Infoga från URL

Placerar innehållet från en URL-adress i ett fält eller en variabel.

Tillval 

 • Markera hela innehållet ersätter allt innehåll i fältet eller variabeln. Om du inte väljer det här alternativet:

  • För ett fält ersätts enbart den valda delen av det aktiva fältet, eller också infogas data vid inmatningspunkten. Den förvalda inmatningspunkten finns i slutet av fältets data.

  • För en variabel som inte innehåller containerdata infogas data i slutet av variabelns aktuella värde. För en variabel med containerdata ersätts innehållet i variabeln.

 • Med dialogruta anger om dialogrutan Tillval för "Infoga från URL" ska visas när scriptsteget utförs.

 • Mål anger det fält eller den variabel som URL:ens innehållsinformation ska infogas i. Om det inte finns någon variabel kommer detta scriptsteg att skapa en (mer information finns i Använda variabler).

 • Ange URL låter dig att skriva URL-adressen eller skapa en URL-adress med en beräkning.

 • Koda URL automatiskt ersätter specialtecken med motsvarande kodade värden som krävs för URL-adresser. Till exempel ersätts ett mellanslag med %20. När du avmarkerar det här alternativet ändras inte URL-adressen. cURL-alternativen kodas inte.

 • Verifiera SSL-certifikat verifierar SSL-certifikatet på servern som anges i URL-adressen. Om certifikatet inte kan verifieras kan användarna välja att fortsätta att ansluta ändå eller avbryta och hoppa över scriptsteget. Om certifikatet inte kan verifieras och Scriptsteget Manuell felhantering är inställt på , kommer Infoga från URL att agera som om servern vore otillgänglig.

 • Ange cURL-tillval gör att du kan ange ett eller flera cURL-tillval som stöds som en beräkning. Mer information finns i cURL-alternativ som stöds.

Kompatibilitet 

Produkt Stöds
FileMaker Pro Ja
FileMaker Go Ja
FileMaker WebDirect Ja
FileMaker Server Ja
FileMaker Cloud Ja
FileMaker Data API Ja
Anpassad webbpublicering Ja

Ursprungsversion 

12.0

Beskrivning 

Infoga från URL har stöd för http-, https-, ftp-, ftps-, file-, smb-, smtp-, smtps-, ldap- och ldaps-protokoll; andra protokoll stöds inte och returnerar ett fel. I FileMaker Pro hämtas resursen som är angiven av URL-adressen till en variabel eller ett fält.

Du måste ange en målvariabel, ange ett målfält i den aktuella layouten, klicka i ett fält eller använda Scriptsteget Gå till fält innan du utför detta scriptsteg. Om Mål inte anges placeras data i det aktiva fältet. Annars returnerar det här scriptsteget en felkod som kan registreras med Funktionen Get ( SenasteFel ).

En lista över bild- och ljud-/videoformat som stöds i containerfält finns i Använda data i containerfält.

Viktigt  Kontrollera att alternativet Markera hela innehållet är markerat för högre prestanda i FileMaker WebDirect när målet är ett fält.

Kommentarer 

 • Som molnbaserad integrationsplattform erbjuder Claris Connect ett enklare sätt att koppla ihop dina anpassade FileMaker-appar med webbappar och tjänster. Mer information finns i Claris Connect.

 • Infoga från URL har enbart stöd för UTF-8 för Ange URL. För Ange cURL-alternativ kan du dock kontrollera teckenkodningen för parametrarna i cURL-alternativ. Mer information finns i cURL-alternativ som stöds.

 • När Mål är en variabel sparas data normalt som text. Om du vill spara som containerdata anger du cURL-alternativet som beskrivs i cURL-alternativ som stöds.

 • Du kan styra hur länge det här scriptsteget väntar på svar från servern genom att ange ett värde för --max-time cURL-alternativet.

 • I FileMaker WebDirect:

  • Om alternativet Med dialogruta är uppför sig scriptsteget som om alternativet Koda URL automatiskt vore markerat.

  • Om Markera hela innehållet är avmarkerat och Infoga från URL infogar till ett textfält, läggs innehållet från URL-adressen till i textfältet. Flera hämtningar kan resultera i oväntade resultat och sänkta prestanda.

 • Filprotokollet:

  • stöds inte i FileMaker WebDirect, FileMaker Data API eller Anpassad webbpublicering

  • kan användas i script på serversidan enbart för att hänvisa till filer i Dokument eller tillfällig mapp (mer information finns i Sökvägar i script på serversidan)

 • Sökvägar som returneras av Get-funktioner som Get ( Dokumentsökväg ) och Get ( TemporärSökväg ) är i FileMaker-format och måste konverteras till ett standardformat för URL innan du kan använda dem med filprotokollet i Ange URL. (Mer information finns i Funktionen ConvertFromFileMakerPath.) Ett enklare sätt att få åtkomst till lokala filer är att använda Scriptsteget Läs från datafil, som använder sökvägarna utan konvertering.

 • FileMaker Go har inte stöd för ldap- och ldaps-protokoll.

 • Om det inte finns något innehåll i svaret från servern kanske Get ( SenasteFel ) returnerar 10 ("Begärda data saknas") när det här scriptsteget har utförts. Det här returnerade värdet behöver inte betyda att ett fel uppstod om det förväntade svaret är att inte få något innehåll.

Exempel 1 

Öppnar en webbplats och infogar en PDF i containerfältet Försäljningsrapport.

Kopiera
Infoga från URL [ Med dialogruta: Av; Mål: Kunder::Säljrapport ; "https://exempel.com/saljrapport.pdf" ]

Exempel 2 

Infogar en karta som visar kundadressen i containerfältet Adresskarta.

Kopiera
Infoga från URL [ Med dialogruta: Av; Mål: Kunder::Adresskarta; "http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=" & Kunder::Adress & "&zoom=14&markers=" & Kunder::Adress & "&size=256x256&sensor=false&key=API_KEY" ]

Exempel 3 

Infogar HTML-koden för https://www.apple.com.

Kopiera
Infoga från URL [ Med dialogruta: Av; Mål: Kunder::HTML-webbplatskod ; "https://www.apple.com" ]

Exempel 4 

Använder cURL-alternativen --user och --upload-file för att överföra en fil från ett containerfält till en server med hjälp av identifieringsuppgifterna myusername och mypassword, och sparar alla resultat från servern i variabeln $$resultat. För HTTP eller HTTPS är filnamnet på servern detsamma som filnamnet i containerfältet.

Kopiera
Ange variabel [ $fil ; Värde: tabell::container ]
Infoga från URL [ Med dialogruta: Av; Mål: $$resultat ; 
"https://exempel.com/upploads" ; Verifiera SSL-certifikat ; 
cURL-tillval: "--user mittanvändarnamn:mittlösenord --upload-file $fil 
 --header \"Content-type: image/png\"" ]

Exempel 5 

Skickar e-post via en SMTP-server med en säker anslutning. Använder cURL-tillval --mail-from för avsändarens adress, --mail-rcpt för mottagarens adress, --upload-file för filen som innehåller meddelandet och --user för autentiseringsuppgifterna för att logga in på SMTP-servern.

Kopiera
Ange variabel [$epost ; Värde: TextEncode ( Tabell::Epost ; "utf-8" ; 3 ) ]
Infoga från URL [ Markera ; Med dialogruta: Av; Mål: $resultat ; 
"smtps://smtp.exempel.com:465" ; Verifiera SSL-certifikat ; cURL-tillval: 
    "--mail-from avsändare@exempel.com 
    --mail-rcpt mottagare@exempel.com 
    --upload-file $epost 
    --user konto:lösenord" ]

Textfältet Tabell::Epost innehåller följande meddelandeinnehåll, inklusive e-postmeddelandet i HTML-format:

Kopiera
From: Avsändarens namn <avsändare@exempel.com>
To: Mottagarnamn <mottagare@exempel.com>
Subject: Ämnesrad
Content-Type: text/html; charset="utf8"
<html><body>E-postmeddelandets brödtext</body></html>