Skapa och hantera layouter och rapporter > Konfigurera scripttriggers
 

Konfigurera scripttriggers

Du kan ställa in en scripttrigger som anger att ett script ska köras när en händelse inträffar. Du kan t.ex. använda en scripttrigger för att köra ett script som automatiskt matar in data i fält baserat på vad som anges i ett annat fält.

Vissa scripttrigger kör scriptet innan en händelse bearbetas av databasmotorn. Andra scripttrigger kör scriptet efter att en händelse har bearbetats av databasmotorn. Du kan t.ex. använda scripttriggern VidObjektÖppna och köra ett script då en användare går in i ett fält. (Fältet är objektet. Att gå in i fältet är händelsen.)

Scripttriggers kan aktiveras av användaråtgärder eller av scripts. Du kan t.ex. använda scripttriggern VidObjektÖppna för att aktivera ett script för körning när en användare går in i ett fält antingen genom att klicka i det eller genom scriptsteget Gå till objekt.

Du kan konfigurera en scripttrigger för att aktiveras:

När en användare går in i en viss layout. Mer information finns i Konfigurera scripttriggers för layouter.

När en användare går in i, ändrar eller går ur ett objekt eller flera objekt i en layout. Mer information finns i Konfigurera scripttriggers för objekt.

När en fil är öppnad eller stängd, eller om uppspelningens tillstånd ändras för en mediefil. Mer information om hur du gör detta finns i Ange filtillval.

Om du vill se vilka layoutobjekt och layouter som har fått sig tilldelade scripttriggers går du till Layoutläge, väljer Visa > Visa > Scripttriggers.

Följande scripttrigger är tillgängliga:

 

Område för trigger

Scripttrigger

Innan bearbetning

Efter bearbetning

Objekt

VidObjektÖppna

X

VidObjektTangenttryckning

X

 

VidObjektÄndra

X

VidObjektValidera

X

 

VidObjektSpara

 

X

VidObjektStäng

X

VidPanelVäxla

X

 

VidObjektAVPlayerÄndring

 

X

Layout

VidPostLäsIn

X

VidSparaPost

X

VidÅterställPost

X

 

VidLayoutTangenttryckning

X

 

VidLayoutÖppna

X

VidLayoutStäng

X

 

VidLayoutÄndraStorlek

 

X

VidLägesförändringStart

 

X

VidLägesförändringSlut

X

 

VidVyFörändring

 

X

VidGestTryck

X

 

VidExterntKommandoMottaget

 

X

Filtillval

VidFörstaFönsterÖppna

 

X

VidSistaFönsterStäng

X

 

VidFönsterÖppna

 

X

VidFönsterStäng

X

 

VidFilAVPlayerÄndring

 

X

Timing för scripttrigger

När flera scripttriggers aktiveras av samma händelse, utförs scripttriggers i följande relativa ordning:

1. VidFörstaFönsterÖppna

2. VidFönsterÖppna

3. VidLayoutÖppna

4. VidLägesförändringStart

5. VidPostLäsIn

6. VidLayoutÄndraStorlek

7. VidVyFörändring

Ordningen styrs av den utlösande händelsen för följande scripttriggers:

1. VidObjektÖppna

2. VidObjektTangenttryckning

3. VidLayoutTangenttryckning

4. VidGestTryck

5. VidObjektAVPlayerÄndring

6. VidFilAVPlayerÄndring

7. VidExterntKommandoMottaget

8. VidPanelVäxla

9. VidObjektÄndra

10. VidObjektValidera

11. VidObjektSpara

12. VidObjektStäng

13. VidSparaPost eller VidÅterställPost

14. VidLägesförändringSlut

15. VidLayoutStäng

16. VidFönsterStäng

17. VidSistaFönsterStäng

Kommentarer 

Scripts som körs av scripttrigger använder befintliga behörigheter. Om inte scriptet har definierats för att köras med fullständig behörighet körs det med användarens behörigheter.

I Anpassad webbpublicering och FileMaker Data API kan scripttriggers endast aktiveras av ett script och inte direkt av användarinteraktion. Eftersom Anpassad webbpublicering och FileMaker Data API inte hanterar data via ett FileMaker-användargränssnitt kan användare inte aktivera scripttriggers direkt. Men om ett scriptsteg gör att fokus flyttas till ett fält kommer scripttriggern att aktiveras.

Vissa scripttriggers medger att den utlösande händelsen kan avbrytas om scriptet som körs av scripttriggern returnerar värdet Falskt. När ett kommando eller en händelse avbryts på detta sätt är felkoden inställd på 20. Mer information finns i funktionen Get ( SenasteFel ). Om scriptet som körs av scripttriggern VidSistaFönsterStäng returnerar ett falskt värde kommer filen inte att stängas.

Windows: Kombinationer av Alt och Ctrl aktiverar inte scripttriggers.

macOS: Kommandotangentskombinationer aktiverar inte scripttriggers.

Relaterade avsnitt 

Debugga scripts

Använda datagranskaren

Scriptsteget Installera OnTimer-script