Referens > Funktioner > Logiska funktioner > GetField
 

GetField

Utvärderar fält och returnerar innehållet i det angivna fältet.

Format 

GetField(fält)

Parametrar 

fält – ett textuttryck eller ett textfält som refererar till ett fältnamn.

Returnerad datatyp 

Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

GetField utvärderar fältnamn, matchar resultatet till ett fält i tabellen där beräkningen utfördes och returnerar fältets innehåll.

Om du vill returnera värden på fält som har samma fältnamn i flera tabeller, använder du dubbla citattecken runt fältnamn, som i GetField("fältnamn").

Till exempel, GetField("Telefon") returnerar ett värde från Kund::Telefon när GetField beräknas på tabellen Kunder, och Företag::Telefon när GetField beräknas på tabellen Företag.

Om du vill returnera värden från flera fält använder du inte dubbla citattecken runt fältnamn, som i GetField(fältnamn), och anger ett fält som innehåller ett värde som matchar namnet på ett annat fält i tabellen. Om du vill ändra värdet som GetField returnerar, ändrar du värdet i det angivna fältet så att det matchar namnet på ett annat fält i tabellen.

En tabell innehåller exempelvis tre fält: Kund::Kontaktmetod, Kund::Telefon och Kund::Epost. När Kund::Kontaktmetod innehåller "Telefon", returnerar GetField(Kontaktmetod) innehållet i Kund::Telefon. När Kund::Kontaktmetod däremot innehåller "Epost", returnerar GetField(Kontaktmetod) innehållet i Kund::Epost.

Exempel 1 

Om du sorterar poster i ett beräkningsfält som definieras av funktionen GetField, kan du sortera poster dynamiskt och visa statistikdata genom att ändra värdet på fältet som anges av GetField.

Anta att en databas har fyra fält:

Kundnamn, ett textfält

Stad, ett textfält

SorteraUrval, ett globalt fält

SorteraNyckel, ett beräkningsfält som definieras som GetField("SorteraUrval")

Scriptet går till layouten Fakturor och sorterar poster i fältet SorteraNyckel:

Gå till layout ["Fakturor" (Fakturor)]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
#Sortera efter fältet SorteraNyckel
Gå till post/sökpost/sida [Första]

Om SorteraUrval innehåller "Kundnamn", returnerar SorteraNyckel värdena från fältet Kundnamn, och de hittade posterna sorteras efter kundnamn. Eventuella statistikdata som har ställts in för att visas när posterna sorteras efter SorteraNyckel visas från fältet Kundnamn.

Om SorteraUrval ändras till att innehålla "Stad", returnerar SorteraNyckel värdena från fältet Stad, de hittade posterna omsorteras efter Stad och statistikdata visas från fältet Stad.

Eftersom de hittade posterna sorteras efter SorteraNyckel, uppdateras sorteringsinformationen automatiskt när värdena som returneras av SorteraNyckel ändras, och du behöver inte utföra en ny sorteringsåtgärd.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler