Referens > Funktioner > Logiska funktioner
 

Logiska funktioner

Logiska funktioner testar om ett villkor är sant eller falskt. Det resulterande värdet kallas ett logiskt värde. Om villkoret är sant returneras 1; om det är falskt returneras 0. Du kan använda nyckelorden True (sant) och False (falskt) tillsammans med logiska funktioner och operatorer när det krävs ett logiskt värde. Nyckelordet True returnerar 1 och False returnerar 0.

Logiska funktioner kan även utvärdera parametrar som text eller aritmetiska operationer som inte ger upphov till en sann eller falsk sats eller, som funktionen GetField, returnerar innehållet i ett annat fält.

Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.

 

Denna funktion

...returnerar följande

Case

Ett av flera möjliga resultat som bygger på en serie villkor.

Choose

Ett resultatvärde, enligt heltalsvärdet för ett villkor.

Evaluate

Utvärderar ett uttryck som en beräkning.

EvaluationError

En eventuell felkod från ett uttryck.

ExecuteSQL

Utför ett SQL-frågeuttryck för den angivna tabellförekomsten i en FileMaker Pro Advanced-fil.

GetAsBoolean

1 (sant) om data kan konverteras till ett numeriskt värde skilt från noll eller om ett containerfält innehåller data. Annars returneras 0 (falskt).

GetAVPlayerAttribute

Inställningen av det angivna attributet för ljud-, video- eller bildfilen i ett containerfält.

GetField

Utvärderar fält och returnerar innehållet i det angivna fältet.

GetFieldName

Det fullständiga namnet på en fältreferens.

GetLayoutObjectAttribute

Det angivna attributet för layoutobjektet som anges av objektnamnet som är aktivt i beräkningen.

GetNthRecord

Innehållet i fält från det angivna postnumret.

If

resultat1 om testet är sant och returnerar resultat2 om testet är falskt.

IsEmpty

1 (sant) om ett fält är tomt eller om något annat fel uppstår. Annars returneras 0 (falskt).

IsValid

0 (falskt) om data är ogiltiga, annars returneras 1 (sant).

IsValidExpression

1 (sant) om ett uttryckssyntax är korrekt, annars returneras 0 (falskt).

Let

Resultatet från en variabel eller flera variabler som ställs in på resultatet av det angivna uttrycket eller uttrycken under beräkningens varaktighet, eller till dess att scriptet avslutas eller filen stängs.

Lookup

Värdet som har angetts i källfält med hjälp av relationerna i relationsdiagrammet.

LookupNext

Nästa lägre eller högre värde i källfält när det inte finns något matchande relaterat värde.

Self

Innehållet i det objekt som beräkningen har definierats för.

Relaterade avsnitt 

Om funktioner

Om formler