Referens > Funktioner > Designfunktioner > RelationInfo
 

RelationInfo

Returnerar en lista med fyra värden för varje relation som är direkt relaterad till tabellnamn.

Format 

RelationInfo (databas ; relation)

Parametrar 

databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

relation – namnet på en tabell i den angivna databasfilen.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Värden i listan avgränsas med returtecken och listor avgränsas med två returtecken. För varje ytterligare relation som är kopplad till tabellnamn visas en ytterligare lista med fyra värden.

De fyra värdena är följande:

Källa: Namn på datakälla för databastabellen som är kopplad till tabellnamn

Tabell: Namnet på tabellen som är kopplad till tabellnamn.

Tillval: Tillval som angavs till höger i dialogrutan Ändra relation när relationen definierades. Raden är tom om följande tillval inte har angetts, annars är tillvalen avgränsade med blanksteg.

Radera, om Radera relaterade poster i den här tabellen när en post raderas i den andra tabellen har valts till höger i dialogrutan Ändra relation.

Skapa, om Tillåt att poster skapas i den här tabellen via den här relationen har valts till höger i dialogrutan Ändra relation.

Sorterat om Sortera poster har valts till höger i dialogrutan Ändra relation.

Relationer: En lista med definierade relationer, en per rad. Fältnamnen är fullständiga, t.ex. Tabellnamn::Fältnamn.

Exempel 1 

Databasfilen Personaladministration innehåller tre tabeller: Företag, Personal och Adresser. Företag::FöretagsID är kopplat till Personal::FöretagsID och Personal::PersonalID är kopplat till Adresser::PersonalIDoch Personal::Anställningsdatum är kopplat till Adresser::Inflyttningsdatum.

Relationerna har följande villkor:

Du kan skapa poster i alla tabeller.

Du kan inte radera poster i alla tabeller.

Sortering har angetts för tabellen Adresser i relationen Personal<-->Adresser.

RelationInfo("Personaladministration" ; "Personal") returnerar:

Källa: Personaladministration

Tabell: Företag

Tillval: Skapa

Företag::FöretagsID = Personal::FöretagsID

 

Källa: Personaladministration

Tabell: Adresser

Tillval: Create Sorted

Adresser::FöretagsID = Personal::PersonalID

Adresser::Inflyttningsdatum >= Personal::Anställningsdatum

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler