Resumévelden definiëren

Gebruik resumévelden voor het berekenen van waarden gebaseerd op meerdere records, zoals subtotalen, gemiddelden en algemene totalen. In een resuméveld van een rapport kan bijvoorbeeld het algemene totaal van alle verkopen in de maand mei worden weergegeven.

Resumévelden worden gekoppeld aan een groep records. De waarde in een resuméveld is afhankelijk van het lay-outgedeelte waarin u het resuméveld plaatst, de hoeveelheid records in de gevonden reeks, de gebruikte modus en of de records zijn gesorteerd.

Gegevens in een resuméveld weerspiegelen de records waardoor momenteel wordt gebladerd: alle records of een groep van gevonden records. Als u een waarde wijzigt in een van de velden waarop het resumé is gebaseerd, of als u de gevonden reeks wijzigt, berekent FileMaker Pro het resultaat opnieuw in een resuméveld.

Alleen niet-lege waarden worden opgenomen in resuméberekeningen.

Zo definieert u een resuméveld:

 1. Kies Bestand > Beheren > Database.

 2. Klik op het tabblad Velden.

 3. Als uw database meerdere tabellen bevat, selecteert u de gewenste tabel in de lijst Tabel.

 4. Typ in het invoervak Veldnaam een naam voor het veld.

  Raadpleeg Velden benoemen.

 5. In Type selecteert u Resumé.

 6. Klik op Maken.

 7. Kies een type resuméberekening in het dialoogvenster Opties voor resuméveld en kies vervolgens het veld waarop u gegevens wilt groeperen.

  Kies Als u niet-lege waarden in een veld in de gevonden reeks records wilt resumeren door

  Totaal van

  Het totaal van de waarden in het veld te berekenen.

  Gemiddelde van

  Het gemiddelde van de waarden in het veld te berekenen.

  Telling van

  Het aantal records die een waarde voor het veld bevatten, te tellen. Als een veld bijvoorbeeld 100 waarden bevat (één waarde voor elke record), is het resultaat van de telling 100.

  Minimum

  Het laagste getal of de vroegste datum, tijd of tijdstempel voor een bepaald veld te zoeken.

  Maximum

  Het hoogste getal of de recentste datum, tijd of tijdstempel voor een bepaald veld te zoeken.

  Standaarddeviatie van

  De verschillen tussen de waarden in een veld te zoeken. Deze optie berekent de standaarddeviatie van het gemiddelde van de waarden in een veld.

  Gedeelte van totaal van

  De verhouding te berekenen tussen de waarde in een bepaald veld en het totaal van alle waarden in dat veld. (U kunt bijvoorbeeld uitzoeken welk gedeelte van de totale verkoop aan elke verkoper kan worden toegeschreven.)

  Lijst van

  Een lijst met door Returns gescheiden waarden maken in een veld.

  Opmerking  Velden met een ongeldig veldtype worden lichter gekleurd weergegeven in de lijst op basis van de resuméberekening die u hebt geselecteerd.

 8. Selecteer desgewenst een resuméoptie voor het resumétype.

  Voor Selecteer Om dit te doen

  Totaal van

  Lopend totaal

  Het cumulatieve totaal weergeven van de actieve record en alle vorige records. Als u voor elke gesorteerde groep de berekening van het lopend totaal opnieuw wilt starten, schakelt u ook de optie Overzicht opnieuw starten voor elke gesorteerde groep in en selecteert u het veld waarop het sorteren opnieuw wordt gestart in de veldenlijst.

  Gemiddelde van

  Gewogen gemiddelde. Een lijst met velden verschijnt. Selecteer het veld dat de gewichtsfactor bevat.

  Het gemiddelde in één veld bepalen op basis van een waarde in een ander veld dat als gewichtsfactor wordt gebruikt.

  Telling van

  Lopende telling

  De cumulatieve telling weergeven van de actieve record en alle vorige records. Als u voor elke gesorteerde groep de lopende telling opnieuw wilt starten, schakelt u ook de optie Overzicht opnieuw starten voor elke gesorteerde groep in en selecteert u het veld waarop het sorteren opnieuw wordt gestart in de veldenlijst.

  Standaarddeviatie van

  Op populatie

  De standaarddeviatie van een populatie berekenen.

  Gedeelte van totaal van

  Subtotaal. Een lijst met velden verschijnt. Selecteer het veld waarop u wilt groeperen.

  Een gedeelte van het totaal berekenen op basis van slechts één groep records.

 9. Als het veld waarop u resumeert een herhalend veld is, kiest u bij Herhalingen resumeren voor:

  • Alle tegelijk om één resuméwaarde te berekenen voor alle herhalingen in het veld

  • Afzonderlijk om een resuméwaarde te berekenen voor elke herhaling

  Opmerking  U moet het resuméveld opmaken als een herhalend veld om afzonderlijke resuméwaarden te kunnen weergeven. Raadpleeg De weergave van herhalende velden instellen.

 10. Klik achtereenvolgens op OK en OK.

Opmerkingen 

 • Gebruik de wizard Lay-out/rapport maken om snel een lay-out te maken waarin gegevens worden geresumeerd. Raadpleeg Een lay-out maken.

 • Als u Gedeelte van totaal van kiest, kunt u een groepsveld opgeven voor Subtotaal. Wanneer u terugkeert naar de bladermodus moet u op het groepsveld sorteren om de waarde correct te berekenen.

 • De formule voor de standaarddeviatie is n-1 gewogen, uitgaande van de normale standaarddeviatie.

 • U kunt gegevens in een resuméveld niet handmatig wijzigen, maar wel kopiëren. U kunt ook berekeningen op resumévelden uitvoeren met de GetSummary functie.

 • In gehosten bestanden worden resumévelden verwerkt op de host in plaats van op de client wanneer:

  • het bestand wordt gehost en geopend

  • de resumévelden geen samenvatting geven van velden in tabellen uit een externe ODBC-gegevensbron

  • het resuméveld geen niet-opgeslagen berekening is die clientberekening vereist (zoals het gebruik van externe functies die afkomstig zijn van een plug-in)

  • er geen sorteerbewerking wordt uitgevoerd

  • de gevonden reeks om samen te vatten groter is dan 25

  • het CPU-gebruik van de host niet hoger is dan 25% wanneer de samenvatting begint