Skapa en anpassad app > Ange filtillval
 

Ange filtillval

Du kan ange inställningar för den aktuella filens standarduppgifter för inloggning, layout, ikon, stavningskontroll, texthantering och scripts för att öppna och stänga filen. Information om hur du anger inställningar för alla filer finns i Ange inställningar.

Obs!  Du måste logga in med behörigheten Full åtkomst för att kunna ändra objekt i alla flikar förutom fliken Rättstavning.

Så här anger du tillval för att öppna och stänga den aktuella filen:

1. Välj Arkiv > Filtillval och klicka på fliken Öppna, om den inte redan visas.

 

Markera

För att

Lägsta tillåtna version för att öppna filen och välj sedan en version från listan

Förhindra att en fil öppnas med en version av FileMaker Pro Advanced, FileMaker Pro, FileMaker Go eller FileMaker Server som är äldre än den angivna versionen.

Filen måste vara lokal och inte delas när tillvalet har angetts. När tillvalet väl har gjorts kan filen dock fungera som fjärrfil. Alla filer visas i dialogrutan Värdar, men endast kvalificerade filer kan öppnas. Du behöver exklusiv åtkomst till filen för att kunna ange detta tillval. Se därför till att ingen annan använder filen.

Logga in med och Kontonamn och lösenord och ange ett konto och ett lösenord

Detta är standardurvalet. Standardinställningen är alternativet Logga in med markerat tillsammans med alternativet Kontonamn och lösenord med värdet Admin och ett tomt lösenord.

Logga in automatiskt med ett visst konto och lösenord när du öppnar databasen. Om du tillfälligt vill inaktivera det förvalda lösenordet och mata in något annat håller du ned Skift (Windows) eller Alt (macOS) samtidigt som du öppnar filen.

Obs!  Om standardkontot är giltigt men lösenordet ogiltigt uppmanas du att ange ett annat lösenord.

Logga in med och Gästkonto

Logga in med ett gäst konto automatiskt.

Tillåt Autentiseringshanteraren att spara lösenord (Windows) eller Tillåt Nyckelhanterare att spara lösenord (macOS)

Tillåt att lösenordet sparas för den aktuella filen i ditt valv (Windows) eller Nyckelhanterare (macOS och iOS).

Om det här alternativet inte väljs kan användarna inte spara lösenordet.

Kräv iOS-lösenord

Kräver att användarna autentiserar med iOS innan FileMaker Go får åtkomst till dess nyckelring.

Byt till layout och välj en layout i listan i dialogrutan Ange layout

Visa den angivna layouten när du öppnar filen. Om du inte väljer det här tillvalet öppnas den layout som visades när du senast arbetade i filen eller en layout som du har angett i ett startscript. (Se scripttriggeralternativen nedan.)

Om en layout har valts visas namnet till höger om knappen Ange i det här tillvalet. Om du vill ändra den layout som ska användas klickar du på Ange och väljer en layout i listan.

Obs!  Den aktuella layouten sparas bara om filen har ändrats på ett betydande sätt, t.ex. om en post har redigerats eller om databasschemat har ändrats.

Dölj alla verktygsfält

Dölja alla verktygsfält när du öppnar filen. Verktygsfälten döljs på samma sätt som om du körde scriptsteget Visa/dölj verktygsfält och scriptsteget Visa/dölj menyrad.

2. Spara dina ändringar genom att klicka på OK eller klicka på en annan flik om du vill ange ytterligare filtillval.

Välja en ikon för den aktuella filen:

1. Välj Arkiv > Filtillval och klicka på fliken Ikon.

2. Välj eller skapa en ikon för den aktuella filen som visas i fönstren Mina appar och Senaste i FileMaker Pro Advanced och i Startcenter i FileMaker Go och FileMaker WebDirect.

 

För att

Gör så här

Visa standardikonen för en FileMaker Pro Advanced-fil eller en annan ikon som utformats i förväg

Välj en ikon i listan.

Ange en anpassad bild

Klicka på Anpassad, välj en bildfil och klicka sedan på Öppna (Windows) eller Infoga (macOS).

Format som stöds är PNG och JPEG. FileMaker Pro Advanced skalar bilden efter behov. För bästa möjliga resultat på skärmar med hög upplösning bör du välja en bild med en storlek på 288 x 288 pixlar.

Obs!  Den valda ikonen visas inte på ditt skrivbord.

Skala en egen bild proportionellt till dess största storlek

Välj Skala för att passa så att bildens bredd och höjd passar inuti området.

Skala en egen bild proportionellt till dess minsta storlek

Välj Skala för att fylla så att bildens bredd och höjd täcker området helt.

Fliken Ikon visar hur den valda ikonen visas i olika storlekar.

3. Spara dina ändringar genom att klicka på OK eller klicka på en annan flik om du vill ange ytterligare filtillval.

Obs!  Om du öppnar en krypterad databasfil kanske standardikonen för FileMaker Pro Advanced visas, såvida inte filen har öppnats tidigare.

Så här anger du tillval för rättstavning för den aktuella filen:

1. Välj Arkiv > Filtillval och klicka på fliken Rättstavning.

 

Markera

För att

Visa felstavade ord med speciell understrykning

Markera eventuellt felstavade ord med en röd streckad understrykning (i bearbetnings-, sök- och layoutläge).

Av

Skriva utan att få några signaler om stavfel.

Pip vid stavfel

Höra en ljudsignal när du kan ha skrivit ett stavfel.

2. Spara dina ändringar genom att klicka på OK eller klicka på en annan flik om du vill ange ytterligare filtillval.

Att kontrollera stavning medan du skriver kan ta längre tid än övriga alternativ för stavningskontroll, om det är mycket text i det aktiva fältet. Mer information finns i Kontrollera stavning.

Så här anger du tillval för texthantering och datainmatning i den aktuella filen:

Obs!  Du måste logga in med behörigheten Full åtkomst för att kunna ändra tillvalen på fliken Text.

1. Välj Arkiv > Filtillval och klicka på fliken Text.

2. Markera ett eller flera av följande tillval under Texthantering:

 

Markera

För att

Använd böjda citationstecken

Använda böjda citationstecken och apostrofer. Om du avmarkerar det här tillvalet eller använder ett typsnitt som inte innehåller böjda citationstecken, används raka citationstecken och apostrofer. Ändringarna påverkar bara ny text, inte befintlig information.

Använd radbrytning för asiatiska språk

Styra radbrytningen för asiatiska språk. Det här tillvalet är aktiverat som standard. Om du inaktiverar tillvalet ignoreras standardreglerna om vilka tecken i asiatiska språk som kan inleda och avsluta en textrad.

Använd radbrytning för latinska språk

Styra radbrytningen för latinska språk. Det här tillvalet är aktiverat som standard. Om du inaktiverar det här tillvalet behandlas både bokstäver och blanksteg som symboler och ord i latinska språk behandlas inte som enheter. I stället görs en radbrytning när raden överskrider fältets eller textblockets bredd, även om det inträffar mitt i ett ord.

Ersätt indata när ett asiatiskt IME-program är aktivt (Windows)

Ersätta befintliga tecken vid markörens position med nya tecken som läggs till av användaren när ett asiatiskt IME-program (Input Method Editor) körs. Det här tillvalet är avstängt som standard.

3. Markera ett eller flera av följande tillval under Datainmatning:

 

Markera

För att

Använd alltid de aktuella systeminställningarna

Använda de aktuella systeminställningarna för datainmatning av tal, datum och klockslag. Det här tillvalet är aktiverat som standard.

Använd alltid de sparade inställningarna i filen

Använda de systeminställningar som sparas med filen för visning och datainmatning av tal, datum och klockslag.

Fråga om inställningarna skiljer sig åt

Låta användaren välja vilka systeminställningar som ska användas vid inmatning av data i ett numeriskt fält, datum-, tids- eller tidsstämpelfält om fältet har skapats med systeminställningar som avviker från de aktuella systeminställningarna.

4. Spara dina ändringar genom att klicka på OK eller klicka på en annan flik om du vill ange ytterligare filtillval.

Så här kan du lägga till, ändra eller ta bort en scripttrigger för en fil:

1. Välj Arkiv > Filtillval och klicka på fliken Scripttriggers.

2. Markera en eller flera scripttriggers i listan.

 

Markera

För att

VidFörstaFönsterÖppna

Utföra ett script varje gång du öppnar ett fönster med en databasfil, förutsatt att inga andra fönster med den filen är öppna. Mer information finns i scripttriggern VidFörstaFönsterÖppna.

VidSistaFönsterStäng

Utföra ett script varje gång du stänger det sista öppna fönstret i databasfilen. Mer information finns i scripttriggern VidSistaFönsterStäng.

VidFönsterÖppna

Utför ett script varje gång du öppnar ett fönster i databasfilen. Mer information finns i scripttriggern VidFönsterÖppna.

VidFönsterStäng

Utför ett script varje gång du stänger ett fönster i databasfilen. Mer information finns i scripttriggern VidFönsterStäng.

VidFilAVPlayerÄndring

Kör ett script om en mediefil spelas upp från ett fält eller en URL och en användare eller en scriptstegsinställning ändrar uppspelningens tillstånd. Mer information finns i scripttriggern VidFilAVPlayerÄndring.

3. Spara dina ändringar genom att klicka på OK eller klicka på en annan flik om du vill ange ytterligare filtillval.

Relaterade avsnitt 

Skapa en FileMaker Pro Advanced-fil

Definiera automatisk inmatning av data

Definiera fältkontroll

Öppna filer som är skyddade av lösenord

Automatisera uppgifter med scripts

Konfigurera scripttriggers

Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger