Referens > Funktioner > Containerfunktioner > GetContainerAttribute
 

GetContainerAttribute

Returnerar filens metadata för det angivna containerfältet.

Format 

GetContainerAttribute(fält;attributnamn)

Parametrar 

fält – anger namnet på ett containerfält.

attributnamn – namnet på ett attribut som stöds (se nedan)

Returnerad datatyp 

Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

Vissa attribut kanske inte returnerar ett resultat. Värden för latitud och longitud för ett foto kanske t.ex. inte är tillgängliga eller vissa ljudmetadata som albumillustrationer kanske inte är tillgängliga eftersom metadata har lagrats utanför ljudfilen. Vissa enskilda attribut i gruppattributet all kanske inte gäller under vissa omständigheter.

Attribut

 

Attribut

...returnerar följande

Returnerad datatyp

Diverse

 

 

filename

Namnet på den fil som infogats i containerfältet.

text

MD5

Resultatet av att använda den kryptografiska hash-funktionen MD5 i en fil som infogats i containerfältet eller en fil som refereras av ett containerfält.

text

storageType

Den metod som används för att lagra data i containerfältet: Inbäddat, Extern (Säker), Extern (Öppen), Filreferens, Text.

text

fileSize

Storleken (i byte) på den fil som infogats i containerfältet.

nummer

internalSize

Mängden (i byte) utrymme inuti databasfilen som upptas av containerfältet.

nummer

externalSize

Mängden (i byte) utrymme som lagras externt av containerfältet. Detta är antingen storleken på den refererade filen eller den totala storleken på alla filer i containerfältet (konfigurerat för öppen eller säker lagring).

nummer

externalFiles

En lista med de externa filer som associeras med containerfältet (antingen filer som använder öppen eller säker lagring eller en filreferens).

text

 

 

 

Bilder

 

 

width

En siffra som anger bildens bredd i pixlar.

nummer

height

En siffra som anger bildens höjd i pixlar.

nummer

dpiWidth

En siffra som anger horisontellt DPI för bilden.

nummer

dpiHeight

En siffra som anger vertikalt DPI för bilden.

nummer

transparency

1 om bilden har en alfakanal, i annat fall returneras 0.

nummer

 

 

 

Foton

 

 

 

Obs!  Endast JPEG- och TIFF-filer returnerar resultat.

 

orientation

En siffra som anger riktning för fotot:
1 (Normal)
2 (Vänd horisontellt)
3 (Roterad 180 grader)
4 (Vänd vertikalt)
5
(Roterad 90 grader motsols och vänd vertikalt)
6 (Roterad 90 grader motsols)
7
(Roterad 90 grader medsols och vänd vertikalt)
8 (Roterad 90 grader medsols)

Obs!  Foton som infogats i tidigare versioner av FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Pro orienteras inte automatiskt. För sådana foton läggs ej tillämplig till i resultatet. Exempel: 3 (Roterad 180 grader), ej tillämplig.

text

created

Den tidigaste tillgängliga tidsstämpeln för fotot.

tidsstämpel

modified

Den senaste tillgängliga tidsstämpeln för fotot. Om fotot aldrig har ändrats returneras en tom sträng.

tidsstämpel

latitude

Latituden för fotots plats.

text

longitude

Longituden för fotots plats.

text

make

Tillverkaren av kameran som används för fotot.

text

model

Kameramodellen som används för fotot.

text

 

 

 

Ljud

 

 

 

Obs!  Endast MP3- och M4A-filer returnerar resultat.

 

title

Ljudtitel.

text

artist

Namnet på ljudets artist.

text

album

Namnet på albumet som innehåller ljudet.

text

year

Året då ljudet släpptes.

text

track

Låtnummer och antal ljud. Exempel: 3/12 eller 3 om låtantalet inte är tillgängligt.

text

genre

Ljudgenre.

text

composer

Ljudets kompositör.

text

coverArt

En bild på albumets omslag.

container

duration

Ljudets längd. Exempel: 00:03:16.

tid

bitRate

Antal kilobitar per sekund (kbps) som används i ljudet.

nummer

 

 

 

Streckkoder

 

 

barcodeText

Innehållet i streckkoden.

text

barcodeType

Typ av streckkod.

text

 

 

 

Signaturer

 

 

signed

Tidsstämpeln när signaturen infogades.

tidsstämpel

 

 

 

Grupper

 

 

general

Attribut som anges i kategorin Allmänt ovan hör till containerfältet.

text

audio

Attribut som anges i kategorin Ljud ovan hör till containerfältet.

text

image

Attribut som anges i kategorin Bilder ovan hör till containerfältet.

text

photo

Attribut som anges i kategorin Foton ovan hör till containerfältet.

text

barcode

Attribut som anges i kategorin Streckkoder ovan hör till containerfältet.

text

signature

Attribut som anges i kategorin Signaturer ovan hör till containerfältet.

text

all

Attribut i alla kategorier ovan hör till containerfältet.

text

Kommentarer 

Streckkoder och signaturer anses inte vara bilder.

internalSize kan vara mycket mindre än fileSize (exempelvis containerfält som konfigurerats för öppen eller säker lagring, filreferenser eller komprimerade filer) eller mycket större än fileSize (exempelvis containerfält som skapats av plugin-program).

Om du använder attributet MD5 kan du förhindra att dubblettfiler infogas i ett containerfält oavsett filnamnet.

För gruppattributen general, audio, image, photo och all visas attribut i formatet attributnamn: attributVärde med ett attribut per rad. Vissa attribut ser annorlunda ut för att passa in attributet på en rad:

externalFiles. Visar endast antalet externa filer.

transparency. Visar 1 (Sant) eller 0 (Falskt).

coverArt. Visar png eller jpg beroende på typ av bild.

bitRate. Visar kbps efter siffran. Om ett ljud använder en variabel bithastighet läggs (VBR) till i resultatet. Till exempel: Bithastighet: 247 kbps (VBR).

year. Datuminformation kan returneras inom parenteser efter året. Till exempel: År: 2019 (2019-11-10).

Varje returnerat värde, utom det sista, avslutas med returtecken.

Om du vill minska analysfrekvensen för containerdata i FileMaker Pro Advanced, använder du GetContainerAttribute i ett fälts beräkning för automatisk inmatning och avmarkerar Ersätt inte befintligt värde för fält (om det finns). I det här fallet uppdateras GetContainerAttribute endast när innehållet i det angivna containerfältet ändras. Om GetContainerAttribute används i definitionen av ett beräkningsfält, kan beräkningen uppdateras varje gång den aktuella posten ändras, vilket försämrar lösningens prestanda.

Exempel 1 

Observera att attributen i följande exempel omges av citattecken.

GetContainerAttribute (Bild ; "all") returnerar:

[General]

Filename: IMG_003.JPG

Storage Type: Inbäddat

MD5: C35A3F668A1FB3F370969399A1FF04FE

File Size: 1964978

Internal Size: 1965064

External Size: 0

External Files: 0

 

[Image]

Width: 1936

Height: 2592

DPI Width: 72

DPI Height: 72

Transparency: 0 (False)

 

[Photo]

Orientation: 6 (Roterad 90 grader motsols)

Created: 2020-01-14 14:40:31

Modified:

Latitude: 37,406167

Longitude: -121,983333

Make: Apple

Model: iPhone 8

Exempel 2 

GetContainerAttribute (Produkt ; "barcode") returnerar:

[Bar Code]

Bar Code Text: 875720001107

Bar Code Type: UPC-A

Exempel 3 

GetContainerAttribute (Paket ; "signature") returnerar:

[Signature]

Signed: 2019-11-10 11:41:22

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler