Använda variabler

Variabler ger en tillfällig plats för att lagra data, vilka sedan kan öppnas från alla sammanhang i filen. Du kan definiera variabler i:

Variabler är inte tillgängliga utanför filen där de definieras och en användares variabler är inte tillgängliga för andra användare. Om data ska vara tillgängliga för andra filer eller flera användare ska du använda ett fält (utan global lagring) istället för en variabel.

När du definierar en variabel kan du ange dess omfattning genom att lägga till ett prefix före variabelnamnet.

Omfattning

Prefix

Exempel

Tillgänglighet

funktionen

Inget

variabelnamn

Endast inom den funktion där den definieras

lokalt

$

$variabelnamn

Endast inom det script där den har definierats (ej tillgängligt för delscript); rensas när scriptet avslutas

globalt

$$

$$variabelnamn

Var som helst i den fil där den har definierats, rensas när filen stängs

En lokal och en global variabel (eller t.o.m. två lokala variabler i olika scripts) kan ha samma namn men de behandlas som olika variabler och lagrar olika värden.

Du kan använda variabler i:

Repetitioner i variabler

Lokala och globala variabler kan innehålla ett repetitionsnummer som tillval, vilket visas inom hakparenteser [ ] omedelbart efter variabelnamnet. Följande returnerar exempelvis 111:

Kopiera
Let([
    $var[1] = 1;
    $var[2] = 10;
    $var[3] = 100
];
$var[1] + $var[2] + $var[3] )

Repetitioner i variabler stöds inte i:

  • funktionsvariabler
  • mergevariabler
  • filsökvägar
  • sökposter

Kommentarer 

  • Variabelnamn måste följa samma namngivningskonventioner som fältnamn. Mer information finns i Om att namnge fält.
  • Variabler stöds inte i filsökvägar som lagras i containerfält.
  • Datatypen för en variabel bestäms dynamiskt baserat på tilldelade data. Variabler har samma datatyper som fält, med undantag för beräknings- och statistikfält. Mer information finns i Om val av fälttyper.
  • Mer information om att arbeta med variabler finns i Knowledge Base.