Söka efter poster > Hitta poster med samma värden i olika fält
 

Hitta poster med samma värden i olika fält

Det kan finnas poster som har samma värde i olika fält. Anta att du vill hitta alla ordrar där det betalade beloppet motsvarar det fakturerade beloppet. Då kan du använda ett beräkningsfält eller en loop i ett script och jämföra värdena i de två fälten i varje post.

Hitta poster med samma värden med hjälp av ett beräkningsfält:

1. I tabellen där de fält du vill jämföra finns, skapar du ett beräkningsfält vars resultattyp är Numeriskt. Mer information finns i Definiera beräkningsfält.

Du kan till exempel skapa ett beräkningsfält som du kallar JämförFält.

2. I dialogrutan Ange beräkning anger du ett uttryck som jämför de två fälten.

Om du skulle ange uttrycket FältA = FältB blir fältet JämförFält bara inställt på 1 om båda fälten har samma värde. Annars blir värdet 0 för JämförFält.

3. Lägg till beräkningsfältet (JämförFält) i layouten.

Mer information finns i Placera och radera fält i en layout.

4. Börja en sökning genom att skriva 1 i beräkningsfältet (JämförFält) och klicka sedan på Utför sökning.

Mer information finns i Skapa en sökpost.

Sökresultatet är alla poster där beräkningsfältet JämförFält är 1, dvs. alla poster där FältA har samma värde som FältB.

Hitta poster med samma värden med hjälp av ett script:

1. Skapa ett script.

Mer information finns i Skapa och redigera script.

2. Lägg till följande steg i scriptet där Tabell::FältA och Tabell::FältB är de två fälten som du vill jämföra i en specifik layout (i det här fallet, "Min Layout").

Gå till Layout [ "Min Layout" (Tabell) ]
Visa alla
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
If [ Tabell::FältA = Tabell::FältB ]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På ]
Else
Uteslut
End If
End Loop

3. Utför scriptet.

Scriptet visar alla poster och går till den första posten. För varje post jämförs sedan de två fälten och de poster där FältA inte motsvarar FältB tas bort.

Obs!  Istället för att använda ett likhetstecken i beräkningsfältet, eller i If-scriptsteget ovan, kan du jämföra fält genom att använda en jämförelseoperator eller en logisk operator. Du kan exempelvis använda Tabell::FältA > Tabell::FältB och på så sätt hitta poster där FältA är större än FältB. Se Jämförelseoperatorer och Logiska operatorer.