Lägga till och visa data > Kontrollera stavning
 

Kontrollera stavning

Du kan kontrollera stavningen i text på följande platser i FileMaker Pro Advanced:

ett markerat ord eller en markerad fras i ett fält

de synliga fälten enbart i den aktuella posten (inklusive eventuella relaterade fält)

de synliga fälten enbart i det aktuella sökresultatet (inklusive eventuella relaterade fält)

alla textobjekt i den aktuella layouten i Layoutläge (inklusive eventuella textobjekt på de flikpaneler eller glidpaneler som inte är längst fram)

Du kan ange att FileMaker Pro Advanced ska kontrollera stavningen medan du skriver, eller indikera eventuella felstavningar med röd streckad understrykning i den text som redigeras. Dessa alternativ anger du på fliken Rättstavning i dialogrutan Filtillval. Mer information finns i Ange filtillval.

Som standard kontrollerar FileMaker Pro Advanced stavningen fält för fält. Stäng av stavningskontrollen för enskilda fält genom att gå till funktionssättsområdet på fliken Data Data i Granskaren och välja Använd inte visuell stavningskontroll.

När du kontrollerar stavningen jämförs din text med två ordlistor, standardordlistan och en egen ordlista. Standardordlistan är fördefinierad för ditt lokala språk (t.ex. svenska.mpr i Sverige). Du kan inte redigera standardordlistan, men du kan byta till ett annat språk. Standardordlistan är alltid tillgänglig.

FileMaker Pro Advanced innehåller stavningsordlistor på följande språk: nederländska, franska, italienska, tyska (Tyskland), portugisiska (Brasilien), portugisiska (Portugal), spanska, svenska, tyska (Schweiz), engelska (Storbritannien), engelska (USA) och engelska (USA, medicinsk).

Den egna ordlistan, user.upr, är den andra, redigerbara ordlistan. Du kan skapa flera egna ordlistor, men du kan bara använda en i taget. Du kan byta den egna ordlistan när du vill eller stänga av den egna ordlistan helt och hållet och bara använda standardordlistan.

Så här kontrollerar du stavningen i fältet, posten, de hittade posterna eller layouten:

1. Visa posten eller layouten, sök efter poster eller markera den text som ska kontrolleras.

2. Välj Redigera > Rättstavning och välj sedan ett stavningskommando.

3. Om ett tvivelaktiga ord visas i ordrutan väljer du ett alternativ.

Obs!  Du kan inte ändra ett felstavat ord i begränsade eller lösenordsskyddade filer eller fält. I sådana fall klickar du på Nästa.

 

För att

Gör så här

Ersätta ett felstavat ord med ett i ordlistan

Markera ett ord i listan över förslag och klicka sedan på Ersätt.

Ändra ett felstavat ord som saknas i ordlistorna

Skriv ersättningstexten i rutan Ord. Klicka på Kontrollera om du vill kontrollera det nya ordets stavning eller klicka på Ersätt.

Låta ordet kvarstå som det är

Klicka på Ignorera allt. Alla förekomster av ordet hoppas över.

Låta ordet kvarstå som det är och lägga till det i den egna ordlistan

Klicka på Lär in.

Obs!  Du måste välja en egen ordlista innan du kan redigera den (se nedan).

4. När stavningskontrollen är klar klickar du på Klar.

Obs!  Du kan inte kontrollera stavningen i en webbvisare, statistikfält eller containerfält.

Om du vill arbeta med stavningsordlistor:

Skapa, markera och redigera rättstavningsordlistor, väljer du Redigera > Rättstavning > Installera ordlista. Välj sedan ett tillval och klicka på OK.

Redigera, exportera eller importera en egen ordlista väljer du Redigera > Rättstavning > Ändra egen ordlista. Välj sedan ett tillval och klicka på OK.