Skapa en anpassad app > Ange tillval för fält > Definiera fältkontroll
 

Definiera fältkontroll

Du kan välja kontrolltillval för att se till att data anges på rätt sätt i ett fält. När du har valt kontrolltillval visas ett meddelande ifall data anges på fel sätt. Du kan t.ex. ange alternativ för att kräva att användarna anger ett värde i ett fält.

Så här väljer du fältkontrolltillval:

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.

2. Klicka på fliken Fält.

3. Om databasen innehåller mer än en tabell väljer du rätt tabell i listan Tabell.

4. Markera ett befintligt fält eller skapa ett nytt.

5. Klicka på Tillval (eller dubbelklicka på fältnamnet).

6. Klicka på fliken Kontroll i dialogrutan Tillval för fält.

7. Välj Alltid under Kontrollera data i det här fältet om du vill utföra fortlöpande fältkontroll, eller Endast vid datainmatning om du endast vill utföra kontroller när data matas in. Markera Tillåt att användaren åsidosätter om du vill att användaren ska kunna ignorera kontrollvarningar.

 

Om du vill att det inmatade värdet ...

Markera

Endast ska innehålla siffror

Av typen och sedan Endast numeriskt i listan.

Ska vara ett datum som innehåller numeriska värden för månad och dag och fyra siffror för årtal (till exempel 2019-12-05)

Av typen och sedan Fyrsiffrigt årtal i listan.

Ska vara ett klockslag som innehåller numeriska värden för timmar och minuter mellan 00:00 och 23:59 (sekunder utvärderas inte i den här datatypskontrollen)

Av typen och sedan Tidsangivelse i listan.

Inte ska vara tomt

Ej tomt

Inte ska duplicera ett värde som hittas i detta fält i andra poster

Unikt värde

Ska överensstämma med ett annat värde i samma fält i vilken annan post som helst

Befintligt värde

Ska överensstämma med ett värde i en specificerad värdelista

Post i värdelista och sedan en värdelista. (Välj Hantera värdelistor om du vill skapa en lista.)

Ska ligga inom ett visst intervall av bokstäver (alfabetiskt), tal, datum eller klockslag

Värden från och anger sedan ett startvärde och ett slutvärde.

Ska överensstämma med resultatet av en beräkning

Kontrollberäkning (eller klicka på Ange) och skriv sedan in:

Self = <matchning>

där <matchning> är ett uttryck som det angivna värdet måste matcha. Information om dialogrutan finns i Definiera beräkningsfält.

Markera eller avmarkera Kontrollberäkna endast om fältet ändras och klicka sedan på OK.

Inte ska överskrida angivet antal tecken

Maximalt antal tecken och anger det maximala antalet tecken.

Inte överskrider angiven filstorlek (för containerfält)

Maximalt antal kilobyte och anger det maximala antalet kilobyte. Den här inställningen begränsar storleken på filer som bäddas in i containerfält eller lagras externt. Inställningen påverkar inte filer som lagras som referens i ett containerfält.

8. Om du vill visa ett anpassat meddelande om kontrollvillkoren inte uppfylls markerar du Meddelande vid överträdelse. Skriv sedan ett meddelande (högst 255 tecken).

9. Klicka på OK.

Kommentarer 

Om alternativet Kontrollberäkning används valideras fältvärdet om beräkningens resultat har det logiska värdet sant. I beräkningar som jämför ett värde mot ett annat måste värdena överensstämma exakt för att ge resultatet sant. Som standard utför FileMaker Pro Advanced beräkningar med 16 decimaler. Om du använder en kontrollberäkning för fält som returnerar resultat med decimaler kan du använda funktionen Round för att begränsa beräkningens resultat till ett visst antal decimaler.

Du kan också specificera alternativ för automatisk ifyllnad för textfält, vilket ger en större säkerhet vid inmatning av data. Mer information finns i Konfigurera ett fält så att det fylls i automatiskt under datainmatning.

Unik eller befintlig validering utlöses nu när du lämnar fältet i stället för du sparar hela posten.

Validering för ett globalt fält utlöses när du lämnar fältet, inte när du sparar hela posten.

I ett repeterat fält kontrollerar FileMaker Pro Advanced varje repetition individuellt.

Relaterade avsnitt 

Arbeta med formler och funktioner

Ange och ändra data i fält

Verkställa information i poster

Definiera värdelistor