Skapa en anpassad app > Om val av fälttyper
 

Om val av fälttyper

När du definierar ett fält väljer du en fälttyp med utgångspunkt i den typ av information som fältet ska innehålla. Fälttypen avgör vilken typ av information som kan matas in och vilka åtgärder FileMaker Pro Advanced kan utföra med informationen.

FileMaker Pro Advanced använder fälttypen för att tolka data vid olika uppgifter, som sortering av poster och beräkningar. Om du t.ex. skapar ett textfält och matar in siffror kan du bara sortera informationen i alfabetisk ordning. (Det första tecknet sorteras först och därefter det andra, dvs. 11 hamnar före 2.) Om du vill sortera data i numerisk ordning måste du använda ett numeriskt fält eller ett beräknings- eller statistikfält med ett numeriskt resultat.

Du väljer fälttyp på fliken Fält i dialogrutan Hantera databas.

 

Välj denna typ

... om fältets data ska bestå av

Text

Bokstäver, symboler och siffror som används som text i varje fältrepetition (begränsat av det tillgängliga RAM-minnet och hårddiskutrymmet). Mer information finns i Om textfält.

Numeriskt

Siffror eller andra tecken och negativa värden inom motsvarande intervall. Mer information finns i Om numeriska fält.

Datum

Enbart datum. Mer information finns i Om datumfält.

Tid

Endast klockslag. Mer information finns i Om tidsfält.

Tidsstämpel

Datum och klockslag som tillsammans hänvisar till en fast punkt i kalendertiden. Mer information finns i Om tidsstämpelfält.

Container

Valfri typ av fil, exempelvis en bild, en pdf, en ljud- eller videofil. Mer information finns i Om containerfält.

Beräkning

Resultatet av en beräkningsformel som använder fältvärden från den aktuella posten eller relaterade poster. Mer information finns i Definiera beräkningsfält.

Statistik

Ett värde som åstadkoms genom att fältvärden från mer än en post i samma tabell summeras. Mer information finns i Definiera statistikfält.

Kommentarer 

Alla fälttyper utom statistikfält kan innehålla ett globalt värde.

Förutom att definiera ett fält och välja fälttyp kan du skapa repeterade fält, globala fält och extra fält.

Om du vill veta mer om gränserna för varje fälttyp kan du söka efter tekniska specifikationer i FileMaker Knowledge Base.

Relaterade avsnitt 

Definiera och ändra fält

Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge