Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Importera poster
 

Importera poster

Importerar poster från en angiven fil eller datakälla.

Se även 

Tillval 

Verifiera SSL-certifikat verifierar SSL-certifikatet på servern som anges i en HTTP-begäran om XML-data. Om certifikatet inte kan verifieras kan användarna välja att fortsätta att ansluta ändå eller avbryta och hoppa över scriptsteget. Om certifikatet inte kan verifieras och scriptsteget Manuell felhantering är inställt på , kommer det här scriptsteget att agera som om servern vore otillgänglig.

Med dialogruta anger om importrelaterade dialogrutor ska visa när scriptsteget utförs. Om ingen fil för datakälla har angetts visas dock dialogrutan Öppna fil när ett script körs.

Ange datakälla anger fil eller källa för de data som ska importeras. Det kan hända att en dialogruta visas (det beror på den valda filen eller källan) där du anger följande tilläggsalternativ:

 

Fil eller källa

Gör så här

Fil

I dialogrutan Ange fil väljer du den fil du vill importera, eller så skriver du filsökvägen direkt i listan. Ange en sökväg per rad. FileMaker Pro Advanced använder den första sökväg som påträffas som importfil. Mer information finns i Skapa filsökvägar.

Mapp

I dialogrutan Tillval för import för filmapp väljer du den bild- eller textfilmapp som ska importeras, eller så skriver du mappsökvägen direkt i listan. Ange en sökväg per rad. FileMaker Pro Advanced använder den första sökväg som påträffas som importmapp. Se Importera en hel mapp med filer på en gång och Skapa filsökvägar. Det här alternativet stöds inte i FileMaker WebDirect och script på serversidan.

XML-data

I dialogrutan Ange XML- och XSL-tillval väljer du källan till de XML-data som ska importeras och sedan en XSLT-formatmall om du vill tillämpa någon innan du börjar importera. XML- och XSLT-källan kan vara en fil eller resultatet av en HTTP-begäran, eller en beräkning som genererar en filsökväg eller en HTTP-begäran. Mer information finns i Importera XML-data.

ODBC-data

Ange namn och sökväg för datakällan, användar-ID och eventuellt lösenord samt den SQL-fråga som ska utföras. Du kan skriva en fråga direkt eller ange en beräkning som genererar frågan. Mer information finns i Automatisera ODBC-import med scriptsteget Importera poster.

SQL-uttryck får bestå av högst 256 K tecken (512 kB).

Obs!  Om du använder scriptsteget Importera poster vid import av ODBC-data som innehåller Unicode-strängar måste ODBC-drivrutinen ha stöd för Unicode. Annars kan resultatet bli inkonsekvent.

Ange importordning instruerar FileMaker Pro Advanced att använda en fördefinierad importordning. Den senaste importordning som använts i filen visas som standard och kan ändras. Det här tillvalet låter dig även välja inställningen för om upprepade fältdata ska placeras tillsammans eller om de ska delas upp i separata poster och om nya poster ska läggas till eller ersätta data i den aktuella hittade gruppen eller importera data som en ny tabell.

Obs!  När importens källfält och målfält är mappade med matchande namn utförs matchning av fältnamn dynamiskt varje gång scriptet utförs.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du kan ange importordning och använda tillvalet Ange importordning, eller utföra detta steg med dialogrutan så att användaren kan ange nya villkor, till exempel importera data som en ny tabell.

Om källfilen är öppen importeras de hittade posterna; om inte, importeras alla poster i källtabellen.

När du inkluderar detta scriptsteg i ett script på serversidan och om du inte ställer in Med dialogruta till Av visas texten (INTE kompatibel) efter scriptsteget. Scriptet kommer ändå att köras. Beteendet kommer att vara detsamma som när alternativet Med dialogruta är Av. Mer information finns i funktionen Get ( Dokumentsökvägslista ).

Om du kör ett script på serversidan för att göra något av följande kommer ett felmeddelande att visas:

importera poster till en ny tabell

importera poster från en mapp

importera bilder till ett container-fält

Kommentarer 

För FileMaker Pro Advanced gäller att om en absolut sökväg inte anges i ett script som kommer att köras från FileMaker Pro Advanced, antas sökvägen vara relativ i förhållande till placeringen av databasfilen från vilket scriptet körs. Om ett script som exempelvis innehåller scriptsteget Exportera poster körs med sökvägen file:/export.tab och om filen som kör scriptet är /MyFiles/Library/Books.fmp12 kommer den exporterade filen att skapas som /MyFiles/Library/export.tab.

Stöd för import av foton från digital kamera eller enhet har tagits bort från FileMaker Pro Advanced.

Om ett script som skapades i en tidigare version av FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Pro innehåller scriptsteget Importera poster [Digitalkamera] kommenteras steget som inaktuellt. Du kan ta bort steget, men inte redigera det.

Om en knapp refererar till scriptsteget Importera poster [Digitalkamera] inaktiveras knappen och scriptsteget Importera poster kommenteras som inaktuellt i dialogrutan Knappkonfiguration.

Script på serversidan kan bara komma åt vissa mappar. Mer information finns i Sökvägar i script på serversidan.

FileMaker Go stöder endast import från en FileMaker Pro Advanced-fil till en annan FileMaker Pro Advanced-fil.

FileMaker Go har inte stöd för import till en ny tabell.

När det här scriptsteget används i FileMaker WebDirect:

FileMaker WebDirect har inte stöd för det här scriptsteget i mobilwebbläsare.

FileMaker WebDirect har inte stöd för alternativet Ange datakälla. Användarna måste ange en fil som är tillgänglig för webbläsaren.

FileMaker WebDirect har endast stöd för import från FileMaker Pro Advanced, kommaavgränsade värden, tabbavgränsade värden, DBF, Merge- och Excel-filformat.

Exempel 1 

Importerar information från Ny produktkatalog.xlsx som nya poster utan att meddela användaren.

Gå till layout ["Produkter"]
Importera poster [Med dialogruta: Av; Källa: "Ny produktkatalog.xlsx"; Kalkylblad: "Lager"; Lägg till; Mac Roman]

Exempel 2 

Uppdaterar befintliga poster med information från Ny produktkatalog.xlsx.

Gå till layout ["Produkter"]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Importera poster [Med dialogruta: Av; Källa: "Ny produktkatalog.xlsx"; Kalkylblad: "Lager"; Uppdatera matchande; Mac Roman]

Exempel 3 

Ställer in nästa löpnummer när poster har importerats. Användbart när Skapa automatiska data under import inte har markerats för att bevara datum och andra automatiska inmatningar.

Gå till layout ["Produkter"]
Importera poster [Med dialogruta: Av; Källa: "Ny produktkatalog.xlsx"; Kalkylblad: "Lager"; Lägg till; Mac Roman]
Ställ in nästa löpnummer [Fakturor::FakturaID; Get ( TotaltAntalPoster ) + 1]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Första]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Ställ in nästa löpnummer

Scriptsteget Exportera poster

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)