Referens > Funktioner > Containerfunktioner > CryptDigest
 

CryptDigest

Returnerar ett binärt hashvärde som genererats av den angivna kryptografiska hashalgoritmen.

Format 

CryptDigest(data;algoritm)

Parametrar 

data - textuttryck eller -fält från vilket hashvärdet ska genereras.

algoritm - namnet på den kryptografiska algoritm som ska användas (se funktionen CryptAuthCode).

Returnerad datatyp 

container

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Använd funktionerna Base64EncodeRFC och Base64Decode eller HexEncode och HexDecode för att bestämma kodningen för det returnerade hashvärdet.

Kommentarer 

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

I containerfältet Resultat. Sparar en fil med ett digest-värde för texten i fältet Meddelande med standardalgoritmen.

Tilldela fält [ Tabell::Resultat ; CryptDigest (Tabell::Meddelande ; "") ]

Exempel 2 

Returnerar ett digest-värde för innehållet i $JSON-variabeln med SHA512-algoritmen. Det containerdata som returneras av CryptDigest returneras som Base64-kodad text.

Base64EncodeRFC (4648; CryptDigest ($JSON ; "SHA512"))

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler