Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Utför sökning
 

Utför sökning

Söker efter poster med hjälp av aktuella eller lagrade sökposter.

Se även 

Tillval 

Ange sökposter låter dig skapa och hantera sökposter. De sökposter du skapar sparas med scriptsteget (Återställ anger en sparad sökpost). Mer information finns i Dialogrutorna Ange sökposter och Ändra sökposter.

Ny öppnar dialogrutan Ändra sökposter där du kan definiera villkor för sökposten.

Ändra öppnar den sökpost som markerats i listan.

Duplicera duplicerar en eller flera sökposter som markerats i listan.

Radera raderar en eller flera sökposter som markerats i listan.

I dialogrutan Ändra sökposter kan du skapa eller ändra kriterier för sökposter.

För Åtgärd väljer du Hitta poster eller Uteslut poster för att ange om sökposten ska hitta eller utesluta poster. Hitta poster lägger till dem i sökresultatet. Uteslut poster utelämnar dem. En enskild sökpost kan antingen hitta eller utesluta poster. Använd flera sökposter och du vill både hitta och utesluta poster i samma Utför sökning-scriptsteg.

Hitta poster när (eller Uteslut poster när) visar en lista med fält i den aktuella tabellen. Om du vill skapa en sökpost börjar du med att välja ett fält i listan.

Om du vill välja ett fält i en relaterad tabell klickar du på den aktuella tabellens namn längst upp i listan och väljer den relaterade tabell du önskar. Välj ett relaterat fält i den här nya listan.

Ändra värdet i Repetition till en viss cell i ett repeterande fält.

Ange sökvillkoren för det valda fältet i Villkor.

Klicka på Sätt in operator för att ytterligare förfina sökvillkoren. Mer information finns i Söka efter poster.

Klicka på Lägg till om du vill lägga till villkoren i sökposten.

Om du vill ändra befintliga villkor markerar du raden som innehåller fältet och villkoren upptill i dialogrutan och gör önskade ändringar för fält och/eller villkor. Klicka på Ändra för att spara ändringarna.

Om du vill ta bort befintliga villkor markerar du raden som innehåller fältet och villkoren upptill i dialogrutan och klickar på Ta bort.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du kan använda Utför sökning med eller utan att ange en sökpost i scriptsteget:

Om du anger en eller flera sökposter går scriptsteget till sökläget, utför de angivna sökposterna och går sedan till bearbetningsläget.

Om du inte anger en sökpost:

I läget Sök utför det här scriptsteget aktuella sökposter och går sedan till bearbetningsläget.

I alla andra lägen går det här scriptsteget till sökläge och utför den senaste sökposten som har utförts och går sedan till bearbetningsläget.

Du kan använda Utför sökning efter ett scriptsteget Sök för att göra paus i scriptet och låta användaren ange sökvillkor eller använda scriptsteget Tilldela fält för att ange sökkriterier innan sökningen utförs.

Exempel 1 

Går till layouten Fakturainformation, går till sökläget, pausar för användarinmatning, utför en sökning och återgår till den ursprungliga layouten.

Gå till layout ["Fakturainformation"]
Sök [Paus: På]
Utför sökning [ ]
Gå till layout [ursprunglig layout]

Exempel 2 

Går till sökläget, ställer in fältet Datum på innevarande dag och utför sökningen. Visar layouten Fakturainformation, layouten Fakturor eller en anpassad dialogruta beroende på hur många poster som hittades med dagens datum.

Manuell felhantering [På]
Sök [Paus: Av]
Tilldela fält [Fakturor::Datum; Get ( AktuelltDatum )]
Utför sökning [ ]
If [Get ( HittadePoster ) = 1]
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Else If [Get ( HittadePoster ) < 1]
Gå till layout ["Fakturor"]
Else
Visa anpassad dialogruta ["Inga poster hittades."]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Förfina sökning

Scriptsteget Utvidga sökning

Scriptsteget Uteslut

Söka efter informationsintervall

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)