Referens > Funktioner > Containerfunktioner > CryptAuthCode
 

CryptAuthCode

Returnerar en binär HMAC (autentiseringskod med låst hashmeddelande) via den angivna kryptografiska hashalgoritmen.

Format 

CryptAuthCode(data;algoritm;nyckel)

Parametrar 

data - textuttryck eller -fält från vilket HMAC ska genereras.

algoritm - namnet på den kryptografiska algoritm som ska användas (se nedan).

nyckel - ett uttryck eller fält som nyckel för att koda hashmeddelandet.

Returnerad datatyp 

container

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Använd funktionerna Base64EncodeRFC och Base64Decode eller HexEncode och HexDecode för att bestämma kodningen för nyckeln och den HMAC som returneras.

För parametern algoritm används ett av följande namn för att ange krypteringsalgoritmen:

MD5

MDC2

SHA

SHA1

SHA224

SHA256

SHA384

SHA512

Om algoritm är tomt (""), används algoritmen SHA512; för ett okänt namn returnerar funktionen "?".

Kommentarer 

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

I containerfältet Resultat. Sparar en fil med ett HMAC av texten i fältet Meddelande. HMAC kodas med värdet i Nyckel-fältet med standardalgoritmen.

Tilldela fält [ Tabell::Resultat ; CryptAuthCode (Tabell::Meddelande ; "" ; Tabell::Nyckel) ]

Exempel 2 

Returnerar ett HMAC av innehållet i $JSON-variabeln med SHA512-algoritmen och en hexadecimalt kodad nyckel $Key. Det containerdata som returneras av CryptAuthCode returneras som Base64-kodad text.

Base64EncodeRFC ( 4648; CryptAuthCode ( $JSON ; "SHA512" ; HexDecode ( $Key ; "nyckel.data" ) ) )

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler