiska hashalgoritmen.

CryptDecrypt

Avkrypterar containerdata med de angivna nycklarna och returnerar text eller containerdata.

CryptDecryptBase64

Avkrypterar Base64-kodad text med de angivna nycklarna och returnerar text eller containerdata.

CryptDigest

Returnerar ett binärt hashvärde som genererats av den angivna kryptografiska hashalgoritmen.

CryptEncrypt

Avkrypterar data med de angivna nycklarna och returnerar containerdata.

CryptEncryptBase64

Avkrypterar data med de angivna nycklarna och returnerar text i Base64-format.

CryptGenerateSignature

Genererar den digitala signaturen för data.

CryptVerifySignature

Verifierar om en digital signatur är giltig för data.

GetContainerAttribute

Returnerar filens metadata för det angivna containerfältet.

GetHeight

Returnerar höjden på innehållet mätt i pixlar i ett containerfält som innehåller bilder.

GetLiveText

Returnerar den text som finns i bilden i det specificerade containerfältet med algoritmen för textigenkänning.

GetThumbnail

Returnerar en miniatyrbild av innehållet i ett containerfält efter angiven höjd och bredd.

GetWidth

Returnerar bredden på innehållet mätt i pixlar i ett containerfält som innehåller bilder.

HexDecode

Returnerar antingen containerinnehåll eller textinnehåll från text som kodats i hexadecimalt format.

HexEncode

Returnerar data som text i hexadecimalt format.

ReadQRCode

Returnerar som text värdet av en QR-kod i ett containerfält.

TextDecode

Returnerar text som avkodats från containerdata med hjälp av den angivna teckenkodningen.

TextEncode

Returnerar en textfil som containerdata från text med hjälp av den angivna teckenkodningen och radbrytningar.

VerifyContainer

Returnerar 0 (falskt) om containerdata ändrades eller raderades utanför FileMaker-plattformen. I annat fall returneras 1 (sant).