Skapa en anpassad app > Definiera och ändra fält
 

Definiera och ändra fält

När du skapar en ny anpassad app öppnas FileMaker Pro Advanced i bearbetningsläget och visar dialogrutan Hantera databas där du definierar fälten. Flera standardfält kan redan vara definierade (mer information finns i Definiera databastabeller). Du skapar varje fältnamn och väljer dess fälttyp. Därefter kan du välja tillval som avgör hur information ska tolkas, matas in, beräknas, lagras och visas i fältet.

Obs!  Du kan även använda fliken Fält i Layoutläge för att definiera och ändra fält. Mer information finns i Definiera och ändra fält i fliken Fält.

Så här definierar eller ändrar du fält:

1. Om du skapar en ny anpassad app öppnas dialogrutan Hantera databas i Bearbetningsläge.

Ändra befintliga fältdefinitioner genom att välja Arkiv > Hantera > Databas.

2. Klicka på fliken Fält om den inte visas.

3. Vid behov kan du välja lämplig tabell i tabellistan.

4. Lägg till, ändra eller radera fält.

 

För att

Gör så här

Lägga till ett fält

Ange ett namn för fältet i Fältnamn. Välj en fälttyp vid Typ. Klicka sedan på Skapa. Ändra tillval för kontroller, automatisk inmatning och lagring för ett fält genom att klicka på Alternativ. Mer information finns i Ange tillval för fält.

Ändra namnet på ett fält

Markera fältet. För Fältnamn anger du det nya namnet och klickar sedan på Ändra. Mer information finns i Om att namnge fält.

Ändra fälttyp

Markera fältet. Välj en ny fälttyp vid Typ och klicka sedan på Ändra. Mer information finns i Om val av fälttyper.

Ändra tillval för fält

Dubbelklicka på fältnamnet eller markera fältet och klicka på Tillval.

Ta bort ett fält

Markera fältet och klicka sedan på Radera.

Så här ändrar du en beräkningsformel

Markera beräkningsfältet och klicka sedan på Tillval (eller dubbelklicka på fältnamnet). Gör ändringarna i dialogrutan Ange beräkning och klicka sedan på OK. Mer information finns i Definiera beräkningsfält.

Ändra ett statistikfält

Markera statistikfältet och klicka sedan på Tillval (eller dubbelklicka på fältnamnet). Gör dina ändringar i dialogrutan Tillval för statistikfält och klicka sedan på OK. Mer information finns i Definiera statistikfält.

Kommentarer 

Om du har ändrat en beräkningsformel eller statistikberäkning beräknar FileMaker Pro Advanced värdet på nytt när du stänger dialogrutan Hantera databas.

Om du automatiskt vill placera fält som du har definierat i en layout väljer du inställningen Lägg till nya fält i aktuell layout (i dialogrutan Inställningar) innan du definierar fälten. Mer information finns i Ange layoutinställningar.

Ändra i vilken ordning fälten visas i dialogrutan Hantera databas (och alla dialogrutor som innehåller fält) genom att dra dubbelpilen Knappen Sortera fält bredvid fältdefinitionen uppåt och nedåt. Om du vill sortera om efter fältnamn eller typ klickar du på kolumnrubriken Fältnamn eller kolumnrubriken Typ.

Relaterade avsnitt 

Lägga till och ändra fältetiketter

Effekter av att ändra fälttyper

Arbeta med relaterade tabeller

Arbeta med formler och funktioner

Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn

Kopiera eller flytta fält mellan tabeller