Använda avancerade verktyg > Använda datagranskaren
 

Använda datagranskaren

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Du kan använda Datagranskare när du vill övervaka uttryck som fältvärden, lokala och globala variabler och beräkningsformler. Du kan övervaka uttryck medan scripts körs eller när du testar dem i Scriptdebuggern. Du kan också övervaka fältvärden och variabler i databasfilen.

På fliken Aktuell visas:

fält som finns i det script som körs för tillfället oavsett om de refereras direkt i scriptet eller indirekt i beräkningar

lokala variabler som finns i det script som körs för tillfället

globala variabler som är oberoende av alla script; globala variabler visas även om inga scripts körs för tillfället.

På fliken Bevaka övervakas uttryck. Du kan ange ett uttryck per rad i datagranskaren. När du använder datagranskaren med Scriptdebuggern visas uttryck från pausade scripts på fliken Bevaka så att du ser hur data ändras när du går igenom ett script.

Så här övervakar du fält och variabler i ett script som körs för tillfället:

1. Välj Verktyg-menyn > Datagranskare eller klicka på Knappen aktivera/inaktivera scripttriggers som visar att scripttriggers är inaktiverade i Scriptdebuggern.

2. Klicka på fliken Aktuell.

Så här övervakar du uttryck:

1. Klicka på fliken Bevaka.

2. Klicka på + eller dubbelklicka på ett befintligt uttryck.

3. I dialogrutan Redigera uttryck anger du ett uttryck precis som i Dialogrutan Ange beräkning.

Kommentarer 

Om du saknar behörighet att använda datagranskaren klickar du på Knappen Öppna/stäng datavisning och loggar sedan in på ett konto som har fullständiga behörigheter.

Om du loggar in för att redigera scripts med begränsad behörighet i Scriptdebuggern gäller din behörighet även för datagranskaren. Om du loggar in från datagranskaren gäller din behörighet även för Scriptdebuggern. I båda fallen gäller din redigeringsbehörighet fram till dess att du stänger Scriptdebuggern eller datagranskaren. Mer information finns i Debugga scripts.

Du kan bara se globala och lokala variabler som anges utanför scripts om du har fullständig behörighet till filen.

I dialogrutan Redigera uttryck uppdaterar Utvärdera automatiskt resultatet samtidigt som du skriver in uttrycket. Om det tar för lång tid att utvärdera ett uttryck automatiskt, kan du avmarkera det här alternativet och klicka på Utvärdera och i stället uppdatera resultatet manuellt.

På fliken Aktuell:

Om du dubbelklickar på ett uttryck öppnas dialogrutan Aktuellt värde och visar hela värdet för uttrycket, som du kan kopiera. Du kan ändra värdet för variabler, men inte fältvärden. Stäng dialogrutan för att verkställa de ändrade värdena.

Repeterade fält anges endast om de innehåller värden, så här: <fältnamn>[<värde>]. Den första repetitioner anges utan hakparenteser. Om repetitionerna beräknas visas inte värdena förrän scriptsteget där beräkningen löses uppnås.

Relaterade avsnitt 

Arbeta med formler och funktioner

Definiera beräkningsfält

Dialogrutan Ange beräkning