Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll
 

Scriptsteg i kategorin Kontroll

Scriptsteg i kategorin Kontroll styr scripten genom att tala om för FileMaker Pro Advanced exakt vad som ska göras när och om specifika förhållanden uppstår.

Använd dessa scriptsteg när du vill:

anropa scripts och delscripts

göra paus i och fortsätta ett script, baserat på definierade villkor

utföra villkorsstyrda scriptsteg med if/then/else-logik

stoppa ett script innan det är klart, om ett visst villkor har uppfyllts

skapa loopar som utför en serie steg i ett script upprepade gånger tills ett villkor har uppfyllts

anropa ett script med ett visst intervall eller när en iOS-enhet går in i eller ut ur en zon

köa eller rensa en lokal notis och utföra ett script efter att användaren interagerat med notisen