Lägga till och visa data > Ange data i poster > Använda fältindex
 

Använda fältindex

FileMaker Pro Advanced kan skapa ett index för värdena i alla textfält, numeriska fält, datumfält, tidsfält, tidsstämpelfält och beräkningsfält. Du kan visa värdena i indexet och sätta in dem i ett fält för att förhindra att värden anges på ett felaktigt sätt.

Obs!  Om du vill använda indexvärden måste indextillvalen vara aktiverade för fältet. Mer information finns i Definiera tillval för fältindex.

Så här sätter du in värden från indexet:

1. Klicka i fältet där du vill sätta in ett värde från indexet i bearbetningsläge eller sökläge.

2. Välj Sätt in > Från index.

3. Välj ett värde i dialogrutan Index och klicka sedan på Klistra in.

Kommentarer 

Du kan ange två eller flera ord i ett fält och ändå låta dem behandlas som ett ord i indexet. Du kanske vill att ett namn som Hans Christian ska visas som ett ord i dialogrutan Index, trots att Visa ord separat är markerat. Om du vill att två eller flera ord ska behandlas som ett ord lägger du till blanksteget mellan orden genom att trycka på Ctrl+Blanksteg (Windows) eller Alt-Blanksteg (macOS) i stället för bara blankstegstangenten.

FileMaker Pro Advanced sorterar värdeindex för ett textfält enligt indexordningen för fältets standardspråk. Om du vill visa värden sorterade enligt ett visst språk i en ordlista markerar du Sortera om värden baserat på och väljer sedan ett språk. Mer information finns i Välja ett språk för indexering eller sortering.