Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Exportera poster
 

Exportera poster

Exporterar poster till en angiven fil.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta anger om dialogrutor ska visas när scriptsteget utförs. Dessa dialogrutor låter användaren ange nya exportvillkor.

Skapa kataloger anger om kataloger som anges i utdatafilens sökväg ska skapas.

Ange utdatatfil låter dig ange den fil och filtyp som ska exporteras. Välj den mapp du vill exportera till eller skriv mappsökvägen direkt i listan. Ange en sökväg per rad. FileMaker Pro Advanced kommer att använda den första sökväg som hittas. Mer information finns i Skapa filsökvägar. Vilken filtyp du ska välja beror på importkraven hos det program där dina exporterade data ska användas. Du kan även ange alternativ för att Öppna filen automatiskt och Skapa e-post med filen som bilaga när du har sparat.

Om FileMaker Pro Advanced kör ett script som inte anger en absolut sökväg, och databasfilen som innehåller scriptet är värdbaserad, antas sökvägen vara den aktuella användarens Dokument-mapp.

Obs!  Du kan exportera poster som ett Microsoft Excel-kalkylblad genom att välja Excel-arbetsböcker (.xlsx). Mer information finns i Spara och skicka poster som en Excel-fil.

Om du anger XML som exportfilstyp öppnas Ange XML- och XSL-tillval där du anger önskad XML-grammatik och väljer en XSLT-formatmall om du vill konvertera XML-formatet. XML- och XSLT-källan kan vara en fil, resultatet av en HTTP-begäran eller en beräkning som genererar en filsökväg eller en HTTP-begäran.

Obs!  Exportera inte fält vars namn är helt numeriska (t.ex. "2") eller består av ett katakana-tecken med en byte (japansk version) med grammatiken FMPDSORESULT.

Ange exportordning använder den exportordning som gällde när du lade till scriptsteget. Den senaste exportordning som använts i filen visas som standard och kan ändras eller tas bort. Vid behov kan du välja teckenuppsättning för utdatafilen i listrutan. Välj Använd aktuell layouts dataformatering på exporterade data, annars kommer formateringen från senaste exporterade data att användas.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du kan ställa in exportordning innan du lägger till det här scriptsteget eller utföra stegen i en dialogruta där användaren kan ställa in nya kriterier. Med Exportera poster exporteras alla poster som för närvarande bearbetas. Begränsa uppsättningen poster som ska exporteras genom att använda en sökpost innan du använder Exportera poster.

När du inkluderar detta scriptsteg i ett script på serversidan och om du inte ställer in Med dialogruta till Av, visas texten (INTE kompatibel) i scriptsteget. Scriptet kommer ändå att köras. Beteendet kommer att vara detsamma som när alternativet Med dialogruta är Av. Mer information finns i funktionen Get ( Dokumentsökvägslista ).

Kommentarer 

I script på serversidan:

Det går inte att exportera till FMP12-formatet.

Det går bara att komma åt vissa mappar. Mer information finns i Sökvägar i script på serversidan.

I FileMaker Go:

Export till FMP12- och XML-format stöds inte.

Alternativet Skapa kataloger stöds inte.

I FileMaker WebDirect:

Det här scriptsteget kan inte användas i mobilwebbläsare.

Export till FMP12-, XML-, XLS- eller XLSX-format stöds inte.

Alternativet Skapa kataloger stöds inte.

Om Ange utdatatfil är markerat skapar FileMaker WebDirect exporterade poster med angivet filnamn och angiven filtyp, men ignorerar den angivna filsökvägen.

FileMaker WebDirect skapar exporterade poster i webbläsarens standardplats för nedladdningar.

Om fältdata eller postdata är för långa för exportformatet, returnerar funktionen Get ( SenasteFel ) 0 istället för 736.

Exempel 1 

Söker efter och sorterar poster och exporterar sedan hittade poster som en Excel-fil utan att meddela användaren.

Gå till layout ["Fakturor"]
Utför sökning [Återställ]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Exportera poster [Med dialogruta: Av; Skapa kataloger: Av ; "Lista med obetalda fakturor.xlsx"; Unicode (UTF-16)]

Exempel 2 

Exporterar sökresultatet som en Excel-fil om inte en fil med det namnet redan finns i utkatalogen.

If [not PatternCount ( Get ( Dokumentsökvägslista ); "Lista med obetalda fakturor.xlsx" )]
Exportera poster [Med dialogruta: Av; Skapa kataloger: Av ; "Lista med obetalda fakturor.xlsx"; Unicode (UTF-16)]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Importera poster

Scriptsteget Spara poster i PDF-format

Scriptsteget Spara poster i Excel-format

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)