Referens > Funktioner > Designfunktioner
 

Designfunktioner

Designfunktioner returnerar information om strukturen i öppna databasfiler. Du kan till exempel ta reda på namnen på alla layouter eller fält i en öppen databasfil.

Parametrarna för designfunktioner kan vara följande:

filnamn, t.ex. "Kund", eller ordagrann text, t.ex. "Johan"

layouter t.ex. layoutNamn

Andra funktioner, t.ex. Left (text ; antal)

Kommentarer 

Vilken information som returneras när en designfunktion utvärderar en databasfil begränsas av den aktiva behörighetsuppsättningen. Mer information om hur du beviljar tillgång till databasfiler finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.

För parametern filnamn:

Designfunktionerna returnerar resultat för den första filen som öppnas med det angivna filnamnet.

Om du anger ett filnamn som innehåller en punkt, tar du med filnamnstillägget i parametern. Annars kan funktionerna tolka punkten i filnamnet som början på filnamnstillägget, vilket kan leda till oväntade resultat.

Om du inte anger något filnamn(""), returnerar funktioner resultat för den aktuella filen.

Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.

 

Denna funktion

...returnerar följande

DatabaseNames

En lista över namnen på alla filer som är öppna på datorn.

FieldBounds

Respektive fältrams placering i punkter och fältets rotation i grader.

FieldComment

Kommentaren för det angivna fältet.

FieldIDs

En lista över ID på alla fält i databas och layout.

FieldNames

En lista över namnen på alla fält som är öppna på layout i databas.

FieldRepetitions

Antalet och läget på repetitioner i ett repeterat fält så som det formaterats på en layout.

FieldStyle

Fältutformningen som används för fält i layout i databas.

FieldType

Information om fält.

GetNextSerialValue

Nästa löpnummer för fält i databas.

LayoutIDs

En lista över ID på alla layouter i databas.

LayoutNames

En lista över namnen på alla layouter i databas.

LayoutObjectNames

En lista över namnen på alla namngivna objekt på layout i databas.

RelationInfo

En lista med fyra värden för varje relation som är direkt relaterad till tabellnamn.

ScriptIDs

En lista över ID på alla scripts i databas.

ScriptNames

En lista över namnen på alla scripts i databas.

TableIDs

En lista över ID på alla tabellförekomster i databas.

TableNames

En lista över alla tabellförekomster i relationsdiagrammet för databas.

ValueListIDs

En lista över ID på alla värdelistor i databas.

ValueListItems

En lista över alla värden i en värdelista.

ValueListNames

En lista över namnen på alla värdelistor i databas.

WindowNames

En lista med namnen på de fönster som är öppna för närvarande.

Relaterade avsnitt 

Om funktioner

Om formler