Velden benoemen

Veldnamen moeten uniek zijn in een tabel. Houd de volgende richtlijnen aan voor het benoemen van velden

  • Gebruik nooit de volgende symbolen of woorden in veldnamen:
    • ,(komma), +, -, *, /, \, ^, &, =, ≠, >, <, ( ), [ ], { }, ", ; (puntkomma), : (dubbele punt), :: (relationele indicator), $ (variabele-indicator)
    • AND, OR, NOT, XOR, TRUE, FALSE of de naam van een FileMaker Pro-functie
  • Laat een veldnaam die u in een berekeningsformule wilt gebruiken, niet beginnen met een spatie, punt (.) of getal.
  • Gebruik _ (onderstrepingsteken) in plaats van een spatie om beperkingen voor ODBC, exporteren, publiceren op het web en andere bewerkingen te vermijden.
  • Als u gegevens uitwisselt met een andere toepassing, moet u controleren welke beperkingen er gelden voor het benoemen van velden in de bestandsindelingen die door die toepassing worden ondersteund.
  • Gebruik geen SQL-trefwoorden in veldnamen als u FileMaker Pro-gegevens deelt via ODBC of JDBC.