Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Utför script
 

Utför script

Utför ett script som angivits från en lista eller beräknas efter namn.

Se även 

Tillval 

Angivet:

Från lista tillåter dig att välja scriptet du vill utföra.

Enligt namn tillåter dig att välja scriptnamnet med en beräkning. Scriptnamnet skiljer på versaler och gemener.

Parameter anger en scriptparameter för det angivna scriptet.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Partiell 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du behöver inte öppna en extern fil när du använder ett script i den - FileMaker Pro Advanced öppnar den åt dig.

Du kan använda separata script för att bryta ned komplicerade uppgifter i mindre delar som oftast är enklare att felsöka. Du kan också spara tid genom att lägga vanliga uppgifter som utskrift eller export av poster i olika script som sedan kan anropas från fler än ett script. Du kanske t.ex. vill använda samma utskriftsformat och utskriftsalternativ i flera olika scripts. Genom att definiera dessa steg en gång och spara dem i separata scripts kan du enkelt använda dessa steg flera gånger.

Använda scriptparametrar för att skicka text eller tal till ett script. När en parameter är specificerad kan den parametern användas inom ett script eller skickas till andra scriptsteg med funktionen Get ( Scriptparameter ).

Scriptparametrar:

finns endast i det överordnade scriptet om de inte uttryckligen har skickats till delscriptet. Om ditt script anropar ett annat script är parametrarna i det anropade scriptet fristående från parametrarna i huvudscriptet.

existerar bara så länge scriptet varar. Scriptparametrar återställs varje gång ett script körs.

kan användas (men inte ändras) inom ett script och skickas vidare till delscript med funktionen Get ( Scriptparameter ) som parameter för delscriptet. Du kan också ange olika parametrar varje gång delscriptet anropas med Utför script. Ändring av parametrar som skickas till ett delscript ändrar inte värdet på parametrar som returneras från Get ( Scriptparameter ) i det överordnade scriptet.

kan innehålla flera värden åtskilda av vagnreturer. Använd funktionen LeftValues, funktionen MiddleValues och funktionen RightValues om du vill isolera en viss parameter.

Tips  Om du har utfört ett externt script och du vill återgå till den ursprungliga filen, lägger du till steget Bearbeta eller Gå till layout direkt efter steget Utför script i den ursprungliga filen, så att scriptet återgår till den ursprungliga filen.

Kommentarer 

Om du använder Enligt namn för att ange ett script i en annan FileMaker Pro Advanced-fil, måste beräkningen utvärderas till <namn på datakälla>::<scriptnamn>, till exempel "Fakturor::Fakturering för kvartal". Både datakällor och scriptnamn är skiftlägeskänsliga.

Om du definierar ett anpassat menyalternativ som utför ett script, markerar du scriptet och väljer valfria scriptparametrar. Mer information finns i Definiera anpassade menyer.

För script som körs via FileMaker WebDirect, FileMaker Data API eller Anpassad webbpublicering måste de filer där scripten finns ha samma värd och ha lämplig utökad behörighet aktiverat för att aktivera åtkomst. Mer information finns i Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning.

En runtime-lösning kan endast utföra ett externt script om den externa filen är kopplad till runtime-lösningen.

Exempel 1 

Kör scriptet "Skriv ut fakturarapport" utan några parametrar.

Gå till layout ["Fakturarapport"]
Utför script [Angivet: Från lista; "Skriv ut fakturarapport"; Parameter: ]

Exempel 2 

Använder ett fältvärde, Kundnamn, som parameter. Fakturor för den aktuella kunden returneras i ett nytt fönster med layouten Fakturarapport.

Huvudscript: Aktuella kundfakturor

Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kund-ID]
#Anropar delscriptet "Visa kundfakturor" som anges nedan
Utför script [Angivet: Från lista "Visa kundfakturor"; Parameter: Fakturor::Kundnamn]

Delscript: Visa kundfakturor

Nytt fönster [Stil: Dokument; Namn: "Kund: " & Get ( ScriptParameter ); Använda layout: "Fakturarapport" (Fakturor)]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]

Exempel 3 

Visar en anpassad dialogruta med standardknapp och knapp 2, utför sedan scriptet "Knapp1" eller "Knapp2" beroende på det av användarens val som returnerades i Get ( SenasteMeddelandeval ).

Visa anpassad dialogruta [ "Vill du fortsätta?" ]
Utför script [ Angivet: Efter namn ; "Knapp" & Get ( SenasteMeddelandeval ) ; Parameter: ]

Relaterade avsnitt 

Exempel på Utför script och scriptparametrar

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Om formler