Använda avancerade verktyg > Debugga scripts
 

Debugga scripts

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Scriptdebuggern är ett interaktivt verktyg för att felsöka dina scripts i FileMaker.

Du kan exempelvis debugga scripts som körs i menyn Scripts eller med kortkommandon. Du kan också debugga ett script som har aktiverats av en scripttrigger, knapp eller egna menyer och du kan tillfälligt inaktivera eller aktivera scripttriggers när du arbetar i Scriptdebuggern.

Om du vill debugga scripts:

1. Aktivera Scriptdebuggern på något av följande sätt:

Välj menyn Verktyg > Scriptdebuggern och kör sedan ditt script.

Välj menyn Scripts > Scriptfönster, markera ditt script och klicka sedan på Knappen Gå in. Du kan spara alla öppna scripts och sedan felsöka scriptet genom att hålla ned Skift (Windows) eller Alt (macOS) och sedan klicka på Knappen Gå in.

2. Använd följande kontroller för att felsöka scriptet:

 

Välj

För att

Hoppa över

Knappen Öppna/stäng datavisning

Utföra scriptet ett steg i taget utan att gå in i delscript.

Om scriptsteget är Utför script kommer Scriptdebuggern att utföra delscriptet och fortsätta till nästa rad i det anropande scriptet. Scriptdebuggern kommer att utföra alla delscripts tills den påträffar en brytpunkt.

Gå in

Knappen Lås

Utföra scriptet ett steg i taget och även gå in i och visa steg i delscripts.

Om scriptsteget är Utför script kommer Scriptdebuggern först att stega till första raden i delscriptet och vänta på användarinmatning innan det fortsätter med nästa delscriptsteg.

Gå ut

Knappen Hoppa över

Utföra alla scriptsteg i det aktuella scriptet och, om scriptet är ett delscript, återgå till raden efter Utför script-steget i det anropande scriptet.

Om scriptet inte är ett delscript kommer kommandot Gå ut att medföra att Scriptdebuggern utför alla återstående scripts och delscripts tills det påträffar en brytpunkt.

Ange nästa steg

Knappen Gå in

Ställa in stegkörningspekaren på det markerade scriptsteget.

Det här kommandot överför kontrollen till det markerade steget men det utförs inte. Det markerade steget utförs först när scriptkörningen eller debuggningen återupptas. Scriptsteg mellan det sista utförda steget och nästa tilldelade steg utförs inte. Du markerar steget genom att klicka på det och sedan på Knappen Verifiera/avverifiera script i Scriptdebuggern.

Kör

Knappen Gå ut

Paus

Knappen Sätt in nästa steg

Växla mellan att utföra alla scriptsteg tills scriptet är slut eller en brytpunkt påträffas och att pausa. När ett script har pausats kan du dubbelklicka på scriptet i listan Anropa stack för att redigera det. Varje aktivt script öppnas under en egen flik i Scriptfönster, så du kan redigera flera scripts. Scriptkörningen avbryts inte förrän du sparar ändringarna.

Du kan gå igenom ett script genom att använda Knappen Verifiera/avverifiera script i Scriptdebuggern när ett script är pausat.

Avbryt script

Knappen gå in i Scriptdebuggern

Stoppa körningen av ett script.

Aktivera/inaktivera scripttriggers

Knappen Hoppa över

Aktiverar eller inaktiverar scripttriggers tillfälligt i en fil.

Du måste ha fullständig behörighet för att inaktivera en scripttriggers. Som standard är scripttriggers aktiverade. När du stänger Scriptdebuggern aktiveras alla inaktiverade scripttriggers.

Redigera script

Knappen Avbryt script

Öppnar aktuellt script i dialogrutan Ändra script. Du kan göra ändringar i ett script medan det körs, men när du sparar ändringarna avbryts scriptet.

Öppna/stäng datavisning

Knappen aktivera/inaktivera scripttriggers som visar att scripttriggers är inaktiverade

Öppna (eller stäng) fönstret Datavisare så att du kan övervaka specifika fält, variabler och beräkningsformler. Mer information finns i Använda datagranskaren.

Verifiera/avverifiera script

Knappen Redigera script Låsningsknapp för verifiering av script eller datagranskare

Låsa upp Scriptdebuggern eller Datagranskare för scripts som inte tillåter ändring av behörighet.

Du måste ha fullständig behörighet för att verifiera ett script. Den högre behörighetsnivån gäller för alla scripts, men inte för andra filelement (till exempel poster och layouter). Din redigeringsbehörighet gäller tills du stänger både Scriptdebuggern och Datagranskare.

3. Välj Paus vid fel om du vill att dina scripts ska pausas när fel påträffas.

Visa delscripts

Du kan visa delscripts när du stegar igenom scripts i Scriptdebuggern. Om t.ex. script A anropar script B som sedan anropar script C, kan du visa stegen i alla tre scripts.

1. Välj Verktyg > Scriptdebuggern.

2. Utför ett script som anropar ett delscript.

3. Klicka på Gå in.

Listan Anropa stack visar delscriptet.

4. Markera ett script i listan Anropa stack om du vill visa scriptstegen i visningsområdet.

Kommentarer 

Om du vill sätta in eller ta bort en brytpunkt, klickar du på radnumret till vänster om scriptsteget. Med brytpunkter kan Scriptdebuggern utföra stora delar av ett script och endast göra uppehåll vid delar som har markerats med en brytpunkt. Brytpunkter ignoreras när Scriptdebuggern inte används. Du kan sätta in brytpunkter på flera steg. Du kan inte sätta in brytpunkter på steg som anropas av en knapp eller en egen meny.

För att underlätta riktig scriptdebuggning åsidosätter Scriptdebuggern en del scriptsteg. Scriptsteget Tillåt användaren att avbryta med tillvalet inställt på Av kommer inte att hindra dig från att stoppa körningen av ett script. Scriptsteget Justera fönster med tillvalen Dölj eller Minimera kommer inte att dölja eller minimera fönstret när det påträffas via knapparna Knappen Öppna/stäng datavisning eller Knappen Lås.

Om ett script med behörighet inställt på Kan ändras utför ett script med behörigheten Endast körbara kommer det scriptet att köras i sin helhet utan att visa stegen i Scriptdebuggern. Om ett script med behörighet inställt på endast körbara utför ett script med behörigheten Kan ändras kommer bara stegen som kan ändras att visas i Scriptdebuggern. Om du vill redigera ett script klickar du på Runtimelösningsikon i Scriptdebuggern. Mer information om scriptbehörighet och att köra scripts med fullständig behörighet finns i Ändra behörighet för scripts.

Om du öppnar Datagranskare efter att du har klickat på Runtimelösningsikon, behåller du din åtkomstbehörighet i både Datagranskare och Scriptdebuggern tills du stänger Scriptdebuggern.

Du kan debugga ett startscript genom att öppna Scriptdebuggern innan du öppnar din databasfil.

När du stänger Scriptdebuggern medan ett script är pausat återupptas scriptet och slutförs.

Relaterade avsnitt 

Skapa och redigera script