Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga från URL
 

Infoga från URL

Placerar innehållet från en URL-adress i ett fält eller en variabel.

Se även 

Tillval 

Verifiera SSL-certifikat verifierar SSL-certifikatet på servern som anges i URL-adressen. Om certifikatet inte kan verifieras kan användarna välja att fortsätta att ansluta ändå eller avbryta och hoppa över scriptsteget. Om certifikatet inte kan verifieras och scriptsteget Manuell felhantering är inställt på , kommer Infoga från URL att agera som om servern vore otillgänglig.

Markera hela innehållet ersätter allt innehåll i fältet eller variabeln. Om du inte väljer det här alternativet:

För ett fält ersätts enbart den valda delen av det aktiva fältet, eller också infogas data vid inmatningspunkten. Den förvalda inmatningspunkten finns i slutet av fältets data.

För en variabel som inte innehåller containerdata infogas data i slutet av variabelns aktuella värde. För en variabel med containerdata ersätts innehållet i variabeln.

Med dialogruta anger om dialogrutan Tillval för "Infoga från URL" ska visas när scriptsteget utförs.

Mål anger det fält eller den variabel som URL:ens innehållsinformation ska infogas i. Om det inte finns någon variabel kommer detta scriptsteg att skapa en (se Använda variabler).

Ange URL låter dig att skriva URL-adressen eller skapa en URL-adress med en beräkning.

Koda URL automatiskt ersätter specialtecken med motsvarande kodade värden som krävs för URL-adresser. Till exempel ersätts ett mellanslag med %20. När du avmarkerar det här alternativet ändras inte URL-adressen. cURL-alternativen kodas inte.

Ange cURL-alternativs gör att du kan ange ett eller flera cURL-alternativ som stöds som en beräkning. Mer information finns i cURL-alternativ som stöds.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Partiell 

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Infoga från URL stöder protokoll av typen http, https, ftp, ftps och file. I FileMaker Pro Advanced hämtas resursen som är angiven av URL-adressen till en variabel eller ett fält.

Du måste ange en målvariabel, ange ett målfält i den aktuella layouten, klicka i ett fält eller använda scriptsteget Gå till fält innan du utför detta scriptsteg. Om Mål inte anges placeras data i det aktiva fältet. Annars returnerar det här scriptsteget en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).

En lista över bild- och ljud-/videoformat som stöds i containerfält finns i Använda data i containerfält.

Viktigt  Kontrollera att alternativet Markera hela innehållet är markerat för högre prestanda i FileMaker WebDirect när målet är ett fält.

Kommentarer 

Infoga från URL har enbart stöd för UTF-8 för Ange URL. För Ange cURL-alternativ kan du dock kontrollera teckenkodningen för parametrarna i cURL-alternativ. Mer information finns i cURL-alternativ som stöds.

När Mål är en variabel sparas data normalt som text. Om du vill spara som containerdata anger du cURL-alternativet som beskrivs i cURL-alternativ som stöds.

Du kan styra hur länge det här scriptsteget väntar på svar från servern genom att ange ett värde för --max-time cURL-alternativet.

Ange cURL-alternativ stöds inte i runtime-lösningar.

I FileMaker WebDirect:

Om alternativet Med dialogruta är utförs scriptsteget som om alternativet Koda URL automatiskt vore markerat.

Om Markera hela innehållet är avmarkerat och Infoga från URL infogar till ett textfält, läggs innehållet från URL-adressen till i textfältet. Flera hämtningar kan resultera i oväntade resultat och sänkta prestanda.

Filprotokollet:

stöds inte i FileMaker WebDirect, FileMaker Data API eller Anpassad webbpublicering

kan användas i script på serversidan enbart för att hänvisa till filer i Dokument eller tillfällig mapp (se Sökvägar i script på serversidan)

Exempel 1 

Öppnar en webbplats och infogar en PDF i containerfältet Försäljningsrapport.

Infoga från URL [Med dialogruta: Av; Kunder::Säljrapport; "http://www.filemaker.com/se/sales_report.pdf"]

Exempel 2 

Infogar en karta som visar kundadressen i containerfältet Adresskarta.

Infoga från URL [Med dialogruta: Av; Kunder::Adresskarta; "http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=" & Kunder::Adress & "&zoom=14&markers=" & Kunder::Adress & "&size=256x256&sensor=false"]

Exempel 3 

Infogar HTML-koden för http://www.apple.com.

Infoga från URL [Med dialogruta: Av; Kunder::HTML-webbplatskod; "http://www.apple.com"]

Exempel 4 

Använder cURL-alternativen --user och --upload-file för att överföra en fil från ett containerfält till en server med hjälp av identifieringsuppgifterna myusername och mypassword, och sparar alla resultat från servern i variabeln $$resultat. För HTTP eller HTTPS är filnamnet på servern detsamma som filnamnet i containerfältet.

Ange variabel [ $fil ; Värde: tabell::container ]
Infoga från URL [Verifiera SSL-certifikat; Med dialogruta: Av; $$resultat ;
"https://www.filemaker.com/uploads";
"--user myusername:mypassword --upload-file $file
 --header \"Content-type: image/png\""]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)