Söka efter poster > Skapa en sökpost
 

Skapa en sökpost

För att hitta poster med hjälp av sökvillkor anger du dina sökkriterier (det eller de värden du vill söka efter) i fälten i en sökpost som ser ut som en tom post. När du utför sökningen söker FileMaker Pro Advanced efter poster som stämmer överens med de angivna villkoren. De matchande posterna ersätter ett eventuella tidigare hittade poster.

Så här skapar du en sökpost:

1. I sökläget i snabbmenyn Layout väljer du en layout som innehåller fälten du vill söka efter.

2. I sökposten väljer du ett fält som du vill använda i sökningen och skriver sedan ett värde i fältet.

Du kan använda listan Sätt in operatorer i layoutlisten vilket hjälper dig att ange kriterier. Exempelvis kan du använda sökkriteriet Jo@n om du vill hitta förnamnen Johan and Joan. Mer information om att använda operatorer finns i Söka efter text och tecken.

Du kan klicka på Uteslut för att utesluta poster som matchar en viss uppsättning villkor.

3. Klicka på Utför sökning i statusområdet eller välj Sökposter > Utför sökning.

Din sökpost returnerar ett sökresultat med poster. Den markerade sektionen i cirkeldiagrammet Knappen Listvisning i statusverktygsfältet anger hur stor andel av det totala antalet poster som visas.

Tips

Du kan klicka på cirkeldiagrammet om du vill växla mellan ditt resultat och de uteslutna posterna i databasen.

Kommentarer 

Om du vill ha en lista över de senaste sökningarna kan du växla till sökläget och klicka på Sparade sökresultat. Du kan också växla till bearbetningsläget och klicka på nedåtpilen intill Sök (Windows) eller klicka och håll nere Sök (macOS). Sedan väljer du en sökning från listan Senaste sökningar.

Vill du avbryta en sökning innan den är klar och låta de föregående hittade posterna stå kvar som oförändrade, trycker du på Esc (Windows) eller Kommando-punkt (macOS).

Vill du visa alla poster i bearbetningsläget klickar du på Visa alla. I sökläget kan du också välja Sökposter > Visa alla. (Du behöver inte välja Visa alla innan du utför sökningar. FileMaker Pro Advanced söker alltid igenom alla poster i den tabell som du anger såvida du inte har förfinat sökningen.)

Sökningar i oindexerade fält (t.ex. beräkningsfält som refererar till relaterade fält) kan ta längre tid än sökningar i indexerade fält. Mer information finns i Definiera tillval för fältindex.

Om värdena i ett fält är indexerade kan du använda indexet för att ange värden i sökposter. Mer information finns i Använda fältindex.

Du kan inte ange sökvillkor i container-fält, statistikfält, globala fält eller webbvisare.

Om du vill söka efter data i containerfält kan du skapa ett textfält eller numeriskt fält som beskriver eller identifierar innehållet i containerfältet. Utför sedan en sökning i fältet. Mer information finns i Använda data i containerfält.

När du utför en sökning i ett relaterat fält visar FileMaker Pro Advanced alla poster som har en relaterad post som uppfyller de sökvillkor som du anger. I en fakturafil som visar artiklar som relaterade poster i en portal kan du t.ex. söka efter alla fakturor som specificerar en dator genom att skriva Dator i fältet Artikel i portalen.

Om du vill ta bort de senaste sökningarna klickar du på nedåtpilen intill Sök eller också klickar du på Sparade sökningar (Windows), eller klickar och håller nere Sök eller klickar på Sparade sökningar (macOS). Sedan väljer du Rensa alla de senaste sökningarna från listan.

I sökläget visas etiketten Ikon för cirkeldiagram i fälten så att du ser att du är i sökläget. (Den visas inte i kryssrutor, menyer eller alternativknappar.)

Relaterade avsnitt 

Söka efter text och tecken

Söka efter tal, datum, klockslag och tidsstämplar

Söka efter informationsintervall

Söka efter tomma fält eller fält som inte är tomma

Söka efter dubblettvärden

Hitta poster med samma värden i olika fält

Söka efter poster som uppfyller flera sökvillkor

Söka efter poster som inte uppfyller sökvillkoren

Visa, upprepa eller ändra den senaste sökningen

Utesluta poster från sökresultatet

Förfina (begränsa) en sökning

Utvidga (bredda) en sökning

Spara en sökpost

Söka efter poster med samma sökvillkor i ett fält

Spara en sökpost

Hantera sparade sökposter

Dialogrutorna Ange sökposter och Ändra sökposter