Skapa en anpassad app > Om val av fälttyper > Om containerfält
 

Om containerfält

Använd containerfält för att lagra:

foton, filmer, ljud

dokument, t.ex. Microsoft Word- och Excel-filer, PDF-filer osv.

Du kan referera till containerfält i beräkningsformler eller statistikfält.

Data i containerfält är inbäddade som standard. Du kan:

lagra en referens i fältet när du markerar en fil att infoga i det (läs Använda data i containerfält)

definiera ett fält så att det lagrar data externt (läs nedan)

Du kan göra ett containerfält interaktivt och på så sätt optimera fältet för innehåll som ljud-, video- och PDF-filer. Mer information finns i Ange utformning för containerfält.

När du sparar en FileMaker Pro Advanced-fil som en fristående kopia kommer containerdata som lagras som en filreferens, samt externt lagrade data, vara inbäddade i kopians containerfält. Mer information finns i Spara och kopiera filer.

Med hjälp av funktionen GetContainerAttribute kan du spåra hur innehållet i ett containerfält lagras och hur mycket lagringsutrymme det använder. Denna funktion returnerar också metadata om innehållet i ett containerfält, exempelvis bildernas höjd och bredd, riktning, bildmaterial för ljudinnehåll, streckkodstyp och signaturtidsstämplar.

Lagra containerdata externt

Lagra containerdata externt för att:

Dela data enkelt: Genom att lagra data externt blir det enklare att dela en fleranvändardatabas, eftersom alla användare arbetar med data som lagras på en enda central plats. Du behöver inte konfigurera en delad volym på respektive lokal dator för att använda containerfält i en fleranvändarmiljö. Du kan infoga filer i containerfält från din hårddisk, utan att behöva kopiera dem till en delad volym först.

Exempelvis har en delad produktdatabas containerfält för produktfoton. När en användare på annan plats infogar en bild i ett containerfält överförs filen och lagras i en katalog på värddatorn. När användare på andra platser bläddrar bland databasen poster, visas fotot i deras kopior av containerfältet.

Göra inkrementella säkerhetskopieringar: Eftersom endast referenser till externa filer lagras i databaser är databaserna små och därför enkla att säkerhetskopiera inkrementellt. Att lagra containerdata externt ger snabbare säkerhetskopiering, eftersom när en första säkerhetskopiering är gjord kopieras endast externa filer som har lagts till eller ändrats vid efterföljande säkerhetskopieringar.

Välja hur data ska lagras: Dina data skyddas av FileMaker Pro Advanced. Containerdata som lagras externt med säker lagring krypteras som standard och kan läsas av FileMaker Pro Advanced med hjälp av säker lagring. Det går även bra att behålla data i originalformat (genom öppen lagring), om du vill ha större kontroll över hur mappar och filer ordnas i det externa filsystemet.

Mer information finns i Konfigurera containerfält för extern datalagring.

Viktigt  Det är absolut nödvändigt att du regelbundet säkerhetskopierar de dokument som du lagrar i datorer. Mer information finns i Underhålla och reparera FileMaker Pro Advanced-databaser.

Kommentarer 

Du kan inte söka efter eller sortera poster med utgångspunkt i containerfält, men du kan definiera textfält som beskriver eller identifierar innehållet i containerfältet. Sedan kan du söka efter eller sortera poster med utgångspunkt i informationen i textfältet.

Information om hur du anger visningstillval för data i ett containerfält (t.ex. om en bild är beskuren eller skalad) finns i Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge.

Om du vill lägga till en statisk bild (t.ex. en logotyp) i en layout kan du skapa, klistra in eller importera bilden direkt i layouten eller använda ett containerfält med global lagring. De här möjligheterna använder mindre lagringsutrymme än om du lagrar samma bild i alla poster.

Du kan skapa ett script med scriptsteget Infoga fil för att specificera innehållet i ett containerfält.

I FileMaker  Pro Advanced sparas externt lagrade containerdata som standard i samma mapp där databasen finns. Information om hur du ändrar platsen finns i Hantera extern lagring av containerdata.

När du definierar ett containerfält för en ljud- eller videofil som flera användare kommer att spela upp samtidigt bör du lagra data externt för att optimera prestandan.

Filreferenser i containerfält kan bara användas i script på serversidan om filen ligger i en mapp som FileMaker Server har åtkomst till (se Sökvägar i script på serversidan). Filreferenser stöds inte i FileMaker WebDirect, FileMaker Data API eller Anpassad webbpublicering.

Relaterade avsnitt 

Definiera och ändra fält

Överföra containerdata

Använda data i containerfält

Skapa filsökvägar