Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Gå till layout
 

Gå till layout

Växlar till den angivna layouten.

Se även 

Tillval 

ursprunglig layout är den layout som är aktiv när scriptet sätts igång.

Layout anger namnet på en viss layout i en lista med layouter du definierat i filen.

Layoutnamn vid beräkning anger en formel vars resultat är ett giltigt layoutnamn.

Layoutnummer vid beräkning anger en formel vars resultat är ett giltigt layoutnummer. (Layoutnumren motsvarar layouternas ordningsföljd i filen.)

Animation (endast FileMaker Go) anger den animation som ska användas för att växla till den nya layouten i FileMaker Go.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Partiell 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Partiell 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här steget är användbart när du inleder ett script så att användaren startar med rätt layout.

Kommentarer 

Scriptsteget Gå till layout kan bara ta dig till layouter som är definierade i samma fil som själva scriptet. Om du vill gå till en layout i en extern fil ska du definiera ett script i den filen med scriptsteget Gå till layout och anropa det scriptet från den första filen med scriptsteget Utför script.

Layoutnamn vid beräkning känner igen layouter med samma namn i den ordning de skapats. Om du har flera layouter med samma namn kan du antingen välja den specifika layout du vill ha i layoutlistan eller använda Layoutnummer vid beräkning.

Definiera ett beräkningsfält där resultatet inte lagras med funktionen Get ( Layoutnummer ) och placera det i dina layouter för att ta reda på layouternas nummer.

När en fil har två tabeller eller flera lägger FileMaker Pro Advanced till namnet på källtabellen i layoutens namn för tydlighetens skull. Exempel: Gå till layout ["Layout nr 2" (TabellB)].

Du kan inte använda animationer för att växla mellan layouter med hjälp av menyalternativet Gå till layout eller knapparna i statusverktygsfältet.

Exempel 1 

I det aktiva fönstret går du till fältet Sammanfattning i layouten Fakturainformation.

Gå till layout ["Fakturainformation"]
Gå till fält [Fakturor::Sammanfattning]

Exempel 2 

Kontrollerar vilken enhet som kör databasen och går till lämplig layout.

If [PatternCount ( Get ( Programversion ); "iPad" )]
Gå till layout ["Kunder iPad"]
Else If [PatternCount ( Get ( Programversion ); "ProAdvanced" )]
Gå till layout ["Kunder"]
Else
Gå till layout ["Kunder iPhone"]
End If
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]

Exempel 3 

Växlar till layouten Kontakter samtidigt som inzooming görs.

Gå till layout ["Kontakter"; Animation: Zooma in]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Nytt fönster

Funktionen Get ( Layoutbehörighet )

Funktionen Get ( Layoutnamn )

Funktionen Get ( Layoutnummer )

Funktionen Get ( LayoutTabellnamn )

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Om formler