JSONListKeys

Listar objektnamnen (nycklar) eller matrisindex i JSON-data för ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

Format 

JSONListKeys ( json ; nyckelEllerIndexEllerSökväg )

Parametrar 

json – ett textuttryck eller -fält som innehåller ett JSON-objekt eller -matris.

nyckelEllerIndexEllerSökväg – textuttryck eller -fält som specificerar ett JSON-objektnamn (nyckel), ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i Arbeta med JSON-funktionerna.

Returnerad datatyp 

text

Ursprungsversion 

16.0

Kommentarer 

  • Varje returnerat värde, utom det sista, avslutas med returtecken.

Exempel 1 

Hämtar namnen på alla objekt i roten av JSON-objektet.

JSONListKeys( "{ \"a\" : 11, \"b\" : 22, \"c\" : 33 }" ; "" ) returnerar a¶b¶c.

Exempel 2 

Tar från de Exempel på JSON-data som är lagrade i $$JSON-variabeln fram indexvärdet för alla element i matrisen i "produkt"-objektet.

JSONListKeys ( $$JSON ; "bageri.produkt" ) returnerar 0¶1¶2.

Exempel 3 

Tar Exempel på JSON-data lagrat i $$JSON-variabeln och tar fram nycklarna för alla element i det första "produkt"-objektet i matrisen.

JSONListKeys ( $$JSON ; "bageri.produkt[0]" ) returnerar kategori¶id¶namn¶pris¶special¶lager.