Spara, importera och exportera data > Exportera data från FileMaker Pro Advanced
 

Exportera data från FileMaker Pro Advanced

Du kan exportera FileMaker Pro Advanced-data till en ny fil och öppna den i ett annat program.

Om källfilen i FileMaker Pro Advanced innehåller statistikfält kan du gruppera efter ett sorterat fält för att exportera delsummor, t.ex. delsummor som har genererats av en rapport med grupperad information. I den här processen exporteras en post för varje grupp. Om du t ex har en rapport som summerar försäljning efter region, kan du exportera en delsumma för varje region.

Du kan också exportera innehållet i ett fält till en fil. Mer information finns i Exportera innehållet i ett fält.

Så här exporterar du FileMaker Pro Advanced-data som ska användas i ett annat program:

1. Öppna FileMaker Pro Advanced-filen och visa en layout som innehåller posterna som du vill exportera.

2. Leta reda på och sortera de poster du vill exportera.

Om du vill exportera grupperade delsummavärden inkluderar du brytfältet i sorteringsordningen eller kör rapporten som genererar de delsummor du vill använda. Information om hur du söker efter och sorterar poster finns i Söka efter poster och Sortera poster.

3. Välj Arkiv > Exportera poster.

4. Ange ett namn och välj en plats för filen i dialogrutan Exportera poster till fil.

Om du exporterar till XML-format och använder en XSLT-formatmall för exporten måste du ge filnamnet ett filtillägg som motsvarar den omvandlade filens filformat, t.ex .txt, .htm eller .xml, så att olika operativsystem kan identifiera filen.

5. Välj ett filformat i Filformat (Windows) eller Typ (macOS) och klicka sedan på Spara.

Använd ett filformat som kan hanteras av det program som du tänker använda den exporterade informationen i. Mer information om filformat finns i Filformat som stöds för import och export.

6. Välj ett alternativ för Efter att det sparats.

7. Gör något av följande:

Om du exporterar till XML-format visas dialogrutan Ange XML- och XSL-tillval. Gå vidare till steg 8.

Gå vidare till punkt 9 om du exporterar till ett annat filformat.

8. Gör följande i dialogrutan Ange XML- och XSL-tillval:

Ange XML-syntaxen som ska användas genom att välja något av formaten FMPDSORESULT eller FMPXMLRESULT.

Om du vill använda en XSLT-formatmall för XML-informationen under exporten markerar du Använd XSL-formatmall och anger XSLT-formatmallens källa. XSLT-källan kan vara en fil eller resultatet av en HTTP-förfrågan.

9. Ange du hur du vill att FileMaker Pro Advanced ska exportera informationen i dialogrutan Fältordning för export.

Tabellistan har standardvärdet Aktuell layout (Layoutnamn) och visar bara synliga fält på aktuell layout. Om du vill visa alla fältnamn från den aktuella tabellen väljer du Aktuell tabell (Tabellnamn) från listan.

Om aktuell layout innehåller panelkontroller, visas endast de fält som finns i aktuell panel i dialogrutan Fältordning för export.

 

För att

Gör så här

Inkludera ett fält i exporten

Dubbelklicka på fältnamnet för att flytta det till listan Fältordning för export.

Inkludera ett relaterat fält i exporten

Välj namnet på den relaterade tabellen i listan längst upp till vänster i dialogrutan, och flytta sedan de önskade fälten till listan Fältordning för export.

Exportera grupperade statistikvärden i stället för enskilda poster

Klicka på ett statistikfält vars värden du vill summera i fältlistan till vänster. Markera varje brytfält som du vill summera värdena efter under Gruppera efter. Klicka sedan på Flytta.

När du klickar på Flytta läggs statistikfältet och ett eller flera grupperade statistikfält till i listan Fältordning för export. (FileMaker Pro Advanced lägger till ett grupperat statistikfält för varje brytfält som du väljer under Gruppera efter.) De grupperade statistikfälten använder syntaxen Statistikfält efter Grupperingsfält, t.ex. "Total försäljning efter Region".

Obs!  Du kan inte exportera grupperade statistikvärden om du inte har sorterat informationen innan du inledde exporten. (Om informationen inte är sorterad innehåller listan Gruppera efter "Ej sorterade" i stället för fältnamn.)

Ta bort ett fält från Fältordning för export och förhindra att informationen i det exporteras

Välj ett fält under Fältordning för export, och klicka sedan på Rensa.

Ändra exportordningen för fälten

Peka på dubbelpilen till vänster om fältnamnet under Fältordning för export, och dra den sedan uppåt eller nedåt.

10. Välj den teckentabell som ska användas i den exporterade filen vid Teckenuppsättning i utdatafil om det behövs.

11. Markera Använd aktuell layoutformatering för exporterade data om du vill utforma fältinformationen på samma sätt som i den aktuella layouten.

I FileMaker Pro Advanced kan du utforma fält i en layout, vilket gör att informationen ser ut på ett annat sätt i layouten än hur den faktiskt är lagrad i databasfilen (Mer information finns i Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge.) Markera Använd aktuell layoutformatering för exporterade data om du vill exportera numerisk information, datuminformation och tidsinformation med de fältformat som har angetts i den aktuella layouten.

Om den aktuella layoutformateringen inte kan användas när du exporterar till en Excel-fil använder Excel-filen systeminställningen.

12. Klicka på Exportera.

Kommentarer 

Om du vill använda FileMaker Pro Advanced som en datakälla som tillhandahåller FileMaker Pro Advanced-data via ODBC eller JDBC finns mer information i Dela FileMaker Pro Advanced-data via ODBC eller JDBC.

Relaterade avsnitt 

Spara och skicka poster som en PDF-fil

Spara och skicka poster som en Excel-fil

Skicka e-postmeddelanden