Skapa en anpassad app > Definiera och ändra fält > Definiera och ändra fält i fliken Fält
 

Definiera och ändra fält i fliken Fält

I Layoutläge kan du definiera fält för den aktuella layouten i den aktuella tabellen genom att använda fliken Fält. Flera standardfält kan redan vara definierade (mer information finns i Definiera databastabeller).

Definiera fält för en annan tabell med hjälp av dialogrutan Hantera databas (se Definiera och ändra fält).

Så här definierar eller ändrar du fält:

1. Välj den layout du vill arbeta med på snabbmenyn Layout i layoutläge.

2. Klicka på Knappen Tabellvisning i statusverktygsfältet och sedan på Fält.

 

För att

Gör så här

Lägga till ett fält

För Nytt fält klickar du på Dubbelriktad pilmarkör, anger ett namn för fältet och väljer en fälttyp. Vid behov klickar du på Inställningar för Dra och ändrar sedan inställningarna för fältposition, etiketter och kontrollstil.

Se Lägga till och ändra fältetiketter och Konfigurera ett fält så att det visas som en meny, en grupp av kryssrutor eller någon annan kontroll.

Ändra en fälttyp

Klicka på fälttypen och välj sedan en ny typ från listan. Mer information finns i Om val av fälttyper.

Ändra alternativ för kontroller, automatisk inmatning och lagring för ett fält

Högerklicka på fältnamnet och välj sedan Fältalternativ. Mer information finns i Ange tillval för fält.

Ta bort ett fält

Högerklicka på fältet eller fält och välj Ta bort fält.

Ändra namnet på ett fält

Markera fältet, klicka sedan på fältnamnet och ange ett nytt fältnamn.

Namnet ändras i varje layout och i alla fältreferenser som används i beräknings- eller statistikfält när du ändrar ett fältnamn.

Mer information finns i Om att namnge fält.

Sortera fält i fältlistan

Klicka på Objektpanel-knapp och välj en sorteringsordning.

Hitta ett fält i en lång lista

Skriv fältnamnet i sökrutan. (Om du inte ser sökrutan klickar du på Knappen Sök i fälten.)

Visa fält från en annan tabell

Välj en tabell från listan i den övre delen av fliken. (Om du inte ser tabellistan klickar du på Knappen Tabellista.)

Öppna dialogrutan Hantera databas

Välj Hantera databas i tabellistan.

Kommentarer 

Om du vill dra fält som du definierat till layouten i stället för att fält placeras på layouten allteftersom du skapar dem läser du i Ange layoutinställningar.

Relaterade avsnitt 

Lägga till och ändra fältetiketter

Effekter av att ändra fälttyper

Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn

Kopiera eller flytta fält mellan tabeller

Placera och radera fält i en layout