Skapa en anpassad app > Skapa filsökvägar
 

Skapa filsökvägar

Du kan specificera filsökvägar till externa filer eller FileMaker-datakällor. Varje namngiven fil eller FileMaker-datakälla kan bestå av en eller flera sökvägar. Använd flera sökvägar när du vill att FileMaker Pro Advanced ska söka igenom en lista med möjliga filer.

Mer information om hur du lägger till en FileMaker-datakälla finns i Ansluta till externa datakällor.

Följande format för filsökvägar stöds av FileMaker Pro Advanced:

 

Typ av sökväg

Beskrivning

Format

Relativ

Sökvägen till målfilen specificeras utifrån den aktuella databasens plats eller från användarens dokumentmapp (se kommentarer nedan)

file:katalognamn/filnamn

filemac:katalognamn/

filewin:../filnamn

Fullständig lokal eller fjärr (macOS)

Den absoluta sökvägen till målfilen eller mappen, på en lokal- eller fjärrvolym, börjar på filsystemets översta nivå

filemac:/volymnamn/katalognamn/filnamn

filemac:/volymnamn/katalognamn/

Fullständig lokal (Windows)

Den absoluta sökvägen till målfilen eller mappen i Windows, med början på den översta nivån i filsystemet

filewin:/enhetsbeteckning:/katalognamn/filnamn

filewin:/enhetsbeteckning:/katalognamn/

Fullständig fjärr (Windows)

Den absoluta sökvägen till målfilen eller mappen i en Windows-volym som delas med Windows-fildelning

filewin://datornamn/resursnamn/katalognamn/filnamn

filewin://datornamn/resursnamn/katalognamn/

FileMaker-nätverk

Nätverkssökvägen till en delad FileMaker Pro Advanced-fil

fmnet:/värdnamnEllerIPadress/filnamn

Obs!  FileMaker Pro Advanced stöder inte URL-protokoll som sökvägar.

Om sökvägsprefix

Sökvägsprefixet avgör hur FileMaker Pro Advanced tolkar resten av sökvägen. Plattformsoberoende prefix fungerar på alla plattformar som stöds men bara i relativa sökvägar. När det gäller plattformsspecifika filsökvägar söker FileMaker Pro Advanced bara i den filsökväg som stämmer överens med det operativsystem där programmet körs.

FileMaker Pro Advanced har stöd för följande sökvägsprefix:

 

Sökvägsprefix

Plattformssupport

Används för

fil

Plattformsoberoende

Importera och exportera data med scriptsteget Importera poster och scriptsteget Exportera poster; FileMaker-datakällor; filer som infogas i containerfält med scriptsteget Infoga fil

filemac

filewin

Plattformsspecifik

image

Plattformsoberoende

Bild- eller pdf-filer som sätts in i containerfält med hjälp av scriptsteget Infoga PDF respektive scriptsteget Infoga bild

imagemac

imagewin

Plattformsspecifik

film

Plattformsoberoende

Ljud-/videofiler som sätts in i containerfält med hjälp av scriptsteget Infoga ljud/video

moviemac

moviewin

Plattformsspecifik

Exempel på flera filsökvägar

Använd flera sökvägar när du vill att FileMaker Pro Advanced ska söka igenom en lista med möjliga filer. Filsökvägar söks igenom i den ordning som de förekommer. FileMaker Pro Advanced öppnar den första filen som påträffas och sökningen avslutas. Varje filsökväg måste stå på en egen rad.

Exempel 1: I det här exemplet måste en FileMaker Pro Advanced-databas fungera på två olika operativsystem: ett Windows-system och ett macOS-system som båda använder lokala filer. På båda plattformarna måste databasen använda den lokala filen test.xlsx.

filewin:/C:/Excelfiler/Värd/test.xlsx
filemac:/MacintoshHD/Excelfiler/Värd/test.xlsx

Exempel 2: I det här exemplet för en scriptstyrd postimport ska FileMaker Pro Advanced-databasen använda en fil på en värddator. Eftersom värden kanske inte alltid är tillgänglig refererar du dessutom till två alternativa filer – den ena på en annan server och den andra lokalt på din hårddisk. Om den första nätverksfilen inte är tillgänglig söker FileMaker Pro Advanced efter den andra nätverksfilen. Om den andra nätverksfilen inte heller är tillgänglig söker FileMaker Pro Advanced efter den lokala filen.

fmnet:/192.168.10.10/Databases/test.fmp12
fmnet:/192.168.100.120/Databaser/test.fmp12
fil:../Databases/test.fmp12

Exempel på att använda variabler i filsökvägar

Du kan använda variabler i filsökvägar. Med variabler kan du ange fil- eller mappsökvägar dynamiskt i många scriptsteg, till exempel scriptsteget Infoga fil och scriptsteget Importera poster. Mer information finns i Använda variabler.

I exemplen nedan verkställer du följande variabler:

$fileName = "test.xlsx"
$username = "JohanSmed"
$targetDir = "Dokument/Klienter"
$chosenType = "filewin"
$$source = "file:Dokument/2019/demofiler"
$driveLetter = "G:"
$searchList = "file:gamla_resultat.txt
     file:../arkiverat/gamla_resultat.txt"

 

För att

Post i sökvägslista

Löst sökvägslista

Specificera enbart filnamn

file:testing/$fileName

file:testing/test.xlsx

Specificera en eller flera kataloger i en sökväg

file:$username/$fileName

file:JohanSmed/test.xlsx

Specificera absoluta eller relativa sökvägar, med olika typer av sökvägsprefix

filewin:/$driveLetter/$targetDir/kontakter.txt

imagemac:../$targetDir/photo.jpg

movie:$targetDir/movie.mp4

filewin:/G:/Dokument/Klienter/kontakter.txt

imagemac:../Documents/Clients/photo.jpg

movie:Documents/Clients/movie.mp4

Ange prefix för sökvägstyp dynamiskt eller som en del av en längre sökväg

$chosenType:/$driveLetter/$targetDir

$$source/$fileName

filewin:/G:/Dokument/Klienter

fil:Dokument/2019/demofiler/test.xlsx

Specificera ett eller flera fullständiga resultat

$searchList

file:gamla_resultat.txt

file:../arkiverat/gamla_resultat.txt

Specificera en katalog (inte en fil)

file:$targetDir/

$$source/

file:$targetDir/$username/

file:Dokument/Klienter

file:Dokument/2019/demofiler/

file:Dokument/Klienter/JohanSmed/

Kommentarer 

Om du vill använda en fil som finns i en delad Windows-volym använder du formatet för nätverkssökvägar. Det här formatet är bara kompatibelt med delade Windows-volymer. Det är inte kompatibelt med delade maOS-volymer eller delning via FileMaker-nätverk.

När du ska komma åt en fil som finns på en fjärrvolym med macOS ska du se till att volymen är monterad först och börjar sökvägen med filemac. För att till exempel exportera poster till filen som heter test.xlsx i mappen Klienter på volymen Start i myhost-servern blir sökvägen filemac:/Home/Clients/test.xlsx om du monterade Start-volymen på myhost.

Använd inte en asterisk (*) som jokertecken i nätverkssökvägar, eftersom det gör nätverkstrafiken för FileMaker långsammare. Om det går bör du ersätta en eventuell asterisk med rätt IP-adress eller använda variabler i filsökvägarna.

Använd följande tecken som avgränsare i en filsökvägslista: "/", ":" eller vagnretur.

Du kan använda variabler i FileMakers referenser till datakällor. Mer information finns i Redigera FileMaker-datakällor.

Om den aktuella databasen öppnas lokalt specificeras en relativ sökväg till målfilen utifrån den aktuella databasens plats. Om den aktuella databasen fjärröppnas specificeras en relativ sökväg till målfilen utifrån:

värdens nätverksadress, om sökvägen är till en FileMaker Pro Advanced-fil (alla mappar i sökvägen ignoreras)

användarens dokumentmapp om sökvägen är till en fil av en annan typ

Åtkomst till filer varierar efter klient:

För FileMaker Pro Advanced och FileMaker Go begränsas åtkomsten till lokala filer bara av operativsystemet.

När det gäller script på serversidan är filåtkomsten begränsad till dokumentmappen och den tillfälliga mappen. Mer information finns i Sökvägar i script på serversidan.

FileMaker WebDirect, FileMaker Data API och Anpassad webbpublicering kan inte komma åt serverns filsystem.