Söka efter poster > Söka efter tomma fält eller fält som inte är tomma
 

Söka efter tomma fält eller fält som inte är tomma

1. Gör en sökning.

Mer information finns i Skapa en sökpost.

 

Om du vill söka efter fält som ...

... skriver du detta i fältet

Inte är tomma (fält som innehåller data)

*

Tom

=

2. Klicka på Utför sökning i statusverktygsfältet.

Så här hittar du tomma containerfält:

Gör på något av följande sätt:

Definiera ett beräkningsfält i samma tabell som containerfältet. Använd funktionen GetAsText när du utför beräkningen. Till exempel:

HämtaSomText ( tabell::container )

Placera beräkningsfältet i samma layout som containerfältet. Sedan kan du utföra en sökning efter poster där beräkningsfältet är tomt, se beskrivningen ovan.

Definiera ett script som visar alla poster och sedan utesluter varje post där det finns ett containerfält som inte är tomt. Till exempel:

Visa alla
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
   Om [ inte ÄrTomt ( tabell::container ) ]
      Uteslut
   Else
      Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På ]
   End If
End Loop

Kommentarer 

Om något värde är tomt i ett repeterat fält returnerar du det fältet om du gör en sökning med "=".

Om du vill söka efter tomma fält som är formaterade som en grupp kryssrutor eller alternativknappar, högerklickar du på fältet i sökposten, väljer Operatorer och sedan =.

Relaterade avsnitt 

Definiera beräkningsfält

Skapa och redigera script