Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Ange utformning för containerfält
 

Ange utformning för containerfält

Du kan styra hur innehåll i containerfält visas i FileMaker Pro Advanced. De utformningsinställningar du väljer påverkar endast visningen i FileMaker Pro Advanced. De påverkar alltså inte originalmaterialet.

Så här anger du utformning för containerfält:

1. Markera ett eller flera containerfält i layoutläget.

2. I Granskare klickar du på fliken Data Kontroll för alternativa radkanter.

3. I dataformateringsområdet klickar du på Bild Knappen Format och väljer sedan önskade format.

 

För att

Gör så här

Visa respektive bild i originalstorlek

Välj Beskär till ram i listan Format.

Ändra storleken på varje bild så att den alltid blir större, alltid mindre eller antingen större eller mindre (beroende på informationen i fältet) så att den får plats inom fältets ramar

Välj alternativ i listan Format.

Ange horisontell och vertikal justering

Välj horisontell och vertikal justering vid Justering.

Optimera för statiskt material

Välj Bilder (JPEG, PNG, osv.).

Optimera för interaktivt material

Välj Interaktivt innehåll (PDF, MP3, osv.). När det här alternativet är markerat blir fältet en interaktiv container. Du kan arbeta interaktivt med filer i interaktiva containrar. Om exempelvis en PDF-fil infogas i fältet kan du bläddra bland sidorna, zooma in och ut och kopiera text. När det finns en ljud- eller videofil i fältet kan du spela upp mediefilerna och använda alla tillgängliga reglage för den medietypen, exempelvis paus, spela upp och snabbspola framåt.

Om du vill att ljud- och videofiler ska spelas upp när du visar ett containerfält väljer du även Starta uppspelning automatiskt. Om det alternativet inte är markerat spelar du upp ljud- eller videofiler genom att klicka på uppspelningsreglaget.

Bevara transparens i en bild som lagras som PDF-fil i ett containerfält som optimerats för statiskt innehåll

Välj Bevara PDF-transparens. När du har valt det här alternativet syns containerfältets bakgrund genom genomskinliga områden i bilden. Annars visas genomskinliga områden i vitt.

Kommentarer 

Tänk på följande om du väljer Interaktivt innehåll för ett fält:

Du kan använda det här alternativet för containerfält med inbäddade data lagrade, externa data lagrade eller lokala referenser till filer.

Windows: Om du tänker infoga PDF-filer i ett fält bör du kontrollera att ett plugin-program för webbläsare (exempelvis Adobe Reader) är installerat på den lokala datorn. Om det inte finns installerat är kommandot Sätt in > PDF inte tillgängligt, även om alternativet Interaktivt innehåll är markerat.

Det här alternativet stöds inte för containerfält i portaler. Det stöds däremot om containerfältet finns i ett flytande fönster inuti en portal.

Du kan anpassa typen av material som kan infogas i ett containerfält, och ange inställningar för hur filerna ska lagras, visas och komprimeras. Mer information finns i scriptsteget Infoga fil.

Om du lägger till en bakgrundsfyllning i en interaktiv container kan du endast använda en heltäckande fyllningsfärg. Mer information finns i Lägga till kanter, fyllning och baslinjer för fält.

Relaterade avsnitt 

Om containerfält

Använda data i containerfält

Arbeta med webbvisare i layouter

Arbeta med ljud och video i interaktiva containrar