Skapa en anpassad app > Ange tillval för fält > Definiera tillval för fältindex
 

Definiera tillval för fältindex

Du kan skapa index, dvs. listor över orden eller värdena i ett fält. FileMaker Pro Advanced använder index vid sökning och för sammankoppling av relaterade tabeller. Ett index gör att sökningen går snabbare, men det gör också att filstorleken ökar.

Olika index används för olika uppgifter i FileMaker Pro Advanced:

Du kan skapa värdeindex för textfält, numeriska fält, datumfält, tidsfält och tidsstämpelfält samt för beräkningsfält som returnerar resultat av samma typer. Värdeindex används för att sammankoppla relaterade poster och för sökningar i numeriska fält, datumfält, tidsfält och tidsstämpelfält samt i beräkningsfält som returnerar resultat av dessa typer.

Obs!  Vissa funktioner är beroende av datakällan eller drivrutinerna när japansk kollation används som inte särskiljer mellan katakana och hiragana, varken i hel- eller halvbredd. Detta är även fallet med latinska tecken med accenter.

Ordindex kan bara skapas för textfält och beräkningsfält som returnerar ett textresultat, där de används för sökningar. Ett ordindex skapas genom att varje unikt ord lagras i ett fält. Fält som innehåller stora mängder text kan ge upphov till stora index, eftersom varje unikt ord i textfältet läggs till i ordindexet. Detta kan göra att filstorleken ökar avsevärt.

Så här anger du indextillval för ett fält:

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.

2. Klicka på fliken Fält.

3. Om databasen innehåller mer än en tabell väljer du rätt tabell i listan Tabell.

4. Klicka på fältnamnet.

5. Klicka på Tillval (eller dubbelklicka på fältnamnet).

6. Klicka på fliken Indexering i dialogrutan Tillval för fält.

Om du valde ett beräkningsfält visas dialogrutan Beräkning. Klicka på Tillval för index.

7. Välj indexeringstillval för fältet.

För normal användning bör du välja Ingen eller Minimal och välja Skapa index automatiskt vid behov.

 

Markera

För att

Ingen

Förhindra att fältet indexeras.

Minimal

Skapa ett värdeindex för innehållet i ett textfält eller ett beräkningsfält som returnerar textresultat.

Allt

Skapa både ord- och värdeindex för textfält eller beräkningsfält som returnerar textresultat. För numeriska fält, datumfält, tidsfält och tidsstämpelfält liksom för beräkningsfält som returnerar resultat av dessa typer skapas ett index för fältets värden när du väljer Allt.

Skapa index automatiskt vid behov

Skapa ett nödvändigt index endast om en användare utför en sökning i fältet eller om fältet används som ett matchande fält i en relation.

Ett språk i listan Språk för indexering och sortering

Ange språket som ska användas för indexering och sortering av värden i ett textfält. Varje språk är anpassade efter språkspecifika krav för indexering och sortering.

8. För beräkningsfält markerar du Lagra inte beräkningsresultatet om du vill att FileMaker Pro Advanced bara ska beräkna resultatet när det behövs och klicka sedan på OK.

9. Klicka på OK.

Kommentarer 

Ett värdeindex skapas genom att ta varje textlinje (avgränsas av returtecknet). Mer information finns i Välja ett språk för indexering eller sortering.

Lagrade resultat kräver mer diskutrymme. Resultat som inte lagras tar längre tid att beräkna.

Om du väljer Allt för textfält kan filstorleken öka avsevärt, eftersom varje ord i textfältet indexeras. Vissa åtgärder, t.ex. import av poster, kan också ta längre tid, eftersom varje ord i fältet måste läggas till i fältets index under importen.

Om du väljer tillvalet Skapa index automatiskt vid behov indexeras fältet första gången en användare utför en sökning i fältet. Den första sökningen tar lång tid, eftersom indexet skapas. I fortsättningen går dock sökningar i fältet snabbare, eftersom indexet används. (Detta tillval skapar också ett index när fältet används i en relation.)

Du kan skapa relationer med textfält som matchande fält utan att skapa ordindex för dessa fält: Välj Minimal och avmarkera Skapa index automatiskt vid behov.

Om du både väljer Ingen och avmarkerar Skapa index automatiskt vid behov förhindrar du också att fältet används för att skapa relationer.

Relaterade avsnitt 

Använda fältindex